Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)zamówienie na:

Sprzedaż drukowanych tablic zewnętrznych informacyjnych, nawigacyjnych, bezpieczeństwa – tablice informacyjne na budowy, oznakowania ścieżek, alejek tabliczki o formacie A4, A3 itp. na podłożu z blachy ocynkowanej lub z tworzywa PCV

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów Ustawy PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-54/TT/2017
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 23 listopada 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione ponieważ przedmiot zamówienia jest opatrzony wadą nie pozwalającą na zawarcie ważnej umowy.  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa środków czystości, chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego powszechnie dostępnych i o określonym standardzie jakościowym - związanych z higieną pracy

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów Ustawy PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-52/TT/2017
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 22 listopada 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione ponieważ przedmiot zamówienia jest opatrzony wadą nie pozwalającą na zawarcie ważnej umowy.  

zamówienie na:

Zagospodarowanie ronda u zbiegu ulic 23 Marca i Armii Krajowej

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: TZ/80/ZL/2017
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 17 listopada 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z Regulaminem udzielania przez Jednostkę zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro oraz zapisami w ogłoszeniu o postępowaniu - postępowanie oznaczone nr TZ/80/ZL/2017 dotyczącej udzielenia zamówienia, o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art.4 ust.8. na: Zagospodarowanie ronda u zbiegu ulic 23 Marca i Armii Krajowej  

zamówienie na:

) Dostawa farb Drogowych z dostawą do siedziby Zamawiającego Wymagane jest, aby farba drogowa do poziomego znakowania dróg miejskich, w szczególności przejść dla pieszych, linii stopu itp. posiadała specjalne właściwości antypoślizgowe. 2) Dostawa farb, impregnatów, rozpuszczalników z dostawą do siedziby Zamawiającego Wymagane jest, aby farby były przystosowane do stosowania na zewnątrz, odporne na czynniki mechaniczne i atmosferyczne.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dró i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów Ustawy PZP art.4 ust.8
nr sprawy: ZP - 48/TD/2017
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 16 listopada 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione ponieważ przedmiot zamówienia jest opatrzony wadą nie pozwalającą na zawarcie ważnej umowy.  

zamówienie na:

Wykonanie obiektu małej architektury zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez arch. Kamila Domachowskiego

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: TZ/77/ZL/2017
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 3 listopada 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. 

zamówienie na:

DOSTAWA MASY BETONOWEJ DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-06/TD/2017
wartość: do 209 000 euro
termin składania ofert: 26 października 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt 5) Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. z 2017 r. poz.1579).  

zamówienie na:

Przebudowa boisk wraz z terenem rekreacyjnym ul. Armii Krajowej etap II część I

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: TZ/73/ZL/2017
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 23 października 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYWOZIE ZIEMI, GRUZU BETONOWEGO I ASFALTOWEGO NIESORTOWANEGO SUKCESYWNIE PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-02/TD/2017
wartość: do 209 000 euro
termin składania ofert: 17 października 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt 5) Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. z 2017 r. poz.1579).  

zamówienie na:

Sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Sopotu.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: TZ/69/ZL/2017
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 16 października 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

Przebudowa boisk wraz z terenem rekreacyjnym ul. Armii Krajowej etap II część I

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: TZ/70/ZL/2017
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 16 października 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

Usługa polegająca na zabiegach sanitarnych i pielęgnacyjnych drzewostanu na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie:

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania ustawy PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-43/ZDiZ/TC/2017
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 12 października 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie wadliwe w zakresie opisu przedmiotu zamówienia- brak możliwości zawarcia ważnej umowy 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa środków czystości, chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego powszechnie dostępnych i o określonym standardzie jakościowym związanych z higieną pracy wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania ustawy PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-20/TT/2017
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 26 września 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostaje unieważnione z powodu błędów w formularzu ofertowym. Postępowanie zostanie ponownie ogłoszone po wprowadzeniu zmian. 

zamówienie na:

Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Sopotu poprzez zabezpieczenie obszarów cennych z jednoczesnym umożliwieniem mieszkańcom i turystom obcowania i kontaktu z przyrodą -OCHRONA I ZABEZPIECZENIE SKARPY SOPOCKIEJ wzdłuż ul. Sobieskiego wraz z remontem schodów terenowych do Urzędu Miasta w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 09/TI/2017
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,225 mln euro
termin składania ofert: 5 września 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: omyłkowo podwójnie zamieszczone ogłoszenie 

zamówienie na:

OCHRONA I ZABEZPIECZENIE SKARPY SOPOCKIEJ wzdłuż ul. Sobieskiego wraz z remontem schodów terenowych do Urzędu Miasta w Sopocie w celu realizacji zadania pn. Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Sopotu poprzez zabezpieczenie obszarów cennych z jednoczesnym umożliwieniem mieszkańcom i turystom obcowania i kontaktu z przyrodą, w ramach projektu pn.: „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie” – RPO woj. Pomorskiego na lata 2014-2020

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 09/TI/2017
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,225 mln euro
termin składania ofert: 5 września 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 i ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

zamówienie na:

Budowa boisko poliuretanowego do gry w koszykówkę na terenie placu gier i sportów w Parku Północnym w Sopocie

zamawiający: Dział Zieleni, drzewostanu ulicznego i lasów Komunalnych
tryb zamówienia: rozezn rynkowe wart pon 30 tys euro
nr sprawy: TZ/27zl/2017
wartość: pon 30 tys euro
termin składania ofert: 26 maja 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione z powodów błędów formalnych po stronie zamawiającego 

zamówienie na:

WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A NASTĘPNIE NA JEJ PODSTAWIE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W CELU REALIZACJI ZADANIA PN.: „ ADAPTACJA CZĘŚCI PARKU PÓŁNOCNEGO W SOPOCIE MIĘDZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY I UL. MAMUSZKI – ETAP I, na potrzeby ARTINKUBATORA”

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane w trybie zaprojektuj i wykonaj
nr sprawy: 03/Ti/2017
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,225 mln euro
termin składania ofert: 15 maja 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: zamawiający unieważnia postępowanie na podst.art 93 ust.1 pkt 4)- cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zamówienia 

zamówienie na:

Usługę: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Sopotu poprzez zabezpieczenie obszarów cennych z jednoczesnym umożliwieniem mieszkańcom i turystom obcowania i kontaktu z przyrodą, w ramach projektu pn: „Ochrona , rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie”, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: postępowanie na podst.art.4 ust.8 ustawy Pzp
nr sprawy: II-TI-03/12/2016
wartość: poniżej równowartości w pln 30 tys euro
termin składania ofert: 18 stycznia 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zamyka postępowanie bez wyboru oferty - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia 

Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)