Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklam
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie infrastruktury podziemnej
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie obiektów, w tym obiektów handlowych, ogródków gastronomicznych, schodów.
Wniosek o wydanie zatwierdzenia projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu
Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i infiltracyjnych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Zezwolenie na wjazd do Sopotu pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t i 24 t.
Zezwolenie na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II, kat. III, kat. VII.
Zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej.
Uzgodnienie projektu budowlanego budowy zjazdu z drogi publicznej.
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy.
Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego lokalizowanego w pasie drogowym drogi publicznej.
Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
Abonament uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania
Karta pojazdu hybrydowego uprawniająca do bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.
Warunki na budowę, przebudowę i remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Sopot
Wytyczne dla projektantów oraz wykonawców w zakresie budowy lub przebudowy układu drogowego na terenie Gminy Miasta Sopotu.
Wytyczne dla inwestorów ubiegających się o zgodę na wykonanie nasadzeń zamiennych na terenie miasta Sopotu.
Zgłoszenie szkody w pojeździe mechanicznym oraz zgłoszenie szkody na osobie
Uzgodnienie projektu realizacji inwestycji

Procedura uzyskania abonamentu uprawniającego do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.

UWAGA!
01.01.2021 r. nastąpiła zmiana rachunków bankowych ZDiZ.

Karta abonamentowa uprawnia do postoju w SPP przez całą dobę, przez wszystkie dni robocze, pojazdu o numerze rejestracyjnym, określonym w karcie abonamentowej.
 
Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o wydanie abonamentu;
  2. dowód wpłaty; 
  3. do wglądu (dotyczy mieszkańca SPP):
    - dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający zameldowanie lub zamieszkanie na terenie SPP oraz dokument potwierdzający opłacanie podatku dochodowego w Sopocie (dotyczy osób nie posiadających zameldowania);
    - dowód rejestracyjny (pojazd musi być własnością osoby ubiegającej się o abonament)
    lub dowód rejestracyjny pojazdu wraz z umową kredytu/leasingu pojazdu.
Opłata skarbowa:
Wniosek jest zwolniony z opłat.

Termin i sposób załatwienia:
Karta abonamentowa wydawana jest, w miarę możliwości, w dniu złożenia wniosku.
W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego wydanie lub odmowa wydania abonamentu może nastąpić nie później niż w terminie jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia przedstawienia kompletu dokumentów.

Miejsce składania wniosków i odbioru kart abonamentowych:
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Dział Parkowania
Al. Niepodległości 930, 81 - 861 Sopot
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7 - 10, 12 - 15.
tel. 58 550 59 55

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Wysokość opłat abonamentowych:

* osoba fizyczna posiadająca prawo do władania pojazdem samochodowym, uwidocznione w dowodzie rejestracyjnym, umowie kredytu lub leasingu oraz jednocześnie:
a) zameldowana jest na pobyt stały lub czasowy w SPP bądź przy ulicach przyległych do SPP, określonych w załączniku nr 1 do uchwały Nr X/169/2019 Rady Miasta Sopotu z dnia 22 października 2019 r.
lub
b) płacąca podatek dochodowy w Sopocie i zamieszkująca w lokalu mieszkalnym na terenie SPP bądź przy ulicach przyległych do SPP, określonych w załączniku nr 1 do uchwały Nr X/169/2019 Rady Miasta Sopotu z dnia 22 października 2019 r.

Sposób wpłaty:
- gotówką w kasie tutejszego organu (pon. - pt. w godz. 8 - 10),
- na rachunek bankowy:
01.01.2021 r. nastąpiła zmiana rachunku bankowego.
Bank PKO BP nr konta: 06 1020 1811 0000 0102 0373 3169
(tytułem: Abonament - okres i nr rejestracyjny)
Prosimy o wcześniejsze wykonanie przelewu, gdyż karta zostanie wydana po zaksięgowaniu wpłaty na koncie ZDiZ.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr X/169/2019 Rady Miasta Sopotu z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za postój w tej strefie oraz sposobu pobierania opłat (Dz. Urz. Woj. 2019.5063 z późn. zm.).

Do pobrania:
Wniosek o wydanie karty abonamentowej upoważniającej do parkowania pojazdu samochodowego na obszarze SPP w Sopocie (444kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Paweł Sokołowski (14 marca 2013)
Opublikował: Paweł Sokołowski (14 marca 2013, 11:03:48)

Ostatnia zmiana: Paweł Sokołowski (1 stycznia 2021, 06:16:55)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 22007