zamówienie na:

Nasadzenia , renowacje i cięcia sanitarne zieleni na terenie miasta Sopotu

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 16/NZ/2019/AT
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 21 października 2019  11:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z załącznikami odpowiednio dla danej części