Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklam
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie infrastruktury podziemnej
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie obiektów, w tym obiektów handlowych, ogródków gastronomicznych, schodów.
Wniosek o wydanie zatwierdzenia projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu
Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i infiltracyjnych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Zezwolenie na wjazd do Sopotu pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t i 24 t.
Zezwolenie na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II, kat. III, kat. VII.
Zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej.
Uzgodnienie projektu budowlanego budowy zjazdu z drogi publicznej.
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy.
Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego lokalizowanego w pasie drogowym drogi publicznej.
Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych
Abonament uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania
Karta pojazdu hybrydowego uprawniająca do bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.
Warunki na budowę, przebudowę i remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Sopot
Wytyczne dla projektantów oraz wykonawców w zakresie budowy lub przebudowy układu drogowego na terenie Gminy Miasta Sopotu.
Wytyczne dla inwestorów ubiegających się o zgodę na wykonanie nasadzeń zamiennych na terenie miasta Sopotu.
Zgłoszenie szkody w pojeździe mechanicznym oraz zgłoszenie szkody na osobie
Uzgodnienie projektu realizacji inwestycji

Procedura wydania zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II, kat. III, kat. VII

UWAGA!
Od 01.01.2021 r. zmianie uległy rachunki bankowe ZDiZ.


Wymagane dokumenty: 

1.    Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
2.    Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. 
Opłaty: 
1.W kat. I:
  -50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
  -100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
  -200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
2.W kat. II: 
  -100 zł dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
3.W kat. III:
  -200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca,
  -400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
  -1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
  -2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.
4. W kat. VII – opłatę ustala się na podstawie wzoru:
On = pj+(n-1)x0,7xpj, w którym poszczególne symbole oznaczają:
- On - wysokość opłaty za wydanie zezwolenia,
- n - liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego,
- pj - stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego wynoszącą:
- 500 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii III i IV i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
- 1600 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.


Opłatę należy wpłacić na konto:

Bank PKO BP 32 1020 1811 0000 0402 0373 3136 lub gotówką w kasie tutejszego organu. Kasa czynna w godz. 8.00-10.00.

Miejsce złożenia dokumentów: 

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie      
                Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot           
                tel. 58 551-01-12 , fax. 58 551-55-34
e-mail: sekretariat@zdiz.sopot.pl
                Sekretariat pok. Nr 3 

Odbiór dokumentów:

Dział Zaplecza Technicznego pok. nr 12  
  
Termin odpowiedzi: 
- dla kat. I – 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
- dla kat. II, III – 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
- dla kat VII – 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia 
Tryb odwoławczy: 
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

Uwagi: 

1. Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie wydaje zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:
  -kat I:
  a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
  b) o naciskach osi nie przekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

  -kat II (wyłącznie dla pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej):
  a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
  b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
  c) o szerokości nie przekraczającej 3,5 m.

  -kat III:
  a) o szerokości nie przekraczającej 3,2 m
  b) o długości nie przekraczającej:
    - 15 m dla pojedynczego pojazdu
    - 23 m dla zespołu pojazdów
  c) o wysokości nie przekraczającej 4,3 m.
  d) naciski osi nie są większe od dopuszczalnych dla danej drogi,
  e) rzeczywista masa całkowita nie jest większa od dopuszczalnej,

  - kat VII (jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na wyznaczonej trasie)
   a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I-VI (określonych w tabeli „Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego” stanowiącej załącznik do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym),
    b) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

2.Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się na okres:
  -Kat. I – 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy
  -Kat II – 12 miesięcy
  -Kat III – 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesięcy
  -Kat VII – 14 dni (w przypadku jednokrotnego przejazdu), 30 dni (w przypadku wielokrotnego przejazdu).


Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764).
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.).

Załączniki:
Wzór wniosku kat. I (28kB) word
Wzór wniosku kat. II (36kB) word
Wzór wniosku kat. III (30kB) word
Wzór wniosku kat. VII (50kB) word

metryczka


Wytworzył: Bartosz Wiśniewski (13 marca 2013)
Opublikował: Bartosz Wiśniewski (13 marca 2013, 09:03:22)

Ostatnia zmiana: Jarosław Toczyński (31 grudnia 2020, 11:11:58)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10615