zamówienie na:

DOSTAWA WRAZ Z ROZŁADUNKIEM SOLI DROGOWEJ NIEZBRYLAJĄCEJ W STANIE LUŹNYM DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.,

zamawiający: Gmina miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopociee
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-01/TT/2019
wartość: do 221 000 euro
termin składania ofert: 6 lutego 2019  11:00
wynik postępowania: W świetle kryteriów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAMAD-ELBLĄG Sp. z o.o., ul. Nowodworska 25, 81-300 Elbląg.  
SOPOT, 28.01.2019  
OGŁOSZENIE DLA  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIŻSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 221 000 EURO   OGŁOSZENIE DOTYCZY:   DOSTAWA  WRAZ Z ROZŁADUNKIEM SOLI DROGOWEJ NIEZBRYLAJĄCEJ W STANIE LUŹNYM DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.,
Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28.01.2019 r.
i zarejestrowane pod numerem  507722-N-2019
SEKCJA I:  
ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563;   Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył prowadzenie postępowania:  
I.1) NAZWA I ADRES    Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie    Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie,    adres poczty elektronicznej: k.slawek@zdiz.sopot.pl    strona internetowa  bip.zdiz.sopot.pl;    nr telefonu  58 551 21 15, nr faksu  58 551 55 34    godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00.
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO    Administracja samorządowa
I.3) KOMUNIKACJA Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem: http://bip.zdiz.sopot.pl/?app=przetargi Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zdiz.sopot.pl;
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA  WRAZ Z ROZŁADUNKIEM SOLI DROGOWEJ NIEZBRYLAJĄCEJ W STANIE LUŹNYM DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ od dnia podpisania do dnia 31.12.2019 r., Numer referencyjny : PN-01/TT/2019
II.2) Rodzaj zamówienia Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soli drogowej niezbrylajacej w stanie luźnym, do zwalczania śliskości zimowej.
3.2. Oferowana sól kamienna drogowa sortyment DS - do bezpośredniego użycia n nawierzchnie oraz do sporządzania roztworu solanki:
1)    Ziarna poniżej 1,0 mm nie więcej niż 50% 
2)    Ziarna powyżej 6,0 mm nie więcej niż 5 % 
3)    NaCl  w granicach 95 % min
4)    Części nierozpuszczalne 3% max
5)    Zawartość wody 3% max
6)    Antyzbrylacz - min 40 mg/kg
7)    Bez zawartości piachu i żwiru
8)    Kolor biały lub zbliżony do białego
3.3. Sól drogowa niezbrylająca musi spełniać wymagania normy PN-86/C-84081/02 – Sól (chlorek sodowy).
3.4. KOSZTY CYKLU ŻYCIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Brak jest kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia. Nie wymaga on utylizacji ani usunięcia z pasa drogowego, gdyż w całości rozpuszcza się na jezdni. Transport na placu ujęte są w cenie jednostkowej dostawy, a składowanie jest na terenie Zamawiającego. 
3.5.Transport na koszt i ryzyko Wykonawcy, samochodem wysokotonażowym, wyposażonym
w zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, spełniającym wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do  dopuszczalnych obciążeń, wymiaru ładunków i innych parametrów technicznych.
3.6.Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy, wraz z rozładunkiem docelowym na koszt i ryzyko Wykonawcy na placu składowym Zamawiającego Sopot, Al. Niepodległości 930. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w godzinach  od 6:00 do 14:00. 3.7.Czas realizacji dostawy w terminie nie dłuższym niż 96 godziny od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
3.8.Zamówienie będzie składane partiami, których wielkość określał będzie Zamawiający zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem.
3.9. Do każdej partii towaru powinien być dołączony atest (certyfikat).
Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu w następujących granicach szacunkowych:
a)  minimalne zapotrzebowanie na sól drogowa w ilości 400 ton,
b)  maksymalne zapotrzebowanie na sól  drogowa w ilości 800 ton.
Opcja minimum w przedmiotowym postępowaniu polega na zobowiązaniu się Zamawiającego  do zamawiania w zakresie minimum na zasadach określonych   w SIWZ,
Opcja maksimum polega na prawie Zamawiającego do zamawiania,  ponad ilości determinujące opcję minimum, na zasadach określonych w SIWZ, do zakresu wartości maksimum. Wartością maksymalną zamówienia jest kwota wskazana w ofercie Wykonawcy jako opcja maksimum.
II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
II.6) Termin składania ofert::
Data: 06.02.2019 r. godz. 1100 Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Sopocie ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot  i zaadresować zgodnie z poniższym opisem: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie Al.Niepodległości 930, 81-861 Sopot „ Oferta w postępowaniu na DOSTAWĘ  WRAZ Z ROZŁADUNKIEM SOLI DROGOWEJ NIEZBRYLAJĄCEJ W STANIE LUŹNYM DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r., , ZP-01/TT/2019 Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 06.02.2019 r. o godz. 12,00 " Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot pok.11 , w dniu 06.02.2019 r., o godzinie 1:200.  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy) Określenie warunków: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jeżeli dotyczy) Określenie warunków: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy) - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak - podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych : nie
IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej : nie
IV.1.6) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej : nie IV.1.7) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Nie IV.2. KRYTERIA OCENY OFERTY KRYTERIUM Waga %/pkt CENA 100,00Ogłoszenie (27kB) word SIWZ (77kB) word Inf_o_złożonych_ofertach (66kB) word Wybór_oferty (70kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Sławek
Opublikował: Katarzyna Sławek (28 stycznia 2019, 13:22:05)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Sławek (14 lutego 2019, 11:27:28)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 176