zamówienie na:

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO W WERSJI KARAWAN POGRZEBOWY

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN/02/2/TC/2019
wartość: do 221 000 euro
termin składania ofert: 23 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.1) Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 
SOPOT, 03.04.2019/15.04.2019
OGŁOSZENIE DLA  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIŻSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 221 000 EURO  
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO  W WERSJI KARAWAN POGRZEBOWY
Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 03.04.2019 r.   i zarejestrowane pod numerem  532829-N-2019
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563;  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył prowadzenie postępowania:   I.1) NAZWA I ADRES    Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie    Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie,   
adres poczty elektronicznej : j.lippert@zdiz.sopot.pl   
strona internetowa  bip.zdiz.sopot.pl;   
nr telefonu  58 551 21 15, nr faksu  58 551 55 34   
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00. I.2)
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO    Administracja samorządowa
I.3) KOMUNIKACJA Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem: http://bip.zdiz.sopot.pl/?app=przetargi Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zdiz.sopot.pl;   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO  W WERSJI KARAWAN POGRZEBOWY
Postępowanie przetargowe Nr PN-02/2/TC/2019    
Kod CPV: 34144000-8; 66000000-0; 66114000-2;
II.2) Rodzaj zamówienia Dostawy; Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia – SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ 1.       
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego  z opcją wykupu fabrycznie nowego (rok produkcji 2018-2019) pojazdu samochodowego specjalnego z homologacją w wersji karawan pogrzebowy, na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Sopocie.
2. Wymagane warunki leasingu: Opłata wstępna w wysokości 35% wartości przedmiotu leasingu Czas trwania umowy – okres leasingu operacyjnego – 36 miesięcy.
Wysokość rat leasingowych oparta na stałej stopie procentowej - okres odsetkowy o stałej stopie oprocentowania stanowi 36 miesięcy.
Raty leasingowe w ilości 35 rat - płatne raz w miesiącu na podstawie harmonogramu. Wynagrodzenie Wykonawcy powinno obejmować wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający
w stosunku do Wykonawcy zgodnie z Umową. W szczególności powinno obejmować wszystkie podatki i opłaty z wyjątkiem podatku od środków transportu, kosztów opłat za rejestrację pojazdu oraz ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC, NW. Wartość wykupu, stanowiąca jednocześnie 36 ratę - 1% wartości przedmiotu leasingu - zmiana: 20% wartości przedmiotu leasingu
3. Zasady płatności: Faktura VAT aby mogła być uznana za prawidłowo wystawioną musi w swojej treści jako Zamawiającego wskazywać – Gminę Miasta Sopotu, z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563, która winna być dostarczona na adres Zarząd Dróg i Zieleni  w Sopocie Al.Niepodległości 930, 81-861 Sopot, pod rygorem uznania faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią objętych. Płatności za prawidłowo wystawioną fakturę VAT dokonywać będzie Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie.
4. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanej dostawy.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać co najmniej funkcje i parametry przedstawione w załączniku Nr 1 do SIWZ – określone jako parametry graniczne.
6. Termin dostawy pojazdu będącego przedmiotem zamówienia nie może być krótszy niż 90 dni i nie może przekroczyć 150 dni. Ilość dni (kalendarzowych) zadeklarowana przez Wykonawcę stanowić będzie kryterium oceny.
7.  Kryteria oceny ofert i ich waga:
Cena oferty – waga 60% 
Najkrótszy czas  dostawy pojazdu będącego przedmiotem zamówienia określony liczbą dni - waga 40%.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1     pkt  7.
II.5) Główny kod CPV
34144000-8 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania 66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66114000-2 Usługi leasingu finansowego
II.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
II.7) Termin składania ofert:
Data: 17.04.2019 r. do godz. 11:00 zmiana: Data: 23.04.2019 r
Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Sopocie ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot  i zaadresować zgodnie z poniższym opisem: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Al.Niepodległości 930, 81-861 Sopot DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO  W WERSJI KARAWAN POGRZEBOWY
Postępowanie Nr PN-02/TC/2019         
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 17.04.2019 r. zmiana: 23.04.2019 o godz. 12:00 " Otwarcie ofert nastąpi w Zarządzie Dróg i Zieleni w Sopocie Cmentarz Komunalny ul. Malczewskiego 31, 81-817 Sopot , w dniu 17.04.2019 r. zmiana: 23.04.2019 r., o godzinie 12:00.  
SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM   III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jeżeli dotyczy) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak - podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
SEKCJA IV:
PROCEDURA
IV.1. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych : nie
IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej : nie
IV.1.6) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej : nie
IV.1.7) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp nie
IV.2. ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Zamawiający przewiduje – w uzasadnionych przypadkach – możliwość dokonania zmiany umowy     o zamówienie publiczne. W niniejszym postępowaniu dopuszcza się istotne zmiany umowy:
1)   W przypadku zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy poprzez dostosowanie treści umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2)    Zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji          w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
3)    Uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. W przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego, w miejsce praw   i obowiązków Zamawiającego wstąpi jego następca prawny.
IV.3. Termin związania ofertą   okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:  nie

  Odpowiedź_na_zapytanie_1 (16kB) word   Odpowiedź_na_zapytanie_2 (15kB) word Odpowiedź_na_zapytanie_3 (16kB) word Zmiana_treści_SIWZ-Nr_1 (73kB) word Ogłoszenie_2 (27kB) word SIWZ_2 (76kB) word Unieważnienie (72kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Jolanta Binkuńska-Lippert
Opublikował: Jolanta Lippert (3 kwietnia 2019, 09:12:43)

Ostatnia zmiana: Jolanta Lippert (23 kwietnia 2019, 13:57:14)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 223