Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklam
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie infrastruktury podziemnej
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie obiektów, w tym obiektów handlowych, ogródków gastronomicznych, schodów.
Wniosek o wydanie zatwierdzenia projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu
Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i infiltracyjnych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Zezwolenie na wjazd do Sopotu pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t i 24 t.
Zezwolenie na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II, kat. III, kat. VII.
Zgłoszenie szkody w pojeździe mechanicznym oraz zgłoszenie szkody na osobie
Zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej.
Uzgodnienie projektu budowlanego budowy zjazdu z drogi publicznej.
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy.
Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego lokalizowanego w pasie drogowym drogi publicznej.
Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
Abonament uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania
Karta pojazdu elektrycznego/hybrydowego uprawniająca do bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.
Warunki na budowę, przebudowę i remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Sopot
Wytyczne dla projektantów oraz wykonawców w zakresie budowy lub przebudowy układu drogowego na terenie Gminy Miasta Sopotu.
Wytyczne dla inwestorów ubiegających się o zgodę na wykonanie nasadzeń zamiennych na terenie miasta Sopotu.

Procedura uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów, w tym m.in. obiektów handlowych, ogródków gastronomicznych, schodów, ogródków przydomowych.

Nazwa Działu:Dział Eksploatacji
Nazwa procedury:Decyzja administracyjna - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, w tym umieszczenia m.in. ogródków gastronomicznych, obiektów handlowych, schodów, ogródków przydomowych, itp.
Wymagane dokumenty:Stroną postępowania, a co za tym idzie wnioskodawcą może być tylko i wyłącznie Właściciel obiektu handlowego (w tym m.in. ogródka gastronomicznego),
1. W przypadku Właściciela obiektu będącego firmą posiadającą osobowość prawną (działalność gospodarcza nie posiada osobowości prawnej): aktualny wypis z właściwego rejestru prowadzonego dla danej firmy w KRS (ksero kopia) lub,
2. W przypadku Właściciela obiektu będącego osobą fizyczną: dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (oryginał do wglądu lub ksero kopia) lub,
3. W przypadku Właściciela obiektu będącego Wspólnotą Mieszkaniową: Uchwałę Wspólnoty (zgodnie z art. 33 § 3 kpa - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) określającą osobę lub osoby fizyczne zdolne do reprezentowania danej wspólnoty oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość (oryginał do wglądu lub ksero kopia).
4. Szczegółowy plan sytuacyjny 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
5. Decyzja administracyjna wydana przez Biuro Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu zatwierdzająca wygląd architektoniczny obiektu handlowego, w tym również ogródka gastronomicznego, wydana na okres wnioskowanego zajęcia pasa drogowego przez Stronę, wraz z dokumentacją techniczną obiektu parafowaną przez Plastyka Miejskiego, na podstawie której wydano w/w decyzję. W przypadku gdy przepisy prawa nie wymagają decyzji administracyjnej wydanej przez Biuro Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu wymagane będzie pisemne uzgodnienie wyglądu architektonicznego przedmiotowego obiektu wydane przez właściwy organ architektoniczny Urzędu Miasta Sopotu.
6. W przypadku ustanowienia przez Właściciela obiektu pełnomocnika – pełnomocnictwo Strony (zgodnie z art. 33 § 3 kpa - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis), udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych, do załatwiania spraw formalno-prawnych w zakresie prowadzenia przed zarządcą drogi procedury związanej z zajęciem pasa drogowego oraz oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika. W/w opłatę należy wnieść na konto ZDiZ Sopot: Bank Millenium S.A. o/Sopot 91 1160 2202 0000 0002 7048 8516 lub gotówką w siedzibie organu w godz. 8.00-10.00.
Opłata skarbowa:• zwolniono
Termin załatwienia sprawy:Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.
Miejsce złożenia dokumentów:Rozpatrywane są wyłącznie oryginalne, własnoręcznie podpisane wnioski:
- za pośrednictwem poczty na adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot,
- osobiście w Dziale Eksploatacji pok. Nr 7 w godz. 7.00-10.00 lub 13.00-15.00,
- osobiście na biuro podawcze w siedzibie zarządcy pok. Nr 3 w godz. 7.00 – 15.00.
Uwagi:1. Złożenie wniosku nie uprawnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić jedynie po uzyskaniu przez Stronę stosownej decyzji administracyjnej wydanej przez zarządcę drogi.
2. O wydanie decyzji administracyjnej może występować wyłącznie podmiot posiadający osobowość prawną (działalność gospodarcza nie ma osobowości prawnej).
3. Zgodnie z art. 40 ust 12 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, wydanym w formie decyzji administracyjnej lub o powierzchni większej niż określona w w/w zezwoleniu - zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty należnej za zajęcie pasa drogowego.
4. Właściciel obiektu powinien złożyć wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę (osoby) niniejszy wniosek wraz z kompletem wymaganych ww. dokumentów w terminie co najmniej 1 miesiąca przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
5. Rozpatrywanie złożonego wniosku odbywa się na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1264),
6. Stawkę za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała Rady Miasta Sopotu Nr XXV/350/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Sopotu (Dz.U.Woj.Pom. z 13 marca 2017 r. poz. 935, z późniejszymi zmianami).
7. Zgodnie z art. 41 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego „W toku postępowania Strona oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu”, oraz zgodnie z art. 41 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego: „W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny”.
Tryb odwoławczy:Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Gdańsku 80-324 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 301 12 26; 346 26 11, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Wniesienie odwołania powoduje wstrzymanie wykonania przedmiotowej decyzji.
Podstawa prawna:• Art.40 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.2222 tj. z dnia 2017.12.01 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1264),
• Uchwała Rady Miasta Sopotu Nr XXV/350/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Sopotu (Dz.U.Woj.Pom. z 13 marca 2017 r. poz. 935, z późniejszymi zmianami),
• Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity Dz. U. 2017.1257 z dnia 27.06.2017 r., z późniejszymi zmianami),
• upoważnienia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 31.03.2017 roku Nr Or. 0052.183.2017 oraz Or.0052.60.2016 z dnia 29.01.2016 r. do załatwiania spraw i wydawania w jego imieniu decyzji i postanowień administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu zadań powiatu, wynikających z ustawy o drogach publicznych.
Stawki:Podane kwoty dotycząc zajęcia pasa drogowego za 1 m2/dzień:

Kategoria drogi:
wojewódzka / powiatowa / gminna

1. Ogródki gastronomiczne w okresie od 01.06 do 31.08 z zastrzeżeniem pkt. 3 i 5
1,50 zł / 1,50 zł / 1,50zł

2. Ogródki gastronomiczne w okresie od 01.09 do 31.05 z zastrzeżeniem pkt.4 i 6
0,05 zł / 0,05 zł / 0,05 zł

3. Ogródki gastronomiczne w ciągu ul. Boh. Monte Cassino (na odcinku od skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte do ul Królowej Jadwigi oraz ulic przyległych), a także Plac Zdrojowy w okresie od 01.06.do 31.08.
Ww. teren pokazano na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- / 3,00 zł / 3,00 zł

4. Ogródki gastronomiczne w ciągu ul. Boh. Monte Cassino (na odcinku od skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte do ul. Królowej Jadwigi oraz ulic przyległych) a także Plac Zdrojowy w okresie od 01.09 do 31.05
Ww. teren pokazano na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- / 0,25 zł / 0,25 zł

5. Ogródki gastronomiczne w ciągu ul. Boh. Monte Cassino (na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do ul. Plac Zdrojowy oraz ulic przyległych) w okresie od 01.06 do 31.08.
Ww. teren pokazano na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

- /5,00 zł / 5,00 zł

6. Ogródki gastronomiczne w ciągu ul. Boh. Monte Cassino (na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do ul. Plac Zdrojowy oraz ulic przyległych) w okresie od 01.09 do 31.05.
W/w teren pokazano na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

- /0,25 zł / 0,25 zł

7. Miejsca w ciągu ul. Malczewskiego
i ul. Sienkiewicza przeznaczone do okazjonalnej sprzedaży kwiatów
i zniczy w okresie od 20.10 do 10.11
- / 10,00 zł / 10,00 zł

8. Przedsięwzięcia związane z wydarzeniami objętymi patronatem Gminy Miasta Sopotu bądź realizowane w partnerstwie z Gminą Miasta Sopotu
0,05 zł / 0,05 zł / 0,05 zł

9. Ogródki przydomowe, ogrodzenia i elementy budynków - schody, pochylnie, elewacje, studzienki okienne
0,05 zł / 0,05 zł / 0,05 zł

10. Inne
2,00 zł / 2,00 zł / 2,00 zł


OBIEKTY W PASIE DROGOWYM
Kategoria drogi:
wojewódzka / powiatowa / gminna

1. Obiekty w pasie drogowym dróg publicznych z zastrzeżeniem pkt. 2,3,4
1,50 zł/ 1,50 zł/ 1,50 zł

2. Obiekty (w tym kioski z prasą) w pasie drogowym ulicy Bohaterów Monte Cassino w okresie od 01.06 do 30.09
- / - / 1,50 zł

3. Kioski z prasą z zastrzeżeniem pkt 2 i 4
0,70 zł/ 0,60 zł/ 0,50 zł

4. Obiekty handlowe w pasie drogowym ulicy Marynarzy z zastrzeżeniem pkt 3.
- / - / 0,75 zł


wniosek (68kB) word

Wytworzył: Tomasz Kamiński (11 marca 2013)
Opublikował: Tomasz Kamiński (11 marca 2013, 13:02:14)

Ostatnia zmiana: Tomasz Kamiński (7 lutego 2018, 08:12:13)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13821

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij