zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Zmiana zagospodarowania terenu wokół Stawu Łokietka w Sopocie” wraz z wszelkimi dokumentami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót dla przedmiotowej inwestycji oraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji Robót budowlanych.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku dla zamówienia o wartości poniżej 30000 euro
nr sprawy: ZP-17/ZDiZ-ND/2019
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 25 marca 2019  10:00
wynik postępowania: W świetle kryteriów zawartych w Zapytaniu ofertowym (cena - 70% i termin realizacji zamówienia -30%) za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 2 złożoną przez: PRO – SERVICE Patryk Zalewski z siedzibą 82-300 Elbląg, ul. Chopina 28/1 Cena ofertowa brutto: 43 050,00 PLN Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą ofertę za wykonanie przedmiotu zamówienia w świetle kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. Cena tej oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.