zamówienie na:

) Dostawa farb Drogowych z dostawą do siedziby Zamawiającego Wymagane jest, aby farba drogowa do poziomego znakowania dróg miejskich, w szczególności przejść dla pieszych, linii stopu itp. posiadała specjalne właściwości antypoślizgowe. 2) Dostawa farb, impregnatów, rozpuszczalników z dostawą do siedziby Zamawiającego Wymagane jest, aby farby były przystosowane do stosowania na zewnątrz, odporne na czynniki mechaniczne i atmosferyczne.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dró i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów Ustawy PZP art.4 ust.8
nr sprawy: ZP - 48/TD/2017
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 16 listopada 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione ponieważ przedmiot zamówienia jest opatrzony wadą nie pozwalającą na zawarcie ważnej umowy.  
Sopot, dnia 31.10.2017 r.
Gmina Miasta Sopotu,
ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563;
w imieniu której działa  Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie,
adres poczty elektronicznej : k.slawek@zdiz.sopot.pl
strona internetowa  bip.zdiz.sopot.pl; 
nr telefonu  58 551 21 15, nr faksu  58 551 55 34
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00.
 
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze (nr ZP - 48/TD/2017) dotyczącej udzielenia zamówienia o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art.4 ust.8. Ustawy na:
 
1.  Opis przedmiotu  zamówienia – postępowanie prowadzone jest z podziałem na części : 
1) Dostawa farb Drogowych z dostawą do siedziby Zamawiającego
Wymagane jest, aby farba drogowa do poziomego znakowania dróg miejskich, w szczególności przejść dla pieszych, linii stopu itp. posiadała specjalne właściwości antypoślizgowe.
 
2) Dostawa farb, impregnatów, rozpuszczalników  z dostawą do siedziby Zamawiającego
Wymagane jest, aby farby  były przystosowane do stosowania na zewnątrz, odporne na czynniki mechaniczne
i atmosferyczne.
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ocena ofert będzie dokonana osobno dla każdej części przedmiotu zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na obie części zamówienia bądź na część jedną .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy Część I i formularz ofertowy Część II.
 
Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu.
Opcja minimum w przedmiotowym postępowaniu polega na zobowiązaniu się Zamawiającego  do zamawiania
w zakresie minimum na zasadach określonych w umowie,
Opcja maksimum polega na prawie Zamawiającego do zamawiania,  ponad ilości determinujące opcję minimum,  do zakresu wartości maksimum. Wartością maksymalną zamówienia jest kwota wskazana w ofercie Wykonawcy jako opcja maksimum.
 
2. Termin składania ofert: 16.11.2017 r do godz. 12:00
3. Forma składania ofert: (k.slawek@zdiz.sopot.pl) scan z pieczątkami i podpisami) lub  fax na nr  58  551 55 34. Oryginał  oferty wymagany będzie przed podpisaniem  umowy.
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
5. Zgłoszenie zapotrzebowania odbywać się będzie telefonicznie, e-mailem lub faksem przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
6. Wymagana jest realizacja dostawy – w terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
7. Dostawy farb i rozpuszczalników będą realizowane transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.
8. Dowodem zrealizowania dostawy będą dowody wydania WZ wystawiane przez Wykonawcę, dostarczane jednocześnie z  dostawą zamówień częściowych.
9. Zapłata następować będzie każdorazowo po wydaniu przedmiotu zamówień częściowych na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, zgodnych z dowodem WZ  .
10. Odbioru ilościowo – jakościowego będzie dokonywać wyznaczony pracownik Zamawiającego.
11. Wszelkie wady i niedobory bieżącej dostawy będą zgłaszane Wykonawcy niezwłocznie po stwierdzeniu ich ujawnienia, a Wykonawca potwierdzi pisemnie przyjęcie zgłoszenia.
12. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania (przy czym stawianie warunków udziału w postępowaniu nie jest obowiązkowe): nie dotyczy.
13. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych do poszczególnych kryteriów: kryterium: cena waga  100% / pkt*
14. W załączeniu przekazuje się Wykonawcy Projekt Umowy, w którym określono wszystkie warunki zmian Umowy, jaka zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania.
15. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrą i słownie.
16. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.
17. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
a)         wypełniony formularz oferty (wzór oferty załączono do niniejszego zapytania ofertowego),
19. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli Zamawiający nie będzie mógł uzyskać tych danych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352);
20. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę będzie obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Cena ta musi obejmować całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia.
21. Płatność za przedmiot zamówienia dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, odebranej osobiście przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w chwili odbioru zakupionej partii asortymentu. Faktura VAT aby mogła być uznana za prawidłowo wystawioną musi   w swojej treści jako Zamawiającego wskazywać – Gminę Miasta Sopotu, z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot,  NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563;, której odbiorcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, pod rygorem uznania faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią objętych.
22. Płatności za prawidłowo wystawioną fakturę VAT dokonywać będzie Zarząd Dróg   i Zieleni w Sopocie. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zarządu Dróg i Zieleni  w  Sopocie
 
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2017 z dnia 12.10.2017r., z zastrzeżeniem art. 701 § 3 oraz art. 703 § 2 kodeksu cywilnego, tj. Zamawiający może w każdym czasie zmienić lub odwołać warunki niniejszego postępowania, a także zamknąć (unieważnić) postępowanie bez dokonania wyboru.
 
W załączeniu:
1.       Wzór formularza oferty.
2.       Projekt Umowy.
 
  ogłoszenie (26kB) word fotmularz_ofertowy_cz1 (24kB) word fotmularz_ofertowy_cz2 (25kB) word wzór_umowy (33kB) word Unieważnienie (59kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Sławek
Opublikował: Jolanta Lippert (31 października 2017, 08:06:49)

Ostatnia zmiana: Jolanta Lippert (17 listopada 2017, 08:07:39)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 188