Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklam
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie infrastruktury podziemnej
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie obiektów, w tym obiektów handlowych, ogródków gastronomicznych, schodów.
Wniosek o wydanie zatwierdzenia projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu
Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i infiltracyjnych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Zezwolenie na wjazd do Sopotu pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t i 24 t.
Zezwolenie na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II, kat. III, kat. VII.
Zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej.
Uzgodnienie projektu budowlanego budowy zjazdu z drogi publicznej.
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy.
Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego lokalizowanego w pasie drogowym drogi publicznej.
Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych
Abonament uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania
Karta pojazdu hybrydowego uprawniająca do bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.
Warunki na budowę, przebudowę i remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Sopot
Wytyczne dla projektantów oraz wykonawców w zakresie budowy lub przebudowy układu drogowego na terenie Gminy Miasta Sopotu.
Wytyczne dla inwestorów ubiegających się o zgodę na wykonanie nasadzeń zamiennych na terenie miasta Sopotu.
Zgłoszenie szkody w pojeździe mechanicznym oraz zgłoszenie szkody na osobie
Uzgodnienie projektu realizacji inwestycji

Procedura uzyskania karty pojazdu hybrydowego uprawniającej do bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.

Pojazd hybrydowy (w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. 2019.1124 z dnia 17.06.2019 r.)) - pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, o napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Karta pojazdu hybrydowego uprawnia do bezpłatnego parkowania w SPP (przez całą dobę, przez wszystkie dni robocze) pojazdu o numerze rejestracyjnym określonym na karcie. Karta wydawana jest (na czas określony - nie dłuższy niż 12 miesięcy) na wniosek właściciela/użytkownika pojazdu hybrydowego typu plug-in, który zameldowany jest na pobyt stały lub czasowy w Sopocie bądź jest płatnikiem podatku dochodowego w Sopocie i zamieszkuje (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. 2019.1145 z dnia 19.06.2019 r.) w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym w Sopocie.

Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o wydanie karty;
  2. do wglądu:
    - dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający zameldowanie lub zamieszkanie na terenie Sopotu oraz dokument potwierdzający opłacanie podatku dochodowego w Sopocie (dotyczy osób nie posiadających zameldowania);
    - dowód rejestracyjny pojazdu z adnotacją o napędzie hybrydowym typu plug- in (w przypadku braku odpowiedniej adnotacji dodatkowy dokument potwierdzający przedmiotowy napęd);
    - umowa leasingu lub inna umowa uprawniająca do korzystania z pojazdu (dotyczy użytkownika pojazdu).
Opłata skarbowa:
Wniosek jest zwolniony z opłat.

Termin odbioru karty:
Karta pojazdu hybrydowego wydawana jest, w miarę możliwości w dniu złożenia wniosku. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego wydanie lub odmowa wydania abonamentu może nastąpić nie później niż w terminie jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia przedstawienia kompletu dokumentów.

Miejsce składania wniosku i odbioru karty:
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Dział Parkowania
Al. Niepodległości 930, 81 – 861 Sopot
Poniedziałek – piątek w godzinach 7 – 10, 12 – 15.
tel.: 58 550 59 55

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr X/169/2019 Rady Miasta Sopotu z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za parkowanie w tej strefie oraz sposobu pobierania opłat (Dz. Urz. Woj. 2019.5063).
 
Do pobrania:
Wniosek o wydanie karty pojazdu hybrydowego typu plug-in upoważniającej do bezpłatnego parkowania pojazdu samochodowego na obszarze SPP w Sopocie (442kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Paweł Sokołowski (23 lipca 2014)
Opublikował: Paweł Sokołowski (23 lipca 2014, 13:06:21)

Ostatnia zmiana: Paweł Sokołowski (4 grudnia 2019, 10:38:33)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4675