Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

"Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania: przebudowa układu drogowego w ul. 3 Maja w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 51/NZ/2020/PJ
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 000 EURO
termin składania ofert: 28 października 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) uprzejmie informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn : "Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania: przebudowa układu drogowego w ul. 3 Maja w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. nr sprawy 51/NZ/2020/PJ, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zostaje unieważnione.  

zamówienie na:

Przebudowa placu zabaw w ul. Kolberga w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-90/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 24 września 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ZDiZ w Sopocie nr 9/2017 z dnia 12.10.2017r., uprzejmie informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty bud.pn.:Przebudowa placu zabaw w ul. Kolberga w Sopocie zostaje unieważnione.  

zamówienie na:

Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 41/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,350 mln euro
termin składania ofert: 22 września 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podst.art 93 ust.1 pkt 1) Ustawy Pzp- w postępowaniu nie złożono żadnej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego w ul. Piaskowej w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 43/NZ/2020/PJ
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 000 EURO
termin składania ofert: 22 września 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest przepis art. 93 ust. 1 pkt 1) p.z.p. 

zamówienie na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego dla zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy układu drogowego wraz z budową ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i infrastrukturą podziemną w ul. 3 Maja w Sopocie”

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 39/NZ/2020/PJ
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 000 EURO
termin składania ofert: 21 września 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest przepis art. 93 ust. 1 pkt 1) p.z.p. 

zamówienie na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTYCZĄCEGO BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. PIASKOWEJ W SOPOCIE

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 36/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 2 września 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 02.09.2020 r. do godz. 9.00 nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie  

zamówienie na:

Realizację projektu zamiennego wraz z wykonaniem robót budowlanych dla rzeźby "SOPOCKA MEWA" na rondzie przy ul. Bitwy pod Płowcami w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: ponizej 30 tyś. euro
nr sprawy: ZP-78/NZ/2020/AT
wartość: ponizej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 sierpnia 2020  15:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie brak ofert 

zamówienie na:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE PARKINGU URZĘDU MIASTA SOPOTU w ramach zadania : Remont i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego w Sopocie z nadbudową dziedzińca wewnętrznego oraz przebudowa z częściową rozbiórką budynku oficyny ratusza wraz z infrastrukturą techniczną i trafostacją

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 24/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,350 mln euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) uprzejmie informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn : Budowa kanalizacji deszczowej na terenie parkingu Urzędu Miasta Sopotu, nr sprawy 24/NZ/2020/EB, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zostaje unieważnione. 

zamówienie na:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki kołowej.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na dostawę
nr sprawy: 17/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 tys euro
termin składania ofert: 22 kwietnia 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zawiadamia, że unieważnia niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki kołowej na podst.art 93 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa skweru położonego pomiędzy ulicami Bitwy pod Płowcami, Emilii Plater i Na Wydmach w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 16/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 tys euro
termin składania ofert: 7 kwietnia 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zawiadamia, że unieważnia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę jw na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Komunalnego Miasta Sopotu na okres obowiązywania 2021-2030

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-06/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 11 lutego 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ZDiZ w Sopocie nr 9/2017 z dnia 12.10.2017r., z zastrzeżeniem art. 701 § 3 oraz art. 703 § 2 kodeksu cywilnego, uprzejmie informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: Sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Komunalnego Miasta Sopotu na okres obowiązywania 2021-2030, zostaje unieważnione. 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)