Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklam
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie infrastruktury podziemnej
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie obiektów, w tym obiektów handlowych, ogródków gastronomicznych, schodów.
Wniosek o wydanie zatwierdzenia projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu
Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i infiltracyjnych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Zezwolenie na wjazd do Sopotu pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t i 24 t.
Zezwolenie na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II, kat. III, kat. VII.
Zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej.
Uzgodnienie projektu budowlanego budowy zjazdu z drogi publicznej.
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy.
Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego lokalizowanego w pasie drogowym drogi publicznej.
Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
Abonament uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania
Karta pojazdu hybrydowego uprawniająca do bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.
Warunki na budowę, przebudowę i remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Sopot
Wytyczne dla projektantów oraz wykonawców w zakresie budowy lub przebudowy układu drogowego na terenie Gminy Miasta Sopotu.
Wytyczne dla inwestorów ubiegających się o zgodę na wykonanie nasadzeń zamiennych na terenie miasta Sopotu.
Zgłoszenie szkody w pojeździe mechanicznym oraz zgłoszenie szkody na osobie
Uzgodnienie projektu realizacji inwestycji

Procedura wydania zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II, kat. III, kat. VII

Wymagane dokumenty: 

1.    Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
2.    Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. 
Opłaty: 
1.W kat. I:
  -50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
  -100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
  -200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
2.W kat. II: 
  -100 zł dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
3.W kat. III:
  -200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca,
  -400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
  -1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
  -2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.
4. W kat. VII – opłatę ustala się na podstawie wzoru:
On = pj+(n-1)x0,7xpj, w którym poszczególne symbole oznaczają:
- On - wysokość opłaty za wydanie zezwolenia,
- n - liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego,
- pj - stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego wynoszącą:
- 500 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii III i IV i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
- 1600 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.


Opłatę należy wpłacić na konto:

Bank MILLENIUM S.A. o/Sopot 77 1160 2202 0000 0001 8486 2794 lub gotówką w kasie tutejszego organu. Kasa czynna w godz. 8.00-10.00.

Miejsce złożenia dokumentów: 

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie      
                Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot           
                tel. 58 551-01-12 , fax. 58 551-55-34
e-mail: zdiz@sopot.pl
                Sekretariat pok. Nr 3 

Odbiór dokumentów:

Dział Zaplecza Technicznego pok. nr 12  
  
Termin odpowiedzi: 
- dla kat. I – 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
- dla kat. II, III – 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
- dla kat VII – 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia 
Tryb odwoławczy: 
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

Uwagi: 

1. Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie wydaje zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:
  -kat I:
  a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
  b) o naciskach osi nie przekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

  -kat II (wyłącznie dla pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej):
  a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
  b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
  c) o szerokości nie przekraczającej 3,5 m.

  -kat III:
  a) o szerokości nie przekraczającej 3,2 m
  b) o długości nie przekraczającej:
    - 15 m dla pojedynczego pojazdu
    - 23 m dla zespołu pojazdów
  c) o wysokości nie przekraczającej 4,3 m.
  d) naciski osi nie są większe od dopuszczalnych dla danej drogi,
  e) rzeczywista masa całkowita nie jest większa od dopuszczalnej,

  - kat VII (jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na wyznaczonej trasie)
   a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I-VI (określonych w tabeli „Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego” stanowiącej załącznik do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym),
    b) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

2.Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się na okres:
  -Kat. I – 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy
  -Kat II – 12 miesięcy
  -Kat III – 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesięcy
  -Kat VII – 14 dni (w przypadku jednokrotnego przejazdu), 30 dni (w przypadku wielokrotnego przejazdu).


Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764).
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.).

Załączniki:
Wzór wniosku kat. I (28kB) word
Wzór wniosku kat. II (36kB) word
Wzór wniosku kat. III (30kB) word
Wzór wniosku kat. VII (50kB) word

metryczka


Wytworzył: Bartosz Wiśniewski (13 marca 2013)
Opublikował: Bartosz Wiśniewski (13 marca 2013, 09:03:22)

Ostatnia zmiana: Jolanta Lippert (9 stycznia 2015, 07:44:51)
Zmieniono: Zmiana nr konta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9768