Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Najem urządzenia dozującego oraz dostawę wody źródlanej w butlach o pojemności 19 l

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP- 8/TT/2018
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione ponieważ złożone oferty nie są możliwe do porównania. 

zamówienie na:

SADZENIE DRZEW NA TERENIE MIASTA SOPOTU ZADANIE I – Nasadzenia zamienne na terenach gminnych ZADANIE II – Nasadzenia zamienne na terenach zieleni miejskiej

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 04/TZ/2018
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 221 tys. euro
termin składania ofert: 24 października 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zawiadamia, że prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 04/TZ/2018 na usługę: SADZENIE DRZEW NA TERENIE MIASTA SOPOTU: ZADANIE I – Nasadzenia zamienne na terenach gminnych ZADANIE II – Nasadzenia zamienne na terenach zieleni miejskiej zostaje unieważnione. Uzasadnienie faktyczne i prawne Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dzień 24.10.2018r. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.10.2018r. do godz. 1100 nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Przebudowa punktu widokowego wzniesienie Strzeleckie w Sopocie

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: rozeznanie rynkowe
nr sprawy: TZ/53zl/2018
wartość: poniżej 30 tys euro
termin składania ofert: 30 lipca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: W związku z rezygnacją z realizacji przedmiotowego zamówienia, Zamawiający odstąpił od wybory ofert i podpisania umowy. Powyższe spowodowane jest nowymi okolicznościami oraz uchyleniem Decyzji Konserwatorskiej pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych w granicach strefy otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sopotu, wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego decyzją nr 936 z dnia 12.02.1979 r., polegających na przebudowie punktu widokowego, na działkach nr 13/2, 6/11 arkusz 21 przy ul. Moniuszki w Sopocie 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn. Remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu Al. Niepodległości w Sopocie - Etap I na kierunku Gdańsk-Gdynia wraz z chodnikiem i dojazdami

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 25/TI/2018
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 221 tys euro
termin składania ofert: 23 lipca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w postępowaniu 

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn; Zagospodarowanie Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Winieckiego na odcinku od ul. Goyki do Grodziska w Sopocie w ramach projektu pn" Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj.Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie"

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 22/TI/2018
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 221 tys. euro
termin składania ofert: 29 czerwca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: W związku z rezygnacją z realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający odstąpił od umowy na wykonanie robót budowlanych dla przedm. inwestycji, na której miał być prowadzony nadzór inwestorski. Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 6 Ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowania, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej. 

zamówienie na:

Budowa ciagu pieszo-rowerowego wzdłuż ul.23 marca w Sopocie na odcinku od kompostowni do sanatorium LEŚNIK

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 07/TI/2018
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,548 mln euro
termin składania ofert: 23 kwietnia 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie na podst.art 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp  

zamówienie na:

Dostawa, montaż i uruchomienie elementów systemu monitoringu poziomu wody na terenie miasta Sopotu

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony dostawy
nr sprawy: ND/AT/ZP-1/2018
wartość: POWYŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 221 000 €
termin składania ofert: 1 marca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Art.93 ust1 pkt.7 

zamówienie na:

Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Sopotu poprzez zabezpieczenie obszarów cennych z jednoczesnym umożliwieniem mieszkańcom i turystom obcowania i kontaktu z przyrodą z podziałem na części : Zadanie 1) Zagospodarowanie Skarpy Sopockiej wzdłuż ul.Winieckiego na odc. od ul.kubacza do ul.Goyki w Sopocie; Zadanie 2) Zagospodarowanie Skarpy Sopockiej wzdłuż ul.Winieckiego na odc. od ul. Goyki do Grodziska w Sopocie, w ramach projektu: "Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj.Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie" - RPO woj.pomorskiego na lata 2014 - 2020

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 01/TI/2018
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,548 mln euro
termin składania ofert: 21 lutego 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Sopotu poprzez zabezpieczenie obszarów cennych z jednoczesnym umożliwieniem mieszkańcom i turystom obcowania i kontaktu z przyrodą z podziałem na części: Zadanie 1) Zagospodarowanie Skarpy Sopockiej wzdłuż ul.Winieckiego na odcinku od ul.Kubacza do ul.Goyki w Sopocie, Zadanie 2) Zagospodarowanie Skarpy Sopockiej wzdłuż ul.Winieckiego na odcinku od ul.Goyki do Grodziska w Sopocie, w ramach projektu pn: "Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj.Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 01/TI/2018
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,548 mln euro
termin składania ofert: 16 lutego 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Omyłkowo podwójnie zamieszczone. 

zamówienie na:

Zakup fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych, tonerów, tuszy i części zamiennych do urządzeń biurowych kopiująco drukujących wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów Ustawy PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-23/NK/2018
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 15 lutego 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione ponieważ przedmiot zamówienia jest opatrzony wadą nie pozwalającą na zawarcie ważnej umowy. Postępowanie zostanie ponownie ogłoszone po wprowadzeniu zmian  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa krawężników, obrzeży, opornika i kostki z granitu polskiego koloru szarego

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-21/TD/2018
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 6 lutego 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 124 390,24 zł netto, tj. 28 849,47 euro w opcji maksimum. Cena najkorzystniejszej oferty w kwocie 140 200,00 zł netto stanowi równowartość 32 469,79 euro, co uniemożliwia dokonanie wyboru oferty w zastosowanej procedurze bez konieczności stosowania przepisów Ustawy Pzp w oparciu o art.4 ust.8 tej Ustawy. W związku z powyższym Zamawiający postanowił unieważnić niniejsze postępowanie i ponownie przeprowadzi procedurę wyboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów Ustawy Pzp w oparciu o art.10 ust.1 tej Ustawy..  

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)