zamówienie na:

Wykonanie obiektu małej architektury zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez arch. Kamila Domachowskiego

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: TZ/77/ZL/2017
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 3 listopada 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.