zamówienie na:

Zakup koszy ulicznych metalowych na śmieci z podstawą betonową w ilości 70 sztuk oraz 40 sztuk dodatkowych wkładów do tych koszy wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Śopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie j
tryb zamówienia: Bez Zastosowania Przepisów PZP
nr sprawy: ZP-35/TT/2019
wartość: Do 30 tys. euro
termin składania ofert: 17 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta: KONSTALMET s.c. ul. Strzelecka 13,47-133 Gąsiorowice do realizacji przedmiotu zamówienia.  
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze (ZP-35/TT/2019) dotyczącej udzielenia zamówienia o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art.4 ust.8. Ustawy na:
Opis przedmiotu zamówienia: Zakup koszy ulicznych metalowych na śmieci z podstawą betonową w ilości  70 sztuk oraz 40 sztuk dodatkowych wkładów do tych koszy wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, wg poniższego wykazu:
1) malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7026 mat,
2) ocynkowane,
3) zamykanych na zamek,
4) z małą popielnicą,
5) podstawa betonowa,
6) wkład z blachy ocynkowanej ,
7) wymiary:   Wysokość 80 – 81 cm, Szerokość  50 cm, Pojemność  55 -60 litrów,
8) wkłady ocynkowane do przedmiotowych koszy.
1. Przez wykonanie zamówienia rozumie się : dostawa wraz z rozładunkiem na plac składowy Zamawiającego Al. Niepodległości 930, Sopot 81-861. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w godzinach  od 6:00 do 13:00.
2. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy oferty na kosze i wkłady o zbliżonym wyglądzie do obecnie posiadanych zgodnie z  Załącznikiem nr 3.
4.Termin składania ofert: 17.07.2019 do godz.11:00
5.Miejsce składania ofert: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail (k.slawek@zdiz.sopot.pl)
6. Forma składania ofert: scan oferty  z podpisami i pieczątkami . Oryginał oferty wymagany będzie przed zawarciem umowy.
7.Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy.
8.Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych
do poszczególnych kryteriów: kryterium: cena waga 100 % / pkt
9. W załączeniu przekazuje się Wykonawcy Projekt Umowy (jeśli dotyczy), w którym określono wszystkie warunki zmian Umowy, jaka zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania.
10.Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
a)wypełniony formularz oferty (wzór oferty załączono do niniejszego zapytania ofertowego),

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2017 z dnia 12.10.2017r., z zastrzeżeniem art. 701 § 3 oraz art. 703 § 2 kodeksu cywilnego, tj. Zamawiający może w każdym czasie zmienić lub odwołać warunki niniejszego postępowania, a także zamknąć (unieważnić) postępowanie bez dokonania wyboru.

Zapytanie_ofertowe (27kB) word Formularz_ofertowy (24kB) word Projekt_Umowy (29kB) word Załącznik_Nr_3 (150kB) word Oświadczenie_RODO (19kB) word Wybór_oferty (59kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Sławek
Opublikował: Katarzyna Sławek (10 lipca 2019, 09:29:08)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Sławek (18 lipca 2019, 14:37:05)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 423