Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »zamówienie na:

DOSTAWĘ WYROBÓW BETONOWYCH DO ROBÓT DROGOWYCH Sukcesywnie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-05/2/TD/2013
wartość: do 200 tys. euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 

zamówienie na:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW W OKRESIE OD 01.01.2014 DO 31.12.2016

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-14/UB/TU/2013
wartość: do 200 tys. euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Roztrzygnięty 

zamówienie na:

DOSTAWĘ SOLI DROGOWEJ NIEZBRYLAJĄCEJ DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-09/2/TT/2013
wartość: do 200 tys. euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 

zamówienie na:

BIEŻĄCE USUWANIE AWARII, WYKONYWANIE ROBÓT REMONTOWYCH W KORYTACH POTOKÓW SOPOCKICH I BUDOWLACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ WODNĄ, MIEJSKICH SIECIACH KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SYSTEMACH ODWODNIEŃ WRAZ Z BUDOWLAMI NA TYCH SIECIACH, ORAZ ROBÓT INSTALACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTAMI I MODERNIZACJĄ NAWIERZCHNI DROGOWYCH NA TERENIE MIASTA SOPOTU W LATACH 2014 - 2016.

zamawiający: ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: ND / AT/ ZP - 5 / 2013
wartość: PONIŻEJ 5 000 000 €
termin składania ofert: 3 grudnia 2013  13:00
wynik postępowania: Wybór Najkorzystniejszej Oferty 

zamówienie na:

Utrzymanie instalacji oświetleniowych będących własnością Gminy Miasta Sopot administrowanych przez ZDiZ Sopot realizowaną przez okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2015r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/TE/2013
wartość: do 200 tys. euro
termin składania ofert: 28 listopada 2013  11:00
wynik postępowania: Wybór oferty 

zamówienie na:

DOSTAWA ZNAKÓW, TABLIC DROGOWYCH, OZNAKOWAŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH sukcesywnie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-10/TD/2013
wartość: do 200 tys. euro
termin składania ofert: 26 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 

zamówienie na:

USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYWOZIE ZIEMI, GRUZU BETONOWEGO I ASFALTOWEGO NIESORTOWANEGO SUKCESYWNIE PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2015 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-11/TD/2013
wartość: do 200 tys. euro
termin składania ofert: 26 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Roztrzygnięcie 

zamówienie na:

DOSTAWA ASFALTU DROGOWEGO D 20/30 W BECZKACH sukcesywnie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-08/TD/2013
wartość: do 200 tys. euro
termin składania ofert: 22 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 

zamówienie na:

DOSTAWA PALIW CIEKŁYCH SILNIKOWYCH OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ Pb 95 w systemie bezgotówkowym, sukcesywnie w skali 1 roku od dnia 01.01.2014 r., nie dłużej niż do 31.12.2014 r.,

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-04/TD/2013
wartość: do 200 tys. euro
termin składania ofert: 21 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Roztrzygnięcie 

zamówienie na:

DOSTAWA MASY BETONOWEJ DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-06/TD/2013
wartość: do 200 tys. euro
termin składania ofert: 20 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Roztrzygnięcie 

zamówienie na:

DOSTAWĘ KRUSZYW ŁAMANYCH FRAKCJI 2-5, 5-8, 8-11, 8-11, 0-2, PODBUDOWY 0-32 sukcesywnie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-07/TD/2013
wartość: do 200 tys. euro
termin składania ofert: 20 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ujęciu wody – Brodwino

zamawiający: ZdiZ
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TZ/9/2013
wartość: pon 200 000 euro
termin składania ofert: 18 października 2013  11:00
wynik postępowania: W świetle kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia cena 100% za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 2 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ‘’MEVIUS” Mateusz Cichowski; 21-050 Piaski; Majdan Brzezicki 42 Cena wybranej oferty wynosi 26 445,00 zł brutto. W załączeniu punktacja przyznana złożonym ofertom Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Razem pkt 1. Educarium Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 207 , 85-451 Bydgoszcz 181,86 2. PPHU ‘’MEVIUS’’ Mateusz Cichowski Majdan Brzezicki 42 21-050 Piaski 300 3. Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni w Sopocie Sp. z o.o. Al. Niepodległości 931 81-861 Sopot 179,25 4. PPUH TOPUS Sp. z o.o. Ul. Wielopole 6 80-556 Gdańsk 248,55 5. Z.U.H. ,,BET-KAM” S.C. Tadeusz Penkala, Eugeniusz Penkala Ul. Spacerowa 1A, 84-240 Reda 247,29 2. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE: W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty 3. WYKONAWCY WYKLUCZENI: W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy 4. TERMIN ZAWARCIA UMOWY: Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w okresie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z Art. 94 ust.1 pkt2). Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 28.10.2013r. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych – Dział VI "Środki ochrony prawnej" .  

zamówienie na:

Remont chodnika ul. Abrahama w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 08/TI/13
wartość: poniżej 5 mln euro
termin składania ofert: 23 września 2013  11:00
wynik postępowania: Po dokonaniu badania i oceny ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez VIBRUK Jerzy Oleksiewicz z siedzibą w Gdyni ul.Kwidzyńska 4/2 z ceną 89 992,70 zł brutto. 

zamówienie na:

roboty budowlane p.n. „Uporządkowanie spływu wód opadowych w ulicy Poniatowskiego w Sopocie ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia posesji hotelu „WANDA” i Muzeum Sopotu.”

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ND / AT/ ZP - 4 / 2013
wartość: poniżej 5 000 000 €
termin składania ofert: 20 września 2013  11:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej Oferty 

zamówienie na:

SADZENIE DRZEW NA TERENIE MIASTA SOPOTU

zamawiający: ZDiZ w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TZ/7/2013
wartość: pon 200 tys euro
termin składania ofert: 17 września 2013  11:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni sp z o.o w Sopocie Cena oferty 69 629,11 zł brutto 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji p.n. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w zlewni Potoku Kamiennego na terenie dzielnicy Kamienny Potok w Sopocie wraz z modernizacją Stawu Obodrzyców oraz zwiększeniem retencji i rewitalizacją terenów zielonych.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie w imieniu Gminy Miasta Sopotu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 07/TI/13
wartość: poniżej 200 tys euro
termin składania ofert: 2 września 2013  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podst. art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm., wybrano jako najkorzystniejszą ( z najniższą ceną) - ofertę nr 1 złożoną przez Biuro Projektowo-Consultingowe HydroEco s.c. z siedzibą w 80-287 Gdańsk ul. Zabłockiego 2A/32. Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi 319 800,00 zł brutto / słownie : trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych /. W postępowaniu ofertę złożyło dwóch Wykonawców. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. W załączeniu streszczenie oceny i punktacja przyznana złożonym ofertom: Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt łącznie 1.Biuro proj.-consultingowe HydroEco s.c. ul. Zabłockiego 2A/32 80-287 Gdansk 300,00 2.EUROPROJEKT Gdańsk SA ul. Nadwiślanska 55 80-680 Gdańsk 145,80 Umowa z wybranym Wykonawcą będzie zawarta po dniu 10.09.2013  

zamówienie na:

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO Z HOMOLOGACJĄ W WERSJI KARAWAN POGRZEBOWY

zamawiający: Zarząd Drog i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN- 04/TC/2013
wartość: do 200 000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty 

zamówienie na:

Modernizacja placu zabaw przy ul. Książąt Pomorskich w Sopocie.

zamawiający: ZdiZ w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: TZ/05/2013
wartość: pon 200 000 euro
termin składania ofert: 11 lipca 2013  11:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy Citiconcept Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17/VIp. 00-203 Warszawa. Cena wybranej oferty wynosi 89 102,18 zł brutto.  

zamówienie na:

DOSTAWA WYROBÓW BETONOWYCH DO ROBÓT DROGOWYCH Sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2013 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczny
nr sprawy: PN-03/TD/2013
wartość: do 200 000 euro
termin składania ofert: 4 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty 

zamówienie na:

Dostawa wyrobów z granitu do robót drogowych sukcesywnie od daty zawarcia umowy do 31.12.2013 r.

zamawiający: ZDiZ w imieniu Gmiy Miasta Sopot
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-01/TD/2013
wartość: do 200 000 euro
termin składania ofert: 3 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »