zamówienie na:

USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYWOZIE ZIEMI, GRUZU BETONOWEGO I ASFALTOWEGO NIESORTOWANEGO SUKCESYWNIE PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-02/TD/2017
wartość: do 209 000 euro
termin składania ofert: 17 października 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt 5) Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. z 2017 r. poz.1579).  

SOPOT, 03.10.2017
OGŁOSZENIE DLA  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIŻSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 209 000 EURO  
OGŁOSZENIE DOTYCZY:   USŁUGA  POLEGAJĄCA NA WYWOZIE ZIEMI, GRUZU BETONOWEGO I ASFALTOWEGO NIESORTOWANEGO SUKCESYWNIE  PRZEZ OKRES  OD DATY ZAWARCIA UMOWY do dnia 31.12.2019 r.
Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2017 r.             i zarejestrowane pod numerem  596175-N-2017 
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA: 500039049 Z DNIA 05.10.2017
SEKCJA I:   ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563;   Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył prowadzenie postępowania: 
I.1) NAZWA I ADRES    Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie    Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie,    adres poczty elektronicznej : j.lippert@zdiz.sopot.pl    strona internetowa  bip.zdiz.sopot.pl;    nr telefonu  58 551 21 15, nr faksu  58 551 55 34    godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00.
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO    Administracja samorządowa
I.3) KOMUNIKACJA Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem: http://bip.zdiz.sopot.pl przetargi Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zdiz.sopot.pl;  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA  POLEGAJĄCA NA WYWOZIE ZIEMI, GRUZU BETONOWEGO I ASFALTOWEGO NIESORTOWANEGO SUKCESYWNIE PRZEZ OKRES OD DATY ZAWARCIA UMOWY do dnia 31.12.2019 r. Numer referencyjny : PN-02/TD/2017
II.2) Rodzaj zamówienia Usługa
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: nie II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym wywozie ziemi, gruzu betonowego i asfaltowego niesortowanego z placu buforowego  Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie, położonego w Sopocie, Al.Niepodległości 930 oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Miasta Sopotu, wraz z załadunkiem oraz rozładunkiem i unieszkodliwieniem  w miejscu docelowym. 2.    Wytwarzane odpady pochodzą z remontów i przebudowy dróg i są zmieszane. Zamawiający nie sortuje odpadu i nie ma możliwości określenia szacunkowej ilości dla poszczególnych kodów.
3.    Przedmiot zamówienia wykracza poza sam transport odpadów i obejmuje w szczególności przygotowanie odpadów do transportu, załadunek, wywóz, rozładunek oraz unieszkodliwienie,             a zatem przejęcie od Zamawiającego odpowiedzialności za gospodarowanie tymi odpadami.
4.    Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniej ładowarki.
5.    Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu w następujących granicach szacunkowych:
a)      Minimum 8 000 ton,
b)      Maksimum 40 000 ton.
Opcja minimum w przedmiotowym postępowaniu polega na zobowiązaniu się Zamawiającego  do zamawiania w zakresie minimum na zasadach określonych w SIWZ.
Opcja maksimum polega na prawie Zamawiającego do zamawiania, ponad ilości determinujące opcję minimum, na zasadach określonych w SIWZ, do zakresu wartości maksimum. Wartością maksymalną zamówienia jest kwota wskazana w ofercie Wykonawcy jako opcja maksimum.
II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie   
II.6) Termin składania ofert:: Data: 17.10.2017 r. godz. 11:00 Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Sopocie ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot i zaadresować zgodnie z poniższym opisem: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie Al.Niepodległości 930, 81-861 Sopot
„ Oferta w postępowaniu na USŁUGĘ  POLEGAJĄCA NA WYWOZIE ZIEMI, GRUZU BETONOWEGO I ASFALTOWEGO NIESORTOWANEGO SUKCESYWNIE PRZEZ OKRES OD DATY ZAWARCIA UMOWY do dnia 31.12.2019 r. ., ZP-02/TD/2017
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 17.10.2017 r. o godz. 12:00 "
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot pok.11 , w dniu 17.10.2017 r., o godzinie 12:00.  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
II.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada :      Aktualną decyzję właściwego organu administracyjnego na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności kodów 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 81, 17 01 82, 17 03 02, 17 04 07, 17 05 04, 17 06 04, ważnej w okresie trwania umowy  o zamówienie publiczne  tj.:
a)   zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, lub pozwolenia zintegrowanego, lub  wpisu do rejestru w zakresie,  o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.);
b)   decyzji właściwego organu administracyjnego na prowadzenie odzysku i unieszkodliwiania we własnej instalacji , lub ważnej na czas realizacji zamówienia umowy z podmiotem posiadającym stosowne instalacje do unieszkodliwiania odpadów, (wskazanym podmiotem dla Gminy Miasta Sopotu do odbioru odpadów jest EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo), lub koncesji na podziemne składowanie odpadów wydanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1131 z późn. zm.);
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jeżeli dotyczy) Określenie warunków: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy) - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak - podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
V.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych : nie
IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej : nie
IV.1.6) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej : nie
IV.1.7) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp nie
IV.2. ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Zamawiający przewiduje – w uzasadnionych przypadkach – możliwość dokonania zmiany umowy  o zamówienie publiczne. W niniejszym postępowaniu dopuszcza się istotne zmiany umowy:
1.    Dopuszcza się zmianę Umowy: 
1)    W przypadku zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy poprzez dostosowanie treści umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2)     Zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3)     Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
4)      Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
5)       Uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. W przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego, w miejsce praw                i obowiązków Zamawiającego wstąpi jego następca prawny.
IV.3. Termin związania ofertą   okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:   nie

_SIWZ_ (280kB) word Zmiana_do_SIWZ (20kB) word Lista_złożonych_ofert (64kB) word Unieważnienie (61kB) wordmetryczka


Odpowiada za treść: Jolanta Binkuńska-Lippert
Opublikował: Jolanta Lippert (3 października 2017, 09:05:01)

Ostatnia zmiana: Jolanta Lippert (19 października 2017, 09:36:14)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 272