Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 49) starsze przetargi »zamówienie na:

Oczyszczanie Lasów Komunalnych miasta Sopotu w okresie od 29 kwietnia do 31 października 2019 roku.

zamawiający: Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: rozeznanie rynkowe
nr sprawy: TZ/25/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tys euro
termin składania ofert: 12 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na „Oczyszczanie Lasów Komunalnych miasta Sopotu w okresie od 29 kwietnia do 31 października 2019 roku.” złożono 2 oferty. Informujemy, iż do realizacji wybrano ofertę nr 2 – firmy IMAR Sp z o.o, ul. Reymonta 50, 80-290 Gdańsk 

zamówienie na:

Dekoracja kwiatowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sopocie

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: TZ/23/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 10 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano ofertę firmy Chirurgia, Formowanie, Wycinka drzew inż Czesław Hopa 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn. Remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu Al.Niepodległości w Sopocie-Etap II na kierunku Gdynia-Gdańsk wraz z chodnikiem i dojazdami.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu udzielania zam.publ. ZDiZ w Sopocie
nr sprawy: II/TI/01-04-2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 tys euro
termin składania ofert: 10 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą w Baninie ul. Głogowa 9 

zamówienie na:

Sadzenie drzew na terenie miasta Sopotu

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: TZ/18/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 9 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni Sp z o.o 

zamówienie na:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ I W OKRESIE GWARANCJI INWESTYCJI pn: Reorganizacja układu drogowego węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok obejmująca przebudowę ulicy Wejherowskiej i budowę parkingu przy rondzie Obodrzyców oraz przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie tunelu SKM Kamienny Potok

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 05/TI/2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 221 tys euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą w 80-297 Baninie ul. Głogowa 9. 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Zmiana zagospodarowania terenu wokół Stawu Łokietka w Sopocie” wraz z wszelkimi dokumentami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót dla przedmiotowej inwestycji oraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji Robót budowlanych.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku dla zamówienia o wartości poniżej 30000 euro
nr sprawy: ZP-17/ZDiZ-ND/2019
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 25 marca 2019  10:00
wynik postępowania: W świetle kryteriów zawartych w Zapytaniu ofertowym (cena - 70% i termin realizacji zamówienia -30%) za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 2 złożoną przez: PRO – SERVICE Patryk Zalewski z siedzibą 82-300 Elbląg, ul. Chopina 28/1 Cena ofertowa brutto: 43 050,00 PLN Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą ofertę za wykonanie przedmiotu zamówienia w świetle kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. Cena tej oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.  

zamówienie na:

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego liniowego cienkowarstwowego na terenie miasta Sopotu farbą akrylową, rozpuszczalnikową, szybkoschnącą w roku 2019

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-3/EE/2019
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 22 marca 2019  13:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu Al. Niepodległości w Sopocie - Etap II na kierunku Gdynia-Gdańsk wraz z chodnikiem i dojazdami

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 08/TI/2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,225 mln euro
termin składania ofert: 22 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Firmę Budowlano-Drogową MTM SA z siedzibą w 81-061 Gdyni ul. Hutnicza 35. 

zamówienie na:

Budowa placu zabaw przy Alei Wojska Polskiego na wysokości wejścia na plażę numer 33 od strony Lasku Karlikowskiego

zamawiający: Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 03/TZ/2019
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 20 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu, na podst. art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami, wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 7 złożoną przez Ireneusza Konkel, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą handlowo-usługową Auto-Sport Ireneusz Konkel, Cieszenie 7D, 83-334 Miechucino. W postępowaniu oferty złożyło 8 Wykonawców. W postępowaniu odrzucono jedną ofertę: na podstawie art.89 ust. 1 pkt 7b) Ustawy Prawo zamówień publicznych. Z postępowania został wykluczony jeden Wykonawca: na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12 Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO POJAZDU MAŁEJ ŁADOWNOŚCI TYPU WYWROTKA

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN/02/TD/2019
wartość: do 221 000 euro
termin składania ofert: 19 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Europejski fundusz leasingowy SA Pl.Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław i Dostawca TRUCK NORD CENTER Sp z o.o. ul.Jabłoniowa 54 80-175 Gdańsk  

zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn: Budowa ścieżki rowerowej w Alei Wojska Polskiego na odcinku od Molo w Sopocie do granicy Gdańska ( z wyłączeniem zrealizowanego odcinka od ul. Kordeckiego do ul. Chrobrego)

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 03/TI/2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 221 tys. euro
termin składania ofert: 15 marca 2019  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Cięcia sanitarne drzew rosnących na terenie miasta Sopotu

zamawiający: Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: TZ/13/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 15 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na „Cięcia sanitarne drzew rosnących na terenie miasta Sopotu” złożono 3 oferty. W związku z uchylaniem się od zawarcia umowy przez firmę J.K. Ogrody Jacek Kubacki informujemy, że po ponownej ocenie pozostałych ofert, do realizacji zadania I i III wybrano ofertę nr 1, firmy Dendroserwis mgr inż. Robert Porębny, do realizacji zadania II wybrano ofertę nr 3 – firmy Chirurgia, Formowanie, Wycinka Drzew inż. Czesław Hopa 

zamówienie na:

Frezowanie karpin na terenie miasta Sopotu w okresie od 20 marca do 31 grudnia 2019 roku

zamawiający: Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: rozeznanie rynkowe
nr sprawy: TZ/14/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 15 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na „Frezowanie karpin na terenie miasta Sopotu w okresie od 20 marca do 31 grudnia 2019 roku” złożono 5 ofert. W związku z uchylaniem się od zawarcia umowy przez firmę J.K. Ogrody Jacek Kubacki informujemy, że po ponownej ocenie pozostałych ofert, do realizacji zadania wybrano ofertę nr 2 – złożoną przez: ARBOR Wojciech Dźwik, ul. Czechowskiego 2D/4, 64-800 Chodzież. 

zamówienie na:

Budowa boiska do gry w piłkę na terenie placu gier i sportów przy ulicy Armii krajowej w Sopocie

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 01/TZ/2019
wartość: poniżej 5 548 000
termin składania ofert: 7 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu, na podst. art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami, wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1 złożoną przez Elsik Sp. z o.o. Lniska 22, 83-330 Żukowo.  

zamówienie na:

Remont ogrodzenia wokół placu zabaw przy ulicy Kolberga

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: TZ/12/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 22 lutego 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na: "Remont ogrodzenia wokół placu zabaw przy ulicy Kolberga - długość ogrodzenia 130 mb". złożono 5 ofert. Informujemy, iż do realizacji zadania wybrano ofertę nr 3 – firmy P.P.H.U. "BRAMET" Tadeusz Szeszko, 83-200 Starogard Gdański, ul.B. Prusa 41c. 

zamówienie na:

Modernizacja placu zabaw wraz z dojściem do placu na terenie skweru im. Andrzeja Grubby przy ulicy Jana Kazimierza

zamawiający: Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: rozeznanie rynkowe
nr sprawy: TZ/10/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tys euro
termin składania ofert: 15 lutego 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na zadanie: Modernizacja placu zabaw wraz z dojściem do placu na terenie skweru im. Andrzeja Grubby przy ulicy Jana Kazimierza”. złożono 7 ofert. Informujemy, iż do realizacji zadania wybrano ofertę nr 2 – firmy INDOM Mieczysław Tkaczyk, 80-297 Banino, ul. Ogrodowa 5 

zamówienie na:

Cięcia sanitarne drzew rosnących na terenie miasta Sopotu

zamawiający: Dział Zieleni, Drzewostanu ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: rozeznanie rynkowe
nr sprawy: TZ/8/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tys eur
termin składania ofert: 11 lutego 2019  11:00
wynik postępowania: Informujemy, iż do realizacji wybrano: Dla zadania I i II ofertę nr 3 – firmy Dendroserwis mgr inż. Robert Porębny. Dla zadania III ofertę nr 1 – firmy Chirurgia, Formowanie, Wycinka Drzew inż. Czesław Hopa Pozostałe informacje w zalaczniku. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania : remont wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul.Jana z Kolna w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-II-TI-05/01/2019
wartość: poniżej 30 tys euro
termin składania ofert: 8 lutego 2019  13:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania : remont wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul.Jana z Kolna w Sopocie wpłynęło 5 ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez firmę TESA Cezary Najda z sidzibą w Malborku przy ul.Stefana Batorego 4 

zamówienie na:

Oczyszczanie placów zabaw i boisk na terenie miasta Sopotu w okresie 14 lutego – 31 grudnia 2019 roku

zamawiający: Dział Zieleni, Drzewostanu ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: rozeznanie rynkowe
nr sprawy: TZ/7zl/2019
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 7 lutego 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na: Oczyszczanie placów zabaw i boisk na terenie miasta Sopotu w okresie 14 lutego – 31 grudnia 2019 roku. złożono 1 ofertę Informujemy, iż do realizacji wybrano ofertę nr 1 – firmy IMAR sp z o.o. l.p. Nazwa firmy Siedziba firmy Cena ofertowa netto Cena ofertowa brutto Gwarancja, inne postanowienia oferty 1 IMAR Sp. z o.o. 80-290 Gdańsk, ul. Reymonta 50 88 000 95 040 -----------------  

zamówienie na:

DOSTAWA WRAZ Z ROZŁADUNKIEM SOLI DROGOWEJ NIEZBRYLAJĄCEJ W STANIE LUŹNYM DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.,

zamawiający: Gmina miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopociee
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-01/TT/2019
wartość: do 221 000 euro
termin składania ofert: 6 lutego 2019  11:00
wynik postępowania: W świetle kryteriów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAMAD-ELBLĄG Sp. z o.o., ul. Nowodworska 25, 81-300 Elbląg.  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 49) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij