Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklam
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie infrastruktury podziemnej
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie obiektów, w tym obiektów handlowych, ogródków gastronomicznych, schodów.
Wniosek o wydanie zatwierdzenia projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu
Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i infiltracyjnych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Zezwolenie na wjazd do Sopotu pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t i 24 t.
Zezwolenie na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II, kat. III, kat. VII.
Zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej.
Uzgodnienie projektu budowlanego budowy zjazdu z drogi publicznej.
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy.
Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego lokalizowanego w pasie drogowym drogi publicznej.
Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
Abonament uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania
Karta pojazdu hybrydowego uprawniająca do bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.
Warunki na budowę, przebudowę i remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Sopot
Wytyczne dla projektantów oraz wykonawców w zakresie budowy lub przebudowy układu drogowego na terenie Gminy Miasta Sopotu.
Wytyczne dla inwestorów ubiegających się o zgodę na wykonanie nasadzeń zamiennych na terenie miasta Sopotu.
Zgłoszenie szkody w pojeździe mechanicznym oraz zgłoszenie szkody na osobie
Uzgodnienie projektu realizacji inwestycji

Wniosek o wydanie zatwierdzenia projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu

Nazwa Działu:Dział Eksploatacji
Nazwa procedury:Zatwierdzenie - projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu.
Wymagane dokumenty:1) Podanie z prośbą o wydanie zatwierdzenia.
2) Co najmniej trzy egzemplarze projektu organizacji ruchu zawierające:
a) plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
b) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:
 lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 parametry geometrii drogi;
c) program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,
d) zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
e) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
f) przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
g) nazwisko i podpis projektanta.
3) Kopia decyzji na lokalizację sieci uzbrojenia terenu w pasie drogowym.
4) Kopia projektu stałej organizacji ruchu w przypadku czasowej organizacji ruchu związanej z przebudową układu drogowego.
Opłata skarbowa:Zwolniono
Termin załatwienia sprawy:Wydanie zatwierdzenia lub jego odmowa następuje w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.
Miejsce złożenia dokumentów:Rozpatrywane są wyłącznie oryginalne, własnoręcznie podpisane wnioski wraz z dołączonymi trzema sztukami projektu organizacji ruchu:
- za pośrednictwem poczty na adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot,
- osobiście w siedzibie zarządcy pok. Nr 7 w godz. 7.00-10.00 lub 13.00-15.00,
- osobiście na biuro podawcze w siedzibie zarządcy pok. Nr 3 w godz. 7.00 – 15.00.
Uwagi:1. Złożenie wniosku nie uprawnia do wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, które mogą nastąpić jedynie po uzyskaniu przez Stronę stosownego zatwierdzenia wydanego przez zarządcę drogi, i po ustaleniu terminu wprowadzenia tych zmian.
2. Sposób załatwienia sprawy:
- wstępnie rozpatrzony wniosek, w przypadku opinii pozytywnej będzie kierowany do KMP w Sopocie w celu uzgodnienia, w przypadku opinii negatywnej wniosek, wraz z dwoma egzemplarzami projektu, będzie zwracany wnioskodawcy do poprawy lub uzupełnienia,
- w przypadku uzyskania opinii pozytywnej wniosek będzie kierowany na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w celu wydania ostatecznej opinii.
- w przypadku uzyskania ostatecznej opinii pozytywnej zarządca drogi wyda zatwierdzenie w formie stosownej pieczęci na wniosku lub złożonym projekcie organizacji ruchu.
- opieczętowany wniosek lub projekt organizacji ruchu będzie w jednym egzemplarzu zwracany wnioskodawcy.
3. Zgodnie z art. 41 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego „W toku postępowania Strona oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu”, oraz zgodnie z art. 41 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego: „W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny”.
Tryb odwoławczy:Nie przysługuje
Podstawa prawna:- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2017.1260 t.j. z dnia 2017.06.27 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektów budowlanych (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.2222 tj. z dnia 2017.12.01 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124 z dnia 29 stycznia 2016 r. z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z 14 kwietnia 2017 r. z późniejszymi zmianami).

Wniosek (38kB) word

Wytworzył: Barbara Przybysz (18 września 2014)
Opublikował: Barbara Przybysz (18 września 2014, 07:40:45)

Ostatnia zmiana: Tomasz Kamiński (7 lutego 2018, 08:37:25)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4578

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij