Przetargi unieważnione z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

DOSTAWA KRUSZYW ŁAMANYCH FRAKCJI 2-5, 5-8, 8-11, 0-2, PODBUDOWY 0-31,5 Sukcesywnie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: PN-06/TD/2015
wartość: do 207 000 euro
termin składania ofert: 29 października 2015  11:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 w związku z art.94. ust.3 Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. z 2013 r. poz.907). UZASADNIENIE: Wykonawca, którego oferta została wybrana, złożył w dniu 06.11.2015 r. rezygnację z niniejszego zamówienia publicznego. W postępowaniu złożono jedną ofertę.  

zamówienie na:

Remont nawierzchni schodów w kierunku ul. Obrońców Westerplatte w rejonie torów kolejowych w wąwozie na przedłużeniu ulicy Majkowskiego

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: TZ/59/ZL/2015
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 25 września 2015  11:00
przyczyna unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty 

zamówienie na:

ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH W SOPOCIE W ULICACH KRASZEWSKIEGO, POZNAŃSKIEJ, LEŚNEJ I ŚWIEMIROWSKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU DROGOWEGO I INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu i na rzecz której działa ZARZĄD DRÓG I ZIELENI w SOPOCIE
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ND/DKP/ZP-3/2015
wartość: POWYŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 5 186 000 €
termin składania ofert: 27 marca 2015  13:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z Art. 93 ust. 1 pkt 4) 

zamówienie na:

Sadzenie drzew na terenie miasta Sopotu

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie - Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: bez stosowania przepisów ustawy PZP
nr sprawy: TZ/10 zl/2015
wartość: pon 30 tys Euro
termin składania ofert: 25 marca 2015  13:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z Regulaminem udzielania przez Jednostkę zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro § 8 postępowanie oznaczone nr TZ/10/ZL/2015 dotyczącej udzielenia zamówienia, o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art.4 ust.8. na: Sadzenie drzew na terenie miasta Sopotu zostaje zamknięte bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)