Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie.

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.zdiz.sopot.pl i www.cmentarz.sopot.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-11-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: http://zdiz.sopot.pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sekretariat, sekretariat@zdiz.sopot.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 551 72 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

  1. Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące po prawej stronie od wjazdu na teren parkingu z al. Niepodległości w Sopocie, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Podjazd dla niepełnosprawnych możliwy jest przez boczne wejście zlokalizowane w lewym skrzydle budynku.
  2. Korytarze pozwalają na poruszanie się na wózkach. Budynek parterowy, nie występują różnice poziomów.
  3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  4. Po prawej stronie od wjazdu jest jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
  5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi
  6. W budynku toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
  7. Do ZDiZ może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  8. W ZDiZ nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Aplikacje mobilne:

Nie występują

Wytworzył: Radosław Laskowski

Opublikował: Radosław Laskowski

Data wytworzenia: 2021-03-22

Data publikacji: 2021-03-25