Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne

zamówienie na:

DOSTAWA KRUSZYW ŁAMANYCH FRAKCJI 2-5, 5-8, 8-11, 0-2, PODBUDOWY 0-31,5 Sukcesywnie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-07/TD/2018
wartość: do 221000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę Transport Usługi Handel, skład opału, mat.bud., skup złomu Tadeusz Decka, 83-132 Morzeszczyn, Osiedle XXX-lecia PRL 1. 
SOPOT, 24.10.2018  
OGŁOSZENIE DLA  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIŻSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 221 000 EURO  
OGŁOSZENIE DOTYCZY:   DOSTAWY   KRUSZYW ŁAMANYCH FRAKCJI 2-5, 5-8, 8-11, 0-2, PODBUDOWY 0-31,5 Sukcesywnie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2018 r.   i zarejestrowane pod numerem  640434-N- 2018 
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563;   Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył prowadzenie postępowania:
I.1) NAZWA I ADRES  
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie    Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie,   
adres poczty elektronicznej : j.lippert@zdiz.sopot.pl   
strona internetowa  bip.zdiz.sopot.pl;   
nr telefonu  58 551 21 15, nr faksu  58 551 55 34   
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00.
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO    Administracja samorządowa
I.3) KOMUNIKACJA Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem: http://bip.zdiz.sopot.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zdiz.sopot.pl;  
SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
DOSTAWA KRUSZYW ŁAMANYCH FRAKCJI 2-5, 5-8, 8-11, 0-2, PODBUDOWY 0-31,5 Sukcesywnie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Postępowanie Nr PN-07/TD/2018          Kod CPV-14212200-2  
II.2) Rodzaj zamówienia Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem kruszyw łamanych [dalej zwanych łącznie kruszywami łamanymi bądź kruszywami], sukcesywnie w terminie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., lub do wyczerpania kwoty z opcji maksimum  wskazanej w ofercie Wykonawcy (w zależności co nastąpi wcześniej).
Opcja minimum w przedmiotowym postępowaniu polega na zobowiązaniu się Zamawiającego do zamawiania w zakresie minimum na zasadach określonych  w SIWZ.
Opcja maksimum polega na prawie Zamawiającego do zamawiania, ponad ilości determinujące opcję minimum, na zasadach określonych w SIWZ, do zakresu wartości maksimum. Wartością maksymalną zamówienia jest kwota wskazana w ofercie Wykonawcy jako opcja maksimum.       
Dostawy kruszyw realizowane będą transportem Wykonawcy, bądź transportem wynajętym na koszt   i ryzyko oraz staraniem Wykonawcy, na plac składowy Sopot,  Al. Niepodległości 930. Dostawy realizowane będą stosownie do potrzeb Zamawiającego, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy (faksem, e-mailem, telefonicznie).
Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanej dostawy.
II.5) Główny kod CPV   14212200-2  - kruszywo
II.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
II.7) Termin składania ofert:: Data: 14.11.2018 r. do godz. 11:00
Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Sopocie ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot   i zaadresować zgodnie z poniższym opisem: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Al.Niepodległości 930, 81-861 Sopot „Oferta w postępowaniu na dostawę  KRUSZYW ŁAMANYCH FRAKCJI 2-5, 5-8, 8-11, 0-2, PODBUDOWY    0-31,5 Sukcesywnie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Postępowanie Nr PN-07/TD/2018        
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 14.11.2018 r. o godz. 12:00 "
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot pok.10 , w dniu 14.11.2018 r., o godzinie 12:00.  
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryteriach:
KRYTERIA RANGA
1. CENA - Cena brutto przedmiotu Umowy dla opcji maksimum. 60%
2. Najkrótszy czas realizacji zamówienia od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego określony liczbą godzin. Czas realizacji nie może przekroczyć 72 godzin. 40 %   
SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jeżeli dotyczy) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak - podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
SEKCJA IV:
PROCEDURA IV.1. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych : nie IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej : nie IV.1.6) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej : nie IV.1.7) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp nie IV.2. ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Zamawiający przewiduje – w uzasadnionych przypadkach – możliwość dokonania zmiany umowy 
o zamówienie publiczne. W niniejszym postępowaniu dopuszcza się istotne zmiany umowy: 1)   W przypadku zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy poprzez dostosowanie treści umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2)   Zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
3)   Uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. W przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego, w miejsce prawi obowiązków Zamawiającego wstąpi jego następca prawny.
IV.3. Termin związania ofertą   okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane   nie  


Ogłoszenie (26kB) word SIWZ (93kB) word Inf_o_złożonych_ofertach (70kB) word Wybór_oferty_ (69kB) word Udzielenie_zamówienia (14kB) word

Odpowiada za treść: Jolanta Binkuńska-Lippert
Opublikował: Jolanta Lippert (24 października 2018, 14:32:24)

Ostatnia zmiana: Jolanta Lippert (29 listopada 2018, 20:21:33)
Zmieniono: Udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 90

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij