Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklam
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie infrastruktury podziemnej
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie obiektów, w tym obiektów handlowych, ogródków gastronomicznych, schodów.
Wniosek o wydanie zatwierdzenia projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu
Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i infiltracyjnych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Zezwolenie na wjazd do Sopotu pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t i 24 t.
Zezwolenie na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II, kat. III, kat. VII.
Zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej.
Uzgodnienie projektu budowlanego budowy zjazdu z drogi publicznej.
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy.
Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego lokalizowanego w pasie drogowym drogi publicznej.
Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
Abonament uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania
Karta pojazdu hybrydowego uprawniająca do bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.
Warunki na budowę, przebudowę i remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Sopot
Wytyczne dla projektantów oraz wykonawców w zakresie budowy lub przebudowy układu drogowego na terenie Gminy Miasta Sopotu.
Wytyczne dla inwestorów ubiegających się o zgodę na wykonanie nasadzeń zamiennych na terenie miasta Sopotu.
Zgłoszenie szkody w pojeździe mechanicznym oraz zgłoszenie szkody na osobie
Uzgodnienie projektu realizacji inwestycji

Procedura wydania pozwolenia na wjazd do Sopotu pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t i 24 t.

UWAGA!
Od 01.01.2021 r. zmianie uległy rachunki bankowe ZDiZ.

Wymagane dokumenty: 
- kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (2 strony z ważnymi badaniami technicznymi);
- dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 48 zł z tytułu wydania zezwolenia na podstawie przepisów o ruchu drogowym zgodnie z załącznikiem - tabelą do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej cz. III, ust.13, kol. 2 pkt 2 (Dz. U. Nr 225 z 2006 r. poz 1636).   
         
Opłatę należy wpłacić na konto:
Bank PKO BP 40 1020 1811 0000 0602 0373 3185 lub gotówką w kasie tutejszego organu. Kasa czynna w godz. 8.00-10.00.  

Opłata skarbowa: 
48 zł z tytułu wydania zezwolenia 

Miejsce złożenia dokumentów:

                Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie      
                Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot           
                tel. 58 551-01-12, fax. 58 551-55-34
                e-mail: sekretariat@zdiz.sopot.pl     
                Sekretariat pok. Nr 3

Odbiór dokumentów: 

Dział Zaplecza Technicznego pok. nr 12

Termin odbioru wniosków:

14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia
   
Podstawa prawna:           

-Upoważnienia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 01.12.2006 roku Nr Or.1-0113/68i69/2006 do załatwiania spraw i wydawania w jego imieniu decyzji i postanowień administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu zadań powiatu, wynikających z ustawy o drogach publicznych, przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w przypadku ich zmiany upoważnień aktualnie obowiązujących.                
-Rozporządzenie MI oraz SWiA z dnia 31.07.2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 roku poz. 1393)                
-Rozporządzenie MI z 23.09.2003 r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729)            
- załącznik - tabela do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej cz. III, ust.13, kol. 2 pkt 2 (Dz. U. Nr 225 z 2006 r. poz 1636).    
Zasady wydawania: 
Zezwolenia wydawane są dla:        
- samochodów skrzyniowych - dwuosiowych do 16t dopuszczalnej masy całkowitej wpisanej w dowodzie rejestracyjnym,               
- betonowozów- trzyosiowych do 24t dopuszczalnej masy całkowitej wpisanej w dowodzie rejestracyjnym

Załącznik:
wniosek_o_zezwolenie_na_wjazd (35kB) word

metryczka


Wytworzył: Bartosz Wiśniewski (13 marca 2013)
Opublikował: Bartosz Wiśniewski (13 marca 2013, 08:53:46)

Ostatnia zmiana: Jarosław Toczyński (31 grudnia 2020, 11:08:32)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 30879