Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklam
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie infrastruktury podziemnej
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie obiektów, w tym obiektów handlowych, ogródków gastronomicznych, schodów.
Wniosek o wydanie zatwierdzenia projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu
Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i infiltracyjnych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Zezwolenie na wjazd do Sopotu pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t i 24 t.
Zezwolenie na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II, kat. III, kat. VII.
Zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej.
Uzgodnienie projektu budowlanego budowy zjazdu z drogi publicznej.
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy.
Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego lokalizowanego w pasie drogowym drogi publicznej.
Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
Abonament uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania
Karta pojazdu hybrydowego uprawniająca do bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.
Warunki na budowę, przebudowę i remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Sopot
Wytyczne dla projektantów oraz wykonawców w zakresie budowy lub przebudowy układu drogowego na terenie Gminy Miasta Sopotu.
Wytyczne dla inwestorów ubiegających się o zgodę na wykonanie nasadzeń zamiennych na terenie miasta Sopotu.
Zgłoszenie szkody w pojeździe mechanicznym oraz zgłoszenie szkody na osobie
Uzgodnienie projektu realizacji inwestycji

Procedura zgłoszeń szkód komunikacyjnych

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie posiada wykupioną polisę ubezpieczeniową OC od prowadzonej działalności statutowo-gospodarczej oraz od użytkowania mienia na terenie miasta Sopotu w InterRisk Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
  • Polisa ubezpieczeniowa seria K nr 03022797.
  • Polisa obejmuje ochroną ubezpieczeniową okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.
Zgłoszeń szkód dokonywać należy:
  • telefonicznie pod numerem: 22 212 20 55
  • drogą poczty elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres: Umowy.GeneralneIR@vigekspert.pl (zgłaszając szkodę w załączeniu należy przesłać wypełniony właściwy druk zgłoszenia szkody pobrany ze strony www.interrisk.pl).
  • pisemnie na adres: InterRisk Kontakt - Szkody Korporacyjne 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162 (zgłaszając szkodę w załączeniu należy przesłać wypełniony właściwy druk zgłoszenia szkody pobrany ze strony www.interrisk.pl).

 


metryczka


Wytworzył: Leszek Uschler (14 marca 2013)
Opublikował: Leszek Uschler (14 marca 2013, 14:07:03)

Ostatnia zmiana: Leszek Uschler (18 stycznia 2021, 13:27:46)
Zmieniono: Aktualizacja polisy.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5939