Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)zamówienie na:

WYROBÓW BETONOWYCH DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.01.2021 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotuw imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 29/NZ/2019/AT
wartość: ponizej 221 000
termin składania ofert: 17 grudnia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: W niniejszym postępowaniu zostały złożone dwie oferty , przy czym najtańsza oferta stanowiła kwotę 1 201 600,90 pln., tj. kwotę przewyższającą kwotę jaka Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający poinformował na otwarciu ofert, że zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia kwotę 960 000,00 zł brutto. W tym stanie rzeczy na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty jaka przeznaczył na realizacje niniejszego zamówienia.  

zamówienie na:

Sprzedaż drewna wielkowymiarowego

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: S-02/NZ/2019/MF
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 29 listopada 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie nie wpłynęły żadne oferty zakupu 

zamówienie na:

Sukcesywny wywóz ziemi, gruzu betonowego i asfaltowego niesortowanego

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 26/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 221 tys euro
termin składania ofert: 27 listopada 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że jest zobowiązany unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wobec niemożności zwiększenia środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.  

zamówienie na:

Drugi Przetarg na Sprzedaż samochodów stanowiących mienie Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27,81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni
tryb zamówienia: Bez zast. przepisów PZP art. 4 ust.8
nr sprawy: ZP-24/NZ/2019/KS
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 28 października 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważniono ze względu na brak ofert. 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI BOHATERÓW MONTE CASSINO 25-31 I CZYŻEWSKIEGO W SOPOCIE

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 06/NZ/2019/AT
wartość: poniżej 5 548 000 €
termin składania ofert: 16 października 2019  09:30
przyczyna unieważnienia: z art. 93 ust. 1 pkt 4) pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)  

zamówienie na:

Remont pylonu świetlnego znajdującego się w pasie rozdzielającym przy Al. Niepodległości w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-19/NZ/2019/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 15 października 2019  15:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert  

zamówienie na:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W CELU REALIZACJI ZADANIA PN: REMONT TUNELU POD TORAMI PKP SOPOT KAMIENNY POTOK

zamawiający: Zarząd Dróg i zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 12/NZ/2019/AT
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 30 września 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn. Przebudowa przejścia podziemnego pod Al. Niepodległości pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. 1 Maja w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 10/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 221 tys euro
termin składania ofert: 27 września 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podst. art 93 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp 

zamówienie na:

Przebudowa przejścia podziemnego pod Al.Niepodległości pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. 1 Maja w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 09/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,548 mln euro
termin składania ofert: 25 września 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zawiadamia, że unieważnia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane na podst art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp: 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn. Przebudowa przejścia podziemnego pod Al.Niepodległości pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. 1 Maja w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 08/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 221 tys euro
termin składania ofert: 6 września 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  

zamówienie na:

Sprzedaż drewna wielkogabarytowego

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: TZ/53/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 5 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 05.09.2019 r. do godz. 13.00 nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie.  

zamówienie na:

Przebudowa przejścia podziemnego pod Al. Niepodległości pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. 1 Maja w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 02/NZ/2019/EB
wartość: poniożej 5,548 mln euro
termin składania ofert: 3 września 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 03.09.2019 r. do godz. 11.00 nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie 

zamówienie na:

Remont muru położonego w Sopocie od strony ul. Dębowej i ul. 3 Maja - Etap III

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 11/TI/2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,225 mln euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zawiadamia, że prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: Remont muru położonego w Sopocie od strony ul. Dębowej i ul. 3 Maja – Etap III zostaje unieważnione na podst art 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO W WERSJI KARAWAN POGRZEBOWY

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN/02/2/TC/2019
wartość: do 221 000 euro
termin składania ofert: 23 kwietnia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.1) Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 

zamówienie na:

Dostawa i montaż drewnianych urządzeń gimnastycznych na teren rekreacyjny przy dawnym ujęciu wody - Sopot Brodwino

zamawiający: Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: rozeznanie rynkowe
nr sprawy: TZ/16/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tys euro
termin składania ofert: 4 kwietnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie TZ/16/ZL/2019 zostało unieważnione, z uwagi na brak złożonych ofert. 

zamówienie na:

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO W WERSJI KARAWAN POGRZEBOWY

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN/02/TC/2019
wartość: do 221 000 euro
termin składania ofert: 20 marca 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.1) Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). UZASADNIENIE: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .  

zamówienie na:

Budowa placu zabaw przy Alei Wojska Polskiego na wysokości wejścia na plażę numer 33 od strony Lasku Karlikowskiego.

zamawiający: Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 02/TZ/2019
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 19 marca 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono z powodu błędów formalnych : w ogłoszeniu nie wykazano konieczności posiadania przez Wykonawcę polisy OC, podano zbyt niską wysokość wadium oraz liczne błędy pisarskie 

zamówienie na:

Usługa nasadzenia wraz z pielęgnacją dla zadania pn: Nasadzenia szpalerowe w Alei Niepodległości w Sopocie: Odcinek 5 - od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Goyki; Odcinek 6 - Od ul. Goyki do ul. Armii Krajowej

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 09/TI/2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 221 tys. euro
termin składania ofert: 15 marca 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w postępowaniu. 

zamówienie na:

Zagospodarowanie Placu Przyjaciół Sopotu elementami przestrzennymi małej architektury Etap I - Wyspa Zieleni i Rekreacji

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 04/TI/2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,548 mln euro
termin składania ofert: 28 lutego 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w postępowaniu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)