Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze przetargi »zamówienie na:

Prowadzenie stałej konserwacji urządzeń sygnalizacji świetlnej i sygnalizacji ostrzegawczych wraz z instalacjami kablowymi na terenie miasta Sopotu oraz bieżące usuwanie awarii tych urządzeń realizowaną przez okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: TE/1/2015
wartość: Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych art
termin składania ofert: 30 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dostawa znaków, tablic i innych oznakowań drogowych oraz elementów mocujących sukcesywnie w terminie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisow Ustawy PZP
nr sprawy: ZP-58/TD/2014
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 26 listopada 2014  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 

zamówienie na:

DOSTAWA WYROBÓW BETONOWYCH DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.,

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-06/TD/2014
wartość: do 207 tys euro
termin składania ofert: 26 listopada 2014  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygniety 

zamówienie na:

DOSTAWA MASY BETONOWEJ DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-043/TD/2014
wartość: do 207 tys euro
termin składania ofert: 19 listopada 2014  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 

zamówienie na:

DOSTAWA KRUSZYW ŁAMANYCH FRAKCJI 2-5, 5-8, 8-11, 0-2, PODBUDOWY 0-32 Sukcesywnie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-05/TD/2014
wartość: do 207 tys euro
termin składania ofert: 19 listopada 2014  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Sopotu w latach 2015-2018

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TZ/3/14
wartość: powyżej 207 000 euro
termin składania ofert: 17 listopada 2014  11:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY o szacunkowej wartości powyżej 207.000 euro Zarząd Dróg i Zieleni, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, woj. Pomorskie, tel 058551 72 61 fax 058 551 55 34, zdiz@sopot.pl ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,UTRZYMANIE I KONSERWACJA TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ NA OBSZARZE MIASTA SOPOTU W LATACH 2015-2018” Kod CPV: 77.30.00.00-3 Usługi ogrodnicze 77.31.00.00-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 77.34.00.00-5 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów 90.51.10.00-2 Usługi wywozu odpadów 90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów 90.62.00.00-9 Usługi odśnieżania 90.63.00.00-2 Usługi usuwania oblodzeni Nr sprawy : TZ/03/2014 1. WYBÓR OFERTY: W świetle kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia cena 100% za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni w Sopocie Sp. z o.o.; Al. Niepodległości 931; 81-861 Sopot Cena wybranej oferty jest ceną najniższą i wynosi: A/ Cena za realizację zadania utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej Cena brutto za 1 rok realizacji zadania – 1.806.598,48 zł B/ Cena brutto za dostawę materiału roślinnego i materiałów ogrodniczych niezbędnych do realizacji zamówienia Cena brutto za 1 rok realizacji zadania – 93.603,30 zł C/ Cena za realizację dyżurów w ramach Akcji Zima Cena brutto za 1 miesiąc realizacji zadania – 26.827,20 zł D/ Cena za obsługę systemów automatycznego nawadniania Cena za 1 rbg – 24,05 zł netto E/ Cena za dodatkowe dyżury porządkowe Cena brutto za 1 dyżur – 756,00 zł W załączeniu streszczenie oceny i punktacja przyznana złożonej ofercie Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Razem pkt A B C D E 1. Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni w Sopocie Sp. z o.o.; Al. Niepodległości 931; 81-861 Sopot 368 12 8 8 4 400 2. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE: W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 3. WYKONAWCY WYKLUCZENI: W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 4. TERMIN ZAWARCIA UMOWY: Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w okresie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z Art. 94 ust.1 pkt2). Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 1 grudnia 2014 roku. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych – Dział VI "Środki ochrony prawnej”.  

zamówienie na:

DOSTAWA PALIW CIEKŁYCH SILNIKOWYCH OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ Pb 95, SKROPLONEGO GAZU LPG w systemie bezgotówkowym, sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2015 r., do dnia 31.12.2015 r.,

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-2/TT/2014
wartość: do 207 tys euro
termin składania ofert: 13 listopada 2014  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 

zamówienie na:

DOSTAWA ASFALTU DROGOWEGO D 20/30 W BECZKACH sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.,

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-03/TD/2014
wartość: do 207 tys euro
termin składania ofert: 13 listopada 2014  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zakup koszy metalowych na podstawie betonowej

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisow Ustawy PZP
nr sprawy: ZP-57/TT/2014
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 30 października 2014  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Wykonanie odwodnienia na terenie wąwozu – przedłużenie ulicy Majkowskiego zgodnie z dokumentacją

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: TZ/57/ZL/2014
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 28 października 2014  13:15
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO Zarząd Dróg i Zieleni, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, woj. Pomorskie, tel 058551 72 61 fax 058 551 55 34, zdiz@sopot.pl ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszenia o zamówieniu na: WYKONANIE ODWODNIENIA NA TERENIE WĄWOZU – PRZEDŁUŻENIE ULICY MAJKOWSKIEGO Kod CPV: 45231300-8 Nr sprawy: TZ/57/ZL/14 1. WYBÓR OFERTY: W świetle kryteriów – najniższa cena, za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 3 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Wodno – Melioracyjne ,,WODMEL” Mieczysław Potrykus, Jan Derra; ul. Przemysłowa 31 A; 84-200 Wejherowo Cena wybranej oferty wynosi 66.935,46 zł brutto. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty: Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto 1. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ‘’SANGAZ” Tomasz Kluczyk; ul. Chrzanowskiego 33/13; 80-278 Gdańsk 121.103,28 zł 2. Przedsiębiorstwo ,,ABT” Sp. z o.o.; ul. Marynarki Polskiej 76/78; 80-533 Gdańsk 122.972,55 z 3. Przedsiębiorstwo Wodno – Melioracyjne ,,WODMEL” Mieczysław Potrykus, Jan Derra; ul. Przemysłowa 31 A; 84-200 Wejherowo 66.935,46 zł 2. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 3. WYKONAWCY WYKLUCZENI W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy  

zamówienie na:

Rekonstrukcja alei lipowej przy ul. Powstańców Warszawy na terenie miasta Sopotu

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: TZ/58/ZL/2014
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 28 października 2014  13:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO Zarząd Dróg i Zieleni, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, woj. Pomorskie, tel 058551 72 61 fax 058 551 55 34, zdiz@sopot.pl ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszenia o zamówieniu na: REKONSTRUKCJA ALEI LIPOWEJ PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY NA TERENIE MIASTA SOPOTU Kody CPV: 77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew 77211600-8 Sadzenie drzew 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Nr sprawy: TZ/58/ZL/14 1. WYBÓR OFERTY: W świetle kryteriów – najniższa cena, za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni w Sopocie Sp. z o.o.; Al. Niepodległości 931; 81-861 Sopot Cena wybranej oferty wynosi 61.935,84 zł brutto. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty: Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto 1. Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni w Sopocie Sp. z o.o.; Al. Niepodległości 931; 81-861 Sopot 61.935,84 zł 2. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 3. WYKONAWCY WYKLUCZENI W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy  

zamówienie na:

Sprzedaż mączki wapiennej – kruszywa wypełniającego do mieszanek mineralno bitumicznych w workach papierowych na paletach

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisow Ustawy PZP
nr sprawy: ZP-44/TD/2014
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 17 października 2014  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Usługa polegająca na najmie i serwisie kabin toaletowych WC dla Działu służba Drogowa i Cmentarza komunalnego

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisow Ustawy PZP
nr sprawy: ZP-45/TD/TC/2014
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 17 października 2014  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Sprzedaż materiałów budowlano drogowych

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisow Ustawy PZP
nr sprawy: ZP-46/TD/TC/2014
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 17 października 2014  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygniety 

zamówienie na:

Sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Sopotu

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: TZ/51/ZL/2014
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 30 września 2014  13:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO Zarząd Dróg i Zieleni, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, woj. Pomorskie, tel 058551 72 61 fax 058 551 55 34, zdiz@sopot.pl ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszenia o zamówieniu na: SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA SOPOTU Kody CPV: 77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew 77211600-8 Sadzenie drzew 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Nr sprawy: TZ/51/ZL/14 1. WYBÓR OFERTY: W świetle kryteriów – najniższa cena, za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni w Sopocie Sp. z o.o.; Al. Niepodległości 931; 81-861 Sopot Cena wybranej oferty wynosi 54.689,04 zł brutto. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty: Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto 1. Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni w Sopocie Sp. z o.o.; Al. Niepodległości 931; 81-861 Sopot 54.689,04 zł 2. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 3. WYKONAWCY WYKLUCZENI W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy  

zamówienie na:

Budowa ścieżki zdrowia na terenie lasu komunalnego w Sopocie w rejonie ulicy Abrahama

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: TZ/52/ZL/2014
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 29 września 2014  13:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO Zarząd Dróg i Zieleni, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, woj. Pomorskie, tel 058551 72 61 fax 058 551 55 34, zdiz@sopot.pl ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszenia o zamówieniu na: BUDOWA ŚCIEŻKI ZDROWIA NA TERENIE LASU KOMUNALNEGO W SOPOCIE W REJONIE ULICY ABRAHAMA Nr sprawy: TZ/52/ZL/14 1. WYBÓR OFERTY: W świetle kryteriów – najniższa cena, za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez: PPHU „MEVIUS” Mateusz Cichowski; Majdan Brzezicki 42; 21-050 Piaski Cena wybranej oferty wynosi 58.872,72 zł brutto. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty: Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto 1. PPHU „MEVIUS” Mateusz Cichowski; Majdan Brzezicki 42; 21-050 Piaski 58.872,72 zł 2. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 3. WYKONAWCY WYKLUCZENI W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy  

zamówienie na:

Dostawa krawężników, obrzeży i kostki kamiennej granitowej

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: ZP-39/TD/2014
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 8 sierpnia 2014  13:00
wynik postępowania: Wybór oferty 

zamówienie na:

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie miasta Sopotu

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot
tryb zamówienia: ogłoszenie o zamówieniu
nr sprawy: TZ/31/ZL/2014
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 6 czerwca 2014  13:00
wynik postępowania: W świetle kryteriów – najniższa cena, za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 2 złożoną przez: ARCH–LAND Mariusz Florek; ul. Zwinisławy 6c/7; 81-572 Gdynia. Cena wybranej oferty wynosi 46.892,37 zł brutto. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty: Numer oferty, nazwa (firma) i adres wykonawcy, cena brutto: 1. EDUCARIUM Sp. z o.o.; ul. Grunwaldzka 207; 85-451 Bydgoszcz, 49.900,00 zł. 2. ARCH–LAND Mariusz Florek; ul. Zwinisławy 6c/7; 81-572 Gdynia, 46.892,37 zł. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE: W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej w ul. Majkowskiego w Sopocie wraz z wykonaniem ogrodzenia

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm), na podstawie art. 4 pkt 8) tej ustawy
nr sprawy: II-TI-04-05/2014
wartość: poniżej 30 tys euro
termin składania ofert: 4 czerwca 2014  13:00
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 1 firmy VIBRUK Jerzy Oleksiewicz z siedzibą Gdyni , w dniu 06.06.2014 r zawarto umowę na kwotę 133 455 zł  

zamówienie na:

Modernizacja placu zabaw przy ulicy Armii Krajowej w Sopocie

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: TZ/30/ZL/2014
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 4 czerwca 2014  13:00
wynik postępowania: W świetle kryteriów – najniższa cena, za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 3 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni w Sopocie Sp. z o.o.; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot. Cena wybranej oferty wynosi 105.776,11 zł brutto. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty: Numer oferty, nazwa (firma) i adres wykonawcy, cena brutto 1. PPHU ‘’MEVIUS” Mateusz Cichowski; Majdan Brzezicki 42; 21-050 Piaski; 81.760,61 zł. 2. ARCH-LAND Mariusz Florek; ul. Zwinisławy 6c/7; 81-572 Gdynia; 126.693,69 zł. 3. Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni w Sopocie Sp. z o.o.; Al. Niepodległości 931; 81-861 Sopot; 105.776,11 zł. 2. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE W niniejszym postępowaniu odrzucono oferty następujących firm: PPHU ‘’MEVIUS” Mateusz Cichowski; Majdan Brzezicki 42; 21-050 Piaski. Uzasadnienie: oferta bardzo odbiega od urządzeń, które zostały ujęte w projekcie wykonawczym. ARCH-LAND Mariusz Florek; ul. Zwinisławy 6c/7; 81-572 Gdynia. Uzasadnienie: Wykonawca nie spełnia wymagań – zbyt małe doświadczenie, Zamawiający żądał wykazu, co najmniej 2 robót budowlanych. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze przetargi »