zamówienie na:

DOSTAWA KRUSZYW ŁAMANYCH FRAKCJI 2-5, 5-8, 8-11, 0-2, PODBUDOWY 0-31,5 Sukcesywnie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: PN-06/TD/2015
wartość: do 207 000 euro
termin składania ofert: 29 października 2015  11:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 w związku z art.94. ust.3 Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. z 2013 r. poz.907). UZASADNIENIE: Wykonawca, którego oferta została wybrana, złożył w dniu 06.11.2015 r. rezygnację z niniejszego zamówienia publicznego. W postępowaniu złożono jedną ofertę.  

Sopot dnia 15.10.2015 r.
OGŁOSZENIE DLA  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI NIŻSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 207 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
ZARZĄD  DRÓG  I  ZIELENI w  SOPOCIE,  81-861 SOPOT,  AL. NIEPODLEGŁOŚCI  930
DZIAŁ SŁUŻBA DROGOWA
strona internetowa: bip.zdiz.sopot.pl;
e-mail: jlippert@sopot.pl; j.lippert@zdiz.sopot.pl
NIP: 585-10-03-159, REGON: 221209973
Tel.    58 551 21 15, Fax.    58 551 55 34
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00.
 
DOSTAWA KRUSZYW ŁAMANYCH FRAKCJI 2-5, 5-8, 8-11, 0-2, PODBUDOWY 0-31,5
Sukcesywnie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
Postępowanie Nr 06/TD/2015          Kod CPV-14212200-2
 
Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15.10.2015 r.                      i zarejestrowane pod numerem   273538 - 2015
Termin realizacji:  od dnia 01.01.2016 r.,   do 31.12.2016 r.,
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena 95%
Najkrótszy czas realizacji zamówienia od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego określony liczbą godzin 5%
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego:
Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot,   pok.12.             
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej Zamawiającego : www.bip.zdiz.sopot.pl  ,
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27,   81-704 Sopot
Termin składania ofert upływa dnia 29.10.2015 r. o godz.: 11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.10.2015 r. o godz.: 12,00 w siedzibie Zamawiającego,
Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot pok.12
Termin związania ofertą: 30 dni
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej  wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2)    posiadają wiedzę i doświadczenie:  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3)    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4)    Sytuacji ekonomicznej i finansowej:  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5)    Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP oraz brak jest podstaw do wykluczenia  z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa                     w art.24 ust.1 ustawy PZP.
6)    przedstawią ofertę zgodną z wymogami Ustawy, której treść odpowiadać będzie treści SIWZ.
 
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu                 o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
_SIWZ (104kB) word Wybór_oferty (72kB) word unieważnienie (71kB) word

metryczka


Opublikował: Jolanta Lippert (15 października 2015, 09:19:45)

Ostatnia zmiana: Jolanta Lippert (9 listopada 2015, 11:37:13)
Zmieniono: Unieważniony

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 402