Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki kołowej.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na dostawę
nr sprawy: 17/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 tys euro
termin składania ofert: 22 kwietnia 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zawiadamia, że unieważnia niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki kołowej na podst.art 93 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa skweru położonego pomiędzy ulicami Bitwy pod Płowcami, Emilii Plater i Na Wydmach w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 16/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 tys euro
termin składania ofert: 7 kwietnia 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zawiadamia, że unieważnia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę jw na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Komunalnego Miasta Sopotu na okres obowiązywania 2021-2030

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-06/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 11 lutego 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ZDiZ w Sopocie nr 9/2017 z dnia 12.10.2017r., z zastrzeżeniem art. 701 § 3 oraz art. 703 § 2 kodeksu cywilnego, uprzejmie informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: Sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Komunalnego Miasta Sopotu na okres obowiązywania 2021-2030, zostaje unieważnione. 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)