zamówienie na:

DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO Z HOMOLOGACJĄ W WERSJI KARAWAN POGRZEBOWY

zamawiający: Gmina Miasta Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-02/TC/2013
wartość: do 200 000 euro
termin składania ofert: 10 lipca 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt.1) 

Sopot dnia 27.06.2013 r.
OGŁOSZENIE DLA  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI NIŻSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 200 000 EURO
 
 GMINA MIASTA SOPOT w imieniu której działa
 Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
 Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie,
 adres poczty elektronicznej jlippert@sopot.pl
 strona internetowa  www.zdiz.sopot.pl
 
ogłasza  przetarg nieograniczony na:
DOSTAWĘ   FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO Z HOMOLOGACJĄ                                                            W WERSJI KARAWAN POGRZEBOWY
Postępowanie przetargowe Nr PN- 02/TC/2013   
Kod CPV: 43114000-9
Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2013 r.                      i zarejestrowane pod numerem  246890-2013
Termin realizacji:  60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: Cena oferty 100%                                                                                               

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego:
Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot,                
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej Zamawiającego : www.bip.zdiz.sopot.pl  , www.sopot.pl   (BIP/Zamówienia publiczne)
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu,
ul. Kościuszki 25/27,   81-704 Sopot
Termin składania ofert upływa dnia 10.07.2013 r. o godz.: 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.07.2013 r. o godz.: 11.00 w siedzibie Zamawiającego,
Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot
Termin związania ofertą: 30 dni
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej  wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2)    posiadają wiedzę i doświadczenie:  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3)    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4)    Sytuacji ekonomicznej i finansowej:  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5)    Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP oraz brak jest podstaw do wykluczenia  z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy PZP.
6)    przedstawią ofertę zgodną z wymogami Ustawy, której treść odpowiadać będzie treści SIWZ.
 
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ofercie.                            Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. SIWZ karawan (77kB) word Odp_na_zapytanie_do_SIWZ (13kB) word {_Uniewaznienie}

Sopot, dnia 11.07.2013 r.
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
GMINA  -  MIASTA SOPOTU
 
w imieniu której działa
 
ZARZĄD  DRÓG  I  ZIELENI w  SOPOCIE 
81-861 SOPOT,  AL. NIEPODLEGŁOŚCI  930
DZIAŁ CMENTARZ KOMUNALNY
 
na podstawie przepisów art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

DOSTAWĘ   FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO Z HOMOLOGACJĄ
 W WERSJI KARAWAN POGRZEBOWY
Postępowanie przetargowe Nr PN- 02/TC/2013                            Kod CPV: 43114000-9
 
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt.1)
 
 
UZASADNIENIE:
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 
 
Podpisał Dyrektor
Andrzej Chrzanowski

 

metryczka


Opublikował: Jolanta Lippert (27 czerwca 2013, 08:20:52)

Ostatnia zmiana: Jolanta Lippert (11 lipca 2013, 08:15:39)
Zmieniono: dodawanie pliku Uniewaznienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1196