Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-73/TD/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 15 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Nr 1 Firmy: BAT Gdańsk Kokoszki ul. Nowatorów 13, 80-298 Gdańsk  
Sopot, dnia 30.10.2018 r.
Gmina Miasta Sopotu,
ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563;
w imieniu której działa  Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie,
adres poczty elektronicznej : j.lippert@zdiz.sopot.pl
strona internetowa  bip.zdiz.sopot.pl;
 nr telefonu  58 551 21 15, nr faksu  58 551 55 34
 godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00.
 
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze (nr ZP-73/TD/2018) dotyczącej udzielenia zamówienia o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art.4 ust.8. Ustawy na:
 
1.  Opis przedmiotu  zamówienia : Dostawa materiałów budowlanych wg poniższego zestawienia:
 
NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1
Zaprawa szybkoschnąca do osadzania poziomowania pokrywa włazów 
2 Zaprawa szybkowiążąca do szybkiego osadzania elementów metalowych  w betonie   
3 Cement portlandzki typu 350 
4 Zaprawa klejowa elastyczna i mrozoodporna 
5 Asfaltowy roztwór gruntujący 
6 Szkło wodne sodowe R-145 
7 Cementowa zawierająca tras, szybkowiążąca i wysokowytrzymała zaprawa fugowa PFM
8 Impregnat do kostki brukowej 
9 Mieszanka mineralno asfaltowa do napraw na zimno 
10 Środek do usuwania pozostałości po cemencie 
11 Wapno budowlane kg 1 12 Biały cement 52,5 R 
13 Plastyfikator do betonu 
14 Wodouszczelniacz do betonu 
15 Izolacja przeciwwilgociowa IZOBUD 
16 Folia budowlana czarna 
17 Farba akrylowa emulsyjna 
18 Emulsja gruntująca 
19 Benzyna ekstrakcyjna 
20 Papa nawierzchniowa 
 
Formularz ofertowy nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Służyć ma jedynie do porównania  i oceny złożonych ofert oraz wyboru Wykonawcy. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa (wzór umowy załączono do niniejszego zapytania ofertowego). Szacunkowa wartość umowy nie może przekroczyć kwoty 61 500,00 zł brutto
Zamawiany asortyment oraz ilości wynikać będą z bieżących potrzeb Zamawiającego
i wykraczać mogą poza zakres  formularza ofertowego. Za asortyment wykraczający poza zakres formularza ofertowego zamawiający zapłaci ceny obowiązujące w dniu zakupu.
Zgłoszenie zapotrzebowania określonej ilości przedmiotowego zamówienia odbywać się będzie telefonicznie, e-mailem lub faksem przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: 12.11.2018 do godz.11:00
3. Miejsce składania ofert: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail  (j.lippert@zdiz.sopot.pl scan z pieczątkami i podpisami) lub fax na nr  58  551 55 34.
4. Forma składania ofert: scan oferty  z podpisami i pieczątkami .
Oryginał oferty wymagany będzie przed zawarciem umowy.
5. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
6. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych do poszczególnych kryteriów:
1)  kryterium: cena waga 100 % / pkt
2)  Zamawiający przewiduje formę  zakupu bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, jeżeli siedziba Wykonawcy znajdować się będzie w odległości nie większej niż 25 km od siedziby Zamawiającego.
3)  W przypadku Wykonawcy, którego siedziba będzie w odległości większej niż 25 km od siedziby Zamawiającego, transport zamawianego asortymentu leżeć będzie po stronie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.
4)  Wykonawca zobowiązany jest podać odległość w km od miejsca wydania przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot) – odległość należy podawać  w kilometrach wyłącznie według wskazania: https://www.google.pl/maps/ - w opcji najkrótsza trasa). Odległość nie może mieć wartości 0 km i nie może przekraczać 25 km.
7.  W załączeniu przekazuje się Wykonawcy Projekt Umowy, w którym określono wszystkie warunki zmian Umowy, jaka zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania.
8. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: bip.zdiz.sopot.pl.
9. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrą i słownie.
10. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.
11. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
a)  wypełniony formularz oferty (wzór oferty załączono do niniejszego zapytania ofertowego),
12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli Zamawiający nie będzie mógł uzyskać tych danych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352);
13. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę będzie obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Cena ta musi obejmować całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia.
14. Płatność za dostarczony przedmiot zamówienia dokonywana będzie przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura VAT aby mogła być uznana za prawidłowo wystawioną musi w swojej treści jako Zamawiającego wskazywać – Gminę Miasta Sopotu,  z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563;, która winna być dostarczona na adres Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie Al.Niepodległości 930, 81-861 Sopot, pod rygorem uznania faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią objętych.
15. Płatności za prawidłowo wystawioną fakturę VAT dokonywać będzie Zarząd Dróg   i Zieleni w Sopocie. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zarządu Dróg i Zieleni  w  Sopocie
 
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2017 z dnia 12.10.2017r., z zastrzeżeniem art. 701 § 3 oraz art. 703 § 2 kodeksu cywilnego, tj. Zamawiający może w każdym czasie zmienić lub odwołać warunki niniejszego postępowania, a także zamknąć (unieważnić) postępowanie bez dokonania wyboru.

Ogłoszenie (29kB) word Formularz_ofertowy (23kB) word Wzór_Umowy (28kB) word Ośw_RODO_ (22kB) word Zmiana_terminu_składania_ofert (14kB) word Wybór_oferty (62kB) word

Odpowiada za treść: Jolanta Binkuńska-Lippert
Opublikował: Jolanta Lippert (29 października 2018, 13:37:51)

Ostatnia zmiana: Jolanta Lippert (15 listopada 2018, 13:16:43)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 91

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij