O Nas

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie jest jednostką budżetową Miasta Sopotu. ZDiZ sprawuje funkcję zarządu dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Sopotu. Działalność ZDiZ podlega nadzorowi Prezydenta Miasta Sopotu. 

Do statutowych zadań ZDiZ należy zarządzanie ruchem na drogach publicznych w Sopocie w zakresie określonym przepisami prawa.

Siedziba ZDiZ-u znajduje się w Sopocie, a obszar działania wyznaczają granice administracyjne Miasta Sopotu.

W zakresie zadań statutowych ZDiZ zarządza m.in. cmentarzem komunalnym, lasami komunalnymi, parkami, placami zabaw oraz zieleńcami i drzewostanem pasa drogowego. Jako jednostka budżetowa wypełniająca obowiązki publiczne w imieniu Prezydenta Miasta Sopotu. ZDiZ jest także odpowiedzialny za:
  • budowę i utrzymanie oświetleniem dróg publicznych i drogowych obiektów inżynierskich oraz terenów zieleni,
  • opiniowanie lub uzgadnianie zamierzeń inwestorów na obiektach objętych przedmiotem działania w zakresie wskazanym  w przepisach szczególnych,
  • prowadzenie ewidencji majątkowej zarządzanego mienia komunalnego.
W ramach realizacji zadań i zabezpieczania potrzeb mieszańców Sopotu pracownicy ZDiZ wykonują roboty interwencyjne, utrzymaniowe i zabezpieczające istniejącą infrastrukturę drogową oraz pełnią dyżur, przyjmując zgłoszenia dotyczące uszkodzenia awarii oraz nieprawidłowości występujących w elementach zarządzanej infrastruktury komunalnej. Komórki organizacyjne ZDiZ odpowiedzialne są także za uruchamianie działań zabezpieczających i naprawczych oraz ich monitorowanie.

Szczegółowy zakres zadań określa Statut Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie  oraz wewnętrzny Regulamin Organizacyjny ZDiZ.

metryczka


Wytworzył: Laskowski Radosław (19 września 2014)
Opublikował: Radosław Laskowski (19 września 2014, 12:51:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 9001