zamówienie na:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego (rok produkcji 2018-2019) pojazdu samochodowego specjalnego z homologacją w wersji karawan pogrzebowy, na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Sopocie.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: PN/02/3/TC/2019
wartość: do 221 000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2019  12:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia 
Sopot, 17.05.2019 r

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 4) ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą, którego przedmiotem jest: dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego (rok produkcji 2018-2019) pojazdu samochodowego specjalnego  z homologacją w wersji karawan pogrzebowy, na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Sopocie.

Uzasadnienie zastosowania w trybie z wolnej ręki:
W oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dwukrotnie unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia Umowy zostało zamieszczone na stronie bzp.uzp.gov.pl w dniu 07.05.2019 pod nr 5500088270-N-2019
Umowa została zawarta w dniu 13.05.2019 r. z następującymi Wykonawcami występującymi wspólnie:
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY  Finance S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
Dostawca pojazdu:
AUTO IDEA ul.Brukowa 46, 05-092 Łomianki
za kwotę 196 165,70 netto, termin realizacji nie dłuższy niż 150 dni od daty zawarcia umowy.
Ogłoszenie o Udzieleniu zamówienie zostało zamieszczone na stronie bzp.uzp.gov.pl w dniu 17.05.2019 r. pod nr 510096890-N-2019


metryczka


Odpowiada za treść: Jolanta Binkuńska-Lippert
Opublikował: Jolanta Lippert (17 maja 2019, 10:34:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123