Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 91) starsze przetargi »zamówienie na:

Usługę polegającą na zabiegach sanitarnych i pielęgnacyjnych drzewostanu na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie ul. Aleja Niepodległości 930 81-861 Sopot
tryb zamówienia: bez zastosowania Ustawy-prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art. 4 ust. 8 Ustawy
nr sprawy: ZP/66/TC/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie Dział Cmentarz Komunalny zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonej procedury ZP-66/TC/2018 dotyczącej udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro bez zastosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o art. 4 ust. 8 tej Ustawy na: Usługę polegającą na zabiegach sanitarnych i pielęgnacyjnych drzewostanu na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie. W postępowaniu ofertę złożył 1 wykonawca - „DENDROSERWIS” ROBERT PORĘBNY ul. Drzymały 46 82-500 Kwidzyn.  

zamówienie na:

Najem urządzenia dozującego oraz dostawę wody źródlanej w butlach o pojemności 19 l sukcesywnie na okres 24 miesięcy od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przrepisów Ustawy PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-87-2/TT/2018
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy GETFRESH Sp. z o.o. DAR NATURY ul. Łopuszańska, 02-232 Warszawado realizacji przedmiotu zamówienia. Cena wybranej oferty oraz czas realizacji dostawy spełnia kryteria oceny.  

zamówienie na:

Wykonanie operatu wodnoprawnego na „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych i powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Sopotu” wraz z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku dla zamówienia o wartości poniżej 30000 euro
nr sprawy: ZP-70/ZDiZ-ND/2018
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2018  15:00
wynik postępowania: W świetle kryteriów zawartych w Zapytaniu ofertowym (cena - 100%) za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 7 złożoną przez: GEOS Karolina Neczyńska z siedzibą 64-113 Osieczna, ul. Jeziorkowska 1 Cena oferty brutto: 59 901,00 PLN  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa środków czystości, chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego powszechnie dostępnych i o określonym standardzie jakościowym - związanych z higieną pracy wraz z transportem do siedziby Zamawiającego

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przrepisów Ustawy PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-89/TT/2018
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez: Firmę Handlowo – Usługową ADMAR GDYNIA Bożena Zakrent ul. Płk. Dąbka 205 A/2, 81-155 Gdynia do realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta spełnia wymagania określone w przedmiocie zamówienia oraz spełnia kryteria oceny.  

zamówienie na:

Narzędzia ręczne, narzędzia mechaniczne i elektronarzędzia oraz akcesoria do robót naprawczych i drogowych sukcesywnie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-86/TD/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: W przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowe METALMOT s.c. Al.Grunwaldzka 487, 80-309 Gdańsk do realizacji przedmiotu zamówienia w części I i II.  

zamówienie na:

DOSTAWA WYROBÓW Z GRANITU DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-09/TD/2019
wartość: do 221 000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: WROMAC Sp. z o. o. 59-40 Mściwojów, Zimnik 35  

zamówienie na:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności statutowo – gospodarczej i użytkowania mienia na terenie Gminy Miasta Sopotu oraz na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych należących do Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-08/UB/TU/2018
wartość: do 221000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: Zadanie nr 1 – Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności statutowo – gospodarczej i użytkowania mienia na terenie Gminy Miasta Sopotu. W świetle kryteriów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, 00-668 Warszawa, ul. Noakowskiego 22, Zadanie nr 2 - Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych należących do Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie. W świetle kryteriów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132  

zamówienie na:

Dostawa narzędzi i akcesoriów do robót budowlanych. Termin realizacji zamówienia: 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-88/TD/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: W przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy METALMOT SKLEP NA RAMPIE, 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 487 

zamówienie na:

CZĘŚĆ I : Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego oraz dodatkowego asortymentu związanego z bezpieczeństwem pracy, zgodnie z wymogami zawartymi w tabeli Formularza ofertowego, CZĘŚĆ II: Sukcesywna dostawa odzieży specjalistycznej dla pilarzy i robotników leśnych zgodnie z wymogami zawartymi w tabeli Formularza ofertowego.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-80/TD/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 5 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: W przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy F.H. „AS BHP” Marzena Rzepińska Ul. Hutnicza 34, 81-061 Gdynia do realizacji I części przedmiotu zamówienia oraz INTERTEL Group Ul. Kilińskiego 25, 58-200 Dzierżoniów do realizacji II części przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

CZĘŚĆ I : Artykuły metalowe, spawalnicze, gwoździe, śruby i inne artykuły powszechnie dostępne o określonych standardach jakościowych do prac w stolarni i warsztacie samochodowym Zamawiającego. CZĘŚĆ II : Rury, płaskowniki, pręty, blachy z usługą cięcia i transportu zamawianego asortymentu na plac składowy Zamawiającego.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-81/TD/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 3 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: W przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy: Część I przedmiotu zamówienia Przedsiębiorstwo Handlowe METALMOT s.c. Al.Grunwaldzka 487, 80-309 Gdańsk Część II przedmiotu zamówienia Metalzbyt Sp. z o.o. ul. Wiesława 1, 80-757 Gdańsk.  

zamówienie na:

Wywóz i utylizację odpadów biodegradowalnych ze składowiska odpadów zielonych przy ul. 23 Marca.

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: TZ/79/ZL/2018
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 30 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na „Wywóz i utylizację odpadów biodegradowalnych ze składowiska odpadów zielonych przy ul. 23 Marca” złożono 4 oferty. Informujemy, iż do realizacji zadania wybrano ofertę nr 2 – firmy „KRAZ” Transport-Wykopy Tomasz Styn 

zamówienie na:

Obsługa geodezyjna Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: ZP-76/TU/2018
wartość: Do 30 tys euro
termin składania ofert: 30 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez: „OPGK” Sp. z o.o. Oferta spełnia wymagania określone w przedmiocie zamówienia oraz spełnia kryteria oceny.  

zamówienie na:

CZĘŚĆ I: Sukcesywna dostawa wody mineralnej wysokozmineralizowanej, średniozmineralizowanej gazowanej i niegazowanej w butelkach 1,5 l i 0,5 l wraz z transportem do siedziby Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. CZĘŚĆ II: Sukcesywna dostawa mleka UHT 3,2 wraz z transportem do siedziby Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP- 83/TT/TD/2018
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 30 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta FIRMA MARIT ul. Jana Karwasza 19, 84-107 Starzyński Dwór do realizacji I i II części przedmiotu zamówienia. Cena wybranej oferty spełnia kryteria oceny.  

zamówienie na:

Dostawa części, akcesoriów do komputerów, urządzeń sieciowych, peryferyjnych i oprogramowania sukcesywnie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-77/TD/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 28 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: W przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Firmy GLOBAL Krzysztof Kryger ul.Sambora 35, 83-300 Kartuzy 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych wraz z transportem do siedziby Zamawiającego

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP rat.4 ust. 8
nr sprawy: ZP-79/NK/2018
wartość: Do 30 tys euro
termin składania ofert: 23 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta ADOS Wiesław Mićko ul. Pilotów 3, 80-460 Gdańsk do realizacji przedmiotu zamówienia Cena oraz czas realizacji wybranej oferty spełnia kryteria oceny.  

zamówienie na:

Odsłonięcie osi widokowych przy punktach widokowych Lisie wzgórze i przy Operze Leśnej

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: TZ/70/ZL/2018
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 15 listopada 2018  12:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na „Odsłonięcie osi widokowych przy punktach widokowych Lisie wzgórze i przy Operze Leśnej” złożono 3 oferty. Informujemy, iż do realizacji zadania nr 1 wybrano ofertę nr 3 – firmy Dendroserwis mgr inż. Robert Porębny; do realizacji zadania nr 2 wybrano ofertę nr 1 – firmy Chirurgia, Formowanie, Wycinka Drzew inż. Czesław Hopa. 

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-73/TD/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 15 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Nr 1 Firmy: BAT Gdańsk Kokoszki ul. Nowatorów 13, 80-298 Gdańsk  

zamówienie na:

DOSTAWA KRUSZYW ŁAMANYCH FRAKCJI 2-5, 5-8, 8-11, 0-2, PODBUDOWY 0-31,5 Sukcesywnie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-07/TD/2018
wartość: do 221000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę Transport Usługi Handel, skład opału, mat.bud., skup złomu Tadeusz Decka, 83-132 Morzeszczyn, Osiedle XXX-lecia PRL 1. 

zamówienie na:

CZĘŚĆ I: Akcesoria samochodowe, płyny, oleje silnikowe i smarowe do pojazdów samochodowych i urządzeń drogowych CZĘŚĆ II: Oleje do maszyn i urządzeń dla leśnictwa – pilarki, rębaki

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul.Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-75/TT/2018
wartość: Do 30 tys euro
termin składania ofert: 9 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy PPHU FILTRY Jarosław Rychert ul. Słowackiego 257A 487, 80-297 Gdańsk do realizacji I i II części przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Sprzedaż drukowanych tablic zewnętrznych informacyjnych, nawigacyjnych, bezpieczeństwa – tablice informacyjne na budowy, oznakowania ścieżek, alejek tabliczki o formacie A4, A3 itp. na podłożu z blachy ocynkowanej lub z tworzywa PCV

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-72/TD/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 9 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: W przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta KAMAR Ul. Al. Niepodległości 733B, 81-754 Sopot 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 91) starsze przetargi »