Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 86) starsze przetargi »zamówienie na:

Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej położonych na terenie Gminy Miasta Sopot w terminie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: bez konieczności stosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art. 4 ust. 8.
nr sprawy: ZP-96/NZ/2019/AT
wartość: ponizej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 1, złożoną przez: IMAR Sp. z o.o.. - cena oferty brutto: 104 716,80 zł. Oferta Wykonawcy z najkorzystniejszą ceną.  

zamówienie na:

WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A NASTĘPNIE NA JEJ PODSTAWIE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W CELU REALIZACJI ZADANIA PN.: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOPOCIE Z ZASTOSOWANIEM NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII - Etap I

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty w formule'zaprojektuj i zbuduj'
nr sprawy: 22/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,548 mln euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Konsorcjum PHU EL PROFESSIONAL Mariusz Maszota(Lider) oraz AMEL Sp. z o.o. (Członek konsorcjum)  

zamówienie na:

Dostawa samochodu osobowego hybrydowego

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: bez stosowania Ustawy PZP na podstawie art.4 pkt 8 tej Ustawy
nr sprawy: ZP-84/NZ/2019/AT
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: W rezultacie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy pn.Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe AUTO MOBIL Sp. z o.o. ul. Gdańska 17, 84-200 Wejherowo za kwotę brutto 117 000,00 zł  

zamówienie na:

Utrzymanie instalacji oświetleniowych będących własnością Gminy Miasta Sopot

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: bez stosowania Ustawy PZP na podstawie art.4 pkt 8 tej Ustawy
nr sprawy: ZP – 82/NZ/2019/AT
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ZP- 82/NZ/2019/ZDiZ wybrano ofertę najkorzystniejsza tj.: Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie ul. Rzemieślnicza 17/19  

zamówienie na:

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWO – GOSPODARCZEJ I UŻYTKOWANIA MIENIA NA TERENIE GMINY MIASTA SOPOTU ORAZ NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW MECHANICZNYCH NALEŻĄCYCH DO ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI W SOPOCIE W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 31/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 221 tys euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą : w części I pn: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia (Zadanie nr 1) - ofertę nr 4 złożoną przez Interrisk TU SA Vienna Insurance Group Oddział Gdańsk , w części II pn: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (Zadanie nr 2) - ofertę nr 2 złożoną przez PZU SA Region Sprzedaży Korporacyjnej Północ Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Sopot.  

zamówienie na:

DOSTAWA MASY BETONOWEJ DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.01.2021 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotuw imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 30/NZ/2019/AT
wartość: ponizej 221 000
termin składania ofert: 16 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: W świetle kryteriów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (60% Cena, 10% Najkrótszy czas realizacji zamówienia, 30% Odległość od siedziby Zamawiającego) za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę P.P.H. POLGRAVEL Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 521, 80-320 Gdańsk  

zamówienie na:

1) CZĘŚĆ I: Dostawa piasku do mieszanek piaskowo-solnych w stanie luźnym, do zwalczania śliskości zimowej wraz z rozładunkiem na placu składowym Zamawiającego ; 2) CZĘŚĆ II: Dostawa ziemi urodzajnej wraz z rozładunkiem na placu składowym Zamawiającego;

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-61/NZ/2019/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw, do realizacji I części zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Transport Ciężarowy Edmund Kwidziński ul. Ks. Józefa Chodzińskiego 10 A, 84-217 Szemud. Do realizacji II części zamówienia wybrano ofertę firmy FB JELCZ Spółka z o.o. ul. Polna 45, 80-209 Chwaszczyno  

zamówienie na:

Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach, lokalach i na terenach zewnętrznych ZDiZ w Sopocie.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu udzielania zam.publ. ZDiZ w Sopocie
nr sprawy: ZP-73/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 tys euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Firmy ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY USŁUGOWO- HANDLOWY MZ z siedzibą Al. Niepodległości 797 B, 81-810 Sopot.  

zamówienie na:

Utrzymanie i prowadzenie stałej konserwacji urządzeń sygnalizacji świetlnych, sygnalizacji ostrzegawczych oraz urządzeń systemu TRISTAR wraz z instalacjami kablowymi na terenie miasta Sopotu oraz bieżące usuwanie awarii tych urządzeń w latach 2020-2021

zamawiający: Gmina Miasta Sopotuw imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 27/NZ/2019/AT
wartość: ponizej 221 000
termin składania ofert: 12 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: ELDRO SERWIS Sp. z o.o. ul. Letnicka 1, 80-536 Gdańsk  

zamówienie na:

Dostawa samochodu ciężarowego terenowego z podnośnikiem

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na dostawę
nr sprawy: 28/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 221 tys euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez P.P.H.U. „STAR - SAN - DUO” Dominik Pater.  

zamówienie na:

Obsługa budów inwestycyjnych w zakresie prac elektrycznych, sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: postępowanie na roboty zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu udzielania zam.publ. ZDiZ w Sopocie
nr sprawy: ZP-63/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 tys euro
termin składania ofert: 4 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Firmy ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY USŁUGOWO- HANDLOWY MZ, Al. Niepodległości 797 B, 81-810 Sopot 

zamówienie na:

CZĘŚĆ I : Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego oraz dodatkowego asortymentu związanego z bezpieczeństwem pracy, zgodnie z wymogami zawartymi w tabeli Formularza ofertowego, CZĘŚĆ II: Sukcesywna dostawa odzieży specjalistycznej dla pilarzy i robotników leśnych zgodnie z wymogami zawartymi w tabeli Formularza ofertowego.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-55/NZ/2019/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 3 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez F.H. „AS BHP” Marzena Rzepińska Ul. Hutnicza 34 81-061 Gdynia do realizacji I części przedmiotu zamówienia, oraz ofertę INTERTEL Group Ul. Kilińskiego 33, 58-200 Dzierżoniów do realizacji II części przedmiotu zamówienia  

zamówienie na:

Usługa nasadzenia wraz z pielęgnacją pn: Nasadzenia szpalerowe w Al. Niepodległości w Sopocie od skrzyżowania z ulicą 3 Maja do granicy z miastem Gdańsk

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu udzielania zam.publ. ZDiZ w Sopocie
nr sprawy: ZP-57/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 tys euro
termin składania ofert: 29 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Pielęgnacja Terenów Zielonych Zdzisław Hopa. . 

zamówienie na:

CZĘŚĆ I : Artykuły metalowe, spawalnicze, gwoździe, śruby i inne artykuły powszechnie dostępne o określonych standardach jakościowych do prac w stolarni i warsztacie samochodowym Zamawiającego. CZĘŚĆ II : Rury, płaskowniki, pręty, blachy z usługą cięcia i transportu powyższego asortymentu na plac składowy Zamawiającego.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-47/NZ/2019/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 28 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę (w dwóch częściach postępowania) firmy Gwint Sklep Metalowy, Al. Niepodległości 821, 81-810 Sopot  

zamówienie na:

Dostawa posypywarko-solarki

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-37/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 tys euro
termin składania ofert: 28 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Ozamet Sp. z o.o. z siedziba w Jokowie ul. Lipowa 61. 

zamówienie na:

Konserwacja dźwigu osobowego wraz z utrzymaniem w czystości kabiny i szybu dźwigu w ciągu ulic Marynarzy-Krasickiego.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-53/NZ/2019/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 27 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego ELSZYK Kazimierz Szyszkowski  

zamówienie na:

Dostawa elementów monitoringu

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: bez stosowania Ustawy PZP na podstawie art.4 pkt 8 tej Ustawy
nr sprawy: ZP - 52/NZ/2019/AT
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 26 listopada 2019  15:00
wynik postępowania: Oferta najkorzystniejsza firmy: Infomech Janusz Mizera ul. Okulickiego 95, Stalowa Wola 37-450 

zamówienie na:

Obsługa geodezyjna Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-49/NZ/2019/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 26 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Okręgowego PrzedsiębiorstwaGeodezyjno-Kartograficznego "OPGK" Sp. z o.o. ul. Pniewskiego 3, 80-952 Gdańsk 

zamówienie na:

Dostawa tarcz i innych części do urządzeń służących do cięcia asfaltu, betonu zbrojonego oraz granitu i grotów do młota HYKON wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-44/NZ/2019/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 25 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Handlowego Metalmot S.C. ul. Grunwaldzka 487, 80-309 Gdańsk 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem kruszywa łamanego

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na dostawę
nr sprawy: 23/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 221 tys euro
termin składania ofert: 25 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez TRANSPORT, USŁUGI, HANDEL,skład opału, mat.bud, skup złomu, handel obwoźny, usługi asenizacyjne i koparkowe Decka Tadeusz  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 86) starsze przetargi »