Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklam
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie infrastruktury podziemnej
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie obiektów, w tym obiektów handlowych, ogródków gastronomicznych, schodów.
Wniosek o wydanie zatwierdzenia projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu
Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i infiltracyjnych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Zezwolenie na wjazd do Sopotu pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t i 24 t.
Zezwolenie na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II, kat. III, kat. VII.
Zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej.
Uzgodnienie projektu budowlanego budowy zjazdu z drogi publicznej.
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy.
Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego lokalizowanego w pasie drogowym drogi publicznej.
Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
Abonament uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania
Karta pojazdu hybrydowego uprawniająca do bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.
Warunki na budowę, przebudowę i remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Sopot
Wytyczne dla projektantów oraz wykonawców w zakresie budowy lub przebudowy układu drogowego na terenie Gminy Miasta Sopotu.
Wytyczne dla inwestorów ubiegających się o zgodę na wykonanie nasadzeń zamiennych na terenie miasta Sopotu.
Zgłoszenie szkody w pojeździe mechanicznym oraz zgłoszenie szkody na osobie
Uzgodnienie projektu realizacji inwestycji

Procedura uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych, w tym ustawiania rusztowań i kontenerów budowlanych:

Nazwa Działu:Dział Eksploatacji
Nazwa procedury:Decyzja administracyjna - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Sopotu, w celu m.in. prowadzenia robót, w tym ustawienia kontenerów, rusztowań itp.
Wymagane dokumenty:Stroną postępowania, a co za tym idzie wnioskodawcą może być tylko i wyłącznie Inwestor danych robót, w wyniku których ma dojść do zajęcia pasa drogowego.
• W przypadku Strony będącej firmą posiadającą osobowość prawną (działalność gospodarcza nie posiada osobowości prawnej): aktualny wypis z właściwego rejestru prowadzonego dla danej firmy w KRS (ksero kopia) lub,
• W przypadku Strony będącej Wspólnotą Mieszkaniową: Uchwałę Wspólnoty (zgodnie z art. 33 § 3 kpa - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) określającą osobę lub osoby fizyczne zdolne do reprezentowania danej wspólnoty
• Szczegółowy plan sytuacyjny 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
• Pisemne potwierdzenie zgłoszenia do Działu Kanalizacji Deszczowej i Melioracji ZDiZ w Sopocie, w przypadku wykonywania prac związanych z rozkopywaniem pasa drogowego.
• W przypadku wykonywania robót, w konsekwencji których zostanie umieszczone urządzenie podziemne niezwiązane z obsługą i zarządzaniem drogą publiczną należy do niniejszego wniosku dołączyć również wniosek o wydanie decyzji administracyjnej – zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, podpisany przez Właściciela wbudowywanego urządzenia. W przypadku nie dołączenia wyżej opisanego wniosku zezwolenie na zajęcie pasa w celu wykonywania przedmiotowych robót nie zostanie wydane.
• Zatwierdzony przez zarządcę drogi projekt czasowej organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia - przypadku wpływu przedmiotowego zajęcia pasa drogowego na obowiązujący ruchu drogowy.
• Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (oryginał do wglądu lub ksero kopia).
• Harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym we wniosku terminie.
• Dokumentację budowy – do wglądu.
• W przypadku ustanowienia przez Stronę pełnomocnika – pełnomocnictwo Strony (zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis), udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych, do załatwiania spraw formalno-prawnych w zakresie prowadzenia przed zarządcą drogi procedury związanej z zajęciem pasa drogowego oraz oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika. W/w opłatę należy wnieść na konto ZDiZ Sopot: Bank Millenium S.A. o/Sopot 91 1160 2202 0000 0002 7048 8516 lub gotówką w siedzibie organu w godz. 8.00-10.00.
Opłata skarbowa:• zwolniono
Termin załatwienia sprawy:Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.
Miejsce złożenia dokumentów:Rozpatrywane są wyłącznie oryginalne, własnoręcznie podpisane wnioski:
- za pośrednictwem poczty na adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot,
- osobiście w Dziale Eksploatacji pok. Nr 7 w godz. 7.00-10.00 lub 13.00-15.00,
- osobiście na biuro podawcze w siedzibie zarządcy pok. Nr 3 w godz. 7.00 – 15.00.
Uwagi:1. Złożenie wniosku nie uprawnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić jedynie po uzyskaniu przez Stronę/Inwestora stosownej decyzji administracyjnej wydanej przez zarządcę drogi.
2. O wydanie decyzji administracyjnej może występować wyłącznie podmiot posiadający osobowość prawną (działalność gospodarcza nie ma osobowości prawnej).
3. Zgodnie z art. 40 ust 12 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, wydanym w formie decyzji administracyjnej lub o powierzchni większej niż określona w w/w zezwoleniu - zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty należnej za zajęcie pasa drogowego.
4. Inwestor powinien złożyć wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę (osoby) niniejszy wniosek wraz z kompletem wymaganych ww. dokumentów w terminie co najmniej 1 miesiąca przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
5. Rozpatrywanie złożonego wniosku odbywa się na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2016.1264 t.j. z dnia 2016.08.17),
6. Stawkę za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała Rady Miasta Sopotu Nr XIII/228/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Sopotu (Dz.U.Woj.Pom. z 27 lutego 2020 r. poz. 1193, z późniejszymi zmianami).
7. Zgodnie z art. 41 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego „W toku postępowania Inwestor oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu”, oraz zgodnie z art. 41 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego: „W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny”.
Tryb odwoławczy:Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Gdańsku 80-324 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 301 12 26; 346 26 11, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Wniesienie odwołania powoduje wstrzymanie wykonania niniejszej decyzji.
Podstawa prawna:Podstawa prawna:
• art. 40 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U.2018.2068 tj. z dnia 2018.10.30 z późniejszymi zmianami).
• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1264).
• Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020.256 z dnia 2020.02.18, z późniejszymi zmianami)
• Uchwała Rady Miasta Sopotu Nr XIII/228/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Sopotu (Dz.U.Woj.Pom. z 27 lutego 2020 r. poz. 1193, z późniejszymi zmianami).
• upoważnienia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 31.03.2017 roku Nr Or. 0052.183.2017 oraz Or.0052.60.2016 z dnia 29.01.2016 r. do załatwiania spraw i wydawania w jego imieniu decyzji i postanowień administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu zadań powiatu, wynikających z ustawy o drogach publicznych.
Stawki:Podane kwoty dotycząc zajęcia pasa drogowego za 1 m2/dzień

Kategoria drogi odpowiednio:
wojewódzka / powiatowa / gminna:


1. Jezdnia do 20% szerokości
3,00 zł / 2,00 zł / 2,00 zł

2. Jezdnia od 20% do 50% szerokości
8,00 zł / 5,00 zł / 3,00 zł

3. Jezdnia od 50% do 100% szerokości
10,00 zł / 10,00 zł / 10,00 zł

4. Chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki postojowe autobusowe, ciągi pieszo jezdne z zastrzeżenie pkt 6
3,00 zł / 2,00 zł / 2,00 zł

5. Pozostałe
1,00 zł / 0,50 zł / 0,50 zł

6. Obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej bez względu na zajęty element pasa drogowego
0,20 zł / 0,20 zł / 0,20 zł


wniosek (54kB) word
Zgłoszenie rozpoczęcia robót (12kB) word
Zgłoszenie zajmowanego pasa drogowego do odbioru (23kB) word

Wytworzył: Tomasz Kamiński (30 czerwca 2014)
Opublikował: Tomasz Kamiński (11 marca 2013, 12:18:30)

Ostatnia zmiana: Barbara Przybysz (13 marca 2020, 14:08:38)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17228

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij