zamówienie na:

Zakup słupków ogrodzenia w ilości 200 szt. z dostawą do siedziby Zamawiającego

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4. ust. 8
nr sprawy: ZP-29/TD/TZ/2019
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 4 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez: „UNI-ARCZ Sp. z o.o.”, ul. Wiolinowa 13m. 32, 02-785 Warszawa do realizacji przedmiotu zamówienia  
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze (ZP-29/TD/TZ/2019) dotyczącej udzielenia zamówienia o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art.4 ust.8. Ustawy na:
1. Opis przedmiotu zamówienia Zakup słupków ogrodzenia w ilości 200 szt. z dostawą do siedziby Zamawiającego zgodnie ze specyfikacją:
1)  Słupki żeliwne ogrodzenia trawnikowego z możliwością montażu płaskownika.
2)  Szerokość 4 cm.
3)  Wysokość całkowita 73 cm,
4)  Część nadziemna 38 cm.

2. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy oferty na słupki o wyglądzie do obecnie posiadanych zgodnie z  Złącznikiem nr  3. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy na czas realizacji zamówienia formę słupka na wzór.
3. Przez wykonanie zamówienia rozumie się : dostawa do siedziby Zamawiającego Al. Niepodległości 930, Sopot 81-861. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w godzinach  od 6:00 do 14:00.
4.Termin składania ofert: 04.06.2019 do godz.11:00
5.Miejsce składania ofert: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail (k.slawek@zdiz.sopot.pl).
6. Forma składania ofert: scan oferty  z podpisami i pieczątkami . Oryginał oferty wymagany  
będzie przed zawarciem umowy.
7.Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty zawarcia umowy.
8.Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych
do poszczególnych kryteriów:
1) kryterium: cena waga 100 % / pkt
9.W załączeniu przekazuje się Wykonawcy Projekt Umowy (jeśli dotyczy), w którym określono wszystkie warunki zmian Zlecenia, jaka zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2017 z dnia 12.10.2017r., z zastrzeżeniem art. 701 § 3 oraz art. 703 § 2 kodeksu cywilnego, tj. Zamawiający może w każdym czasie zmienić lub odwołać warunki niniejszego postępowania, a także zamknąć (unieważnić) postępowanie bez dokonania wyboru.
 
Zapytanie_ofertowe (28kB) word Formularz_ofery (24kB) word Projekt_Umowy (27kB) word Oświadczenie_RODO (18kB) word Załącznik_nr_3 (174kB) word Wybór_oferty (58kB) word


metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Sławek
Opublikował: Katarzyna Sławek (23 maja 2019, 13:41:35)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Sławek (5 czerwca 2019, 09:33:05)
Zmieniono: Roztrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 141