Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklam
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie infrastruktury podziemnej
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie obiektów, w tym obiektów handlowych, ogródków gastronomicznych, schodów.
Wniosek o wydanie zatwierdzenia projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu
Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i infiltracyjnych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Zezwolenie na wjazd do Sopotu pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t i 24 t.
Zezwolenie na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II, kat. III, kat. VII.
Zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej.
Uzgodnienie projektu budowlanego budowy zjazdu z drogi publicznej.
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy.
Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego lokalizowanego w pasie drogowym drogi publicznej.
Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych
Abonament uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania
Karta pojazdu hybrydowego uprawniająca do bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.
Warunki na budowę, przebudowę i remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Sopot
Wytyczne dla projektantów oraz wykonawców w zakresie budowy lub przebudowy układu drogowego na terenie Gminy Miasta Sopotu.
Wytyczne dla inwestorów ubiegających się o zgodę na wykonanie nasadzeń zamiennych na terenie miasta Sopotu.
Zgłoszenie szkody w pojeździe mechanicznym oraz zgłoszenie szkody na osobie
Uzgodnienie projektu realizacji inwestycji

Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

W celu uzyskania warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej należy przedłożyć niżej wymienione dokumenty:
- wypełniony wniosek o wydanie warunków technicznych,
- plan sytuacyjny z lokalizacją obiektu, którego dotyczy wniosek,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek. 
Wnioski należy składać osobiście w Sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie lub przesłać pocztą.

Wniosek WT kanalizacja deszczowa (32kB) word Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

metryczka


Wytworzył: Dagmara Kania-Płochacka (11 lipca 2013)
Opublikował: Dagmara Kania-Płochacka (11 lipca 2013, 14:31:17)

Ostatnia zmiana: Dagmara Kania-Płochacka (13 lipca 2013, 07:54:37)
Zmieniono: wprowadzenie wzoru wniosku o WT

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11975