Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach, lokalach i na terenach zewnętrznych Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie

zamawiający: ZDiZ Sopot
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 7/TE/2012
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2012  11:00
wynik postępowania: Sopot, dnia 31.12.2012r. Oznaczenie postępowania : 7/TE/2012 Dot przetargu nieograniczonego na „Konserwację i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach, lokalach, obiektach i na terenach zewnętrznych Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podst. art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm., wybrano jako najkorzystniejszą (z najniższą ceną) - ofertę nr 2 złożoną przez Zakład Wielobranżowy Usługowo-Handlowy „MZ” 81-810 Sopot, Al.Niepodległości 797B. Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: Część I : 42.877,80zł brutto /słownie:czterdzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 80/100/. Część II: 947,10 zł brutto /słownie: dziewięćset czterdzieści siedem złotych 10/100/ W postępowaniu ofertę złożyło dwóch Wykonawców. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. W załączeniu streszczenie oceny i punktacja przyznana złożonym ofertom: Ogłoszenie o wyborze oferty załączono Umowa z wybranym Wykonawcą będzie zawarta po dniu 06.01.2013r.  

zamówienie na:

DOSTAWA WYROBÓW BETONOWYCH DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 71/TD/2012
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty 

zamówienie na:

Prowadzenie stałej konserwacji urządzeń sygnalizacji świetlnej i sygnalizacji ostrzegawczych wraz z instalacjami kablowymi na terenie miasta Sopotu oraz bieżące usuwanie awarii tych urządzeń realizowaną przez okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

zamawiający: ZDiZ Sopot
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 6/TE/2012
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2012  11:00
wynik postępowania: Sopot, dnia 18. 12.2012r. Oznaczenie postępowania : 6/TE/2012 Dot przetargu nieograniczonego na „Prowadzenie stałej konserwacji urządzeń sygnalizacji ostrzegawczych wraz z instalacjami kablowymi na terenie miasta Sopotu oraz bieżące usuwanie awarii tych urządzeń” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podst. art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm., wybrano jako najkorzystniejszą (z najniższą ceną) - ofertę nr 1 złożoną przez Zakład Usług Inżynierskich „ELDRO-fl” Sp. z o .o. 80-536 Gdańsk, ul. Letnicka 1. Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi 69.128,52 zł brutto /słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 52/100/. W postępowaniu ofertę złożyło dwóch Wykonawców. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. W załączeniu streszczenie oceny i punktacja przyznana złożonym ofertom: Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt łącznie 1. Zakład Usług Inżynierskich „ELDRO-fl” Sp. z o.o. 80-536 Gdańsk, ul. Letnicka 1 100,00 2. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. 81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 17/19 79,33 Umowa z wybranym Wykonawcą będzie zawarta po dniu 26.12.2012r.  

zamówienie na:

UTRZYMANIE INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MIASTA SOPOT ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZDiZ SOPOT REALIZOWANĄ PRZEZ OKRES OD DNIA 01.01.2013r. DO DNIA 31.12.2013r.

zamawiający: ZDiZ Sopot
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 5/TE/2012
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2012  11:00
wynik postępowania: Sopot, 10.12.2012r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot działając na podstawie przepisów art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie instalacji oświetleniowych będących własnością Gminy Miasta Sopot administrowanych przez ZDiZ Sopot realizowaną przez okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. Kod CPV: 50232100-1 Nr sprawy : PN- 5/TE/2012 Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Nr 1: Energa Oświetlenie Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 17/19 Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz kryteria oceny. W postępowaniu złożona została 1 oferta: Energa Oświetlenie Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 17/19 100 Jednocześnie informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminów wskazanych w art.94 ust.2 Ustawy PZP.  

zamówienie na:

Wymiana kanału Potoku Karlikowskiego na odcinku między ul. Karlikowską a ul.Bitwy pod Płowcami w Sopocie Numer ogłoszenia w BZP : 444854 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 12/TI/12
wartość: poniżej 5 mln euro
termin składania ofert: 29 listopada 2012  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podst. art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm., wybrano jako najkorzystniejszą ( z najniższą ceną) - ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane „SKIBIŃSKI” Mieczysław Skibiński z siedzibą w 83-340 Sierakowicach ul. A.Mickiewicza 43. Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi 612 708,63 zł brutto / słownie : sześćset dwanaście tysięcy siedemset osiem złotych sześćdziesiąt trzy gr /. W postępowaniu ofertę złożyło dwóch Wykonawców. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. W załączeniu streszczenie oceny i punktacja przyznana złożonym ofertom: 1.PW ELGRUNT ul.Starochwaszczyńska 64 81-571 Gdynia - 237,21 pkt 2.PW Inst-Sanit i Rem-Bud „SKIBIŃSKI” Mieczysław Skibiński ul. A. Mickiewicza 43 83-340 Sierakowice - 300,00 pkt. Umowa z wybranym Wykonawcą będzie zawarta w dniu 03.12.2012 r.  

zamówienie na:

DOSTAWA ZNAKÓW, TABLIC DROGOWYCH, OZNAKOWAŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH sukcesywnie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-72/TD/2012
wartość: do 200 tys. euro
termin składania ofert: 29 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

DOSTAWĘ KRUSZYW ŁAMANYCH FRAKCJI 2-5, 5-8, 0,2, 0-02 PODBUDOWY 0-32 Sukcesywnie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: PN-68/TD/2012
wartość: PONI9ŻEJ KWOTY 200 000 EURO
termin składania ofert: 16 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

zamówienie na:

DOSTAWa MASY BETONOWEJ DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: PN-69/TD/2012
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 16 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: Udzielenie zamowienia 

zamówienie na:

Dostawę Asfaltu Drogowego D 20/30 w beczkach sukcesywnie od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 67/TD/2012
wartość: poniżej 200000 euro
termin składania ofert: 9 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: Sopot, 30.11.2012 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA GMINA - MIASTA SOPOTU w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG I I ZIELENI w SOPOCIE 81-861 Sopot, Al. Niepodległości 930 województwo pomorskie Tel. (058) 551 72 61, fax. (058) 551 55 34 Informuje, że w wyniku postępowania nr PN-67/TD/2012 na: DOSTAWĘ ASFALTU DROGOWEGO D 20/30 W BECZKACH sukcesywnie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. Kod CPV: 44113600-1. PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, O WARTOŚCI NIŻSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 200 000 EURO zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759), W dniu 26.11.2012 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą, którym jest: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Transportowe IZOBUD Grzegorz Wasiński ul.Ketlinga 19, 09-410 Płock 12 Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30.11.2012 r. i zarejestrowane pod numerem 482036-2012.  

zamówienie na:

Dostawa Paliw Ciekłych Silnikowych, Oleju Napędowego, Benzyny Bezołowiowej Pb 95 w systemie bezgotówkowym, sukcesywnie w skali 1 roku od dnia 01.01.2013 r. nie dłużej niż do 31.12.2013 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 64/TT/2012
wartość: poniżej 200000 euro
termin składania ofert: 9 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: Sopot, 30.11.2012 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA GMINA - MIASTA SOPOTU w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG I I ZIELENI w SOPOCIE 81-861 Sopot, Al. Niepodległości 930 województwo pomorskie Tel. (058) 551 72 61, fax. (058) 551 55 34 Informuje, że w wyniku postępowania nr PN-64/TT/2012 na dostawę: PALIW CIEKŁYCH SILNIKOWYCH OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ Pb 95 w systemie bezgotówkowym, sukcesywnie w skali 1 roku od 01.01.2013 r. nie dłużej niż do 31.12.2013 r. Kod CPV: 09132100-4; 09134100-8 PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, O WARTOŚCI NIŻSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 200 000 EURO zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759), W dniu 26.11.2012 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą, którym jest: SHELL POLSKA Sp. z o.o. Ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A 02-366 WARSZAWA Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30.11.2012 r. i zarejestrowane pod numerem 481978-2012.  

zamówienie na:

DOSTAWA SOLI DROGOWEJ NIEZBRYLAJĄCEJ DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31.10.2013 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: PN-61/TT/2012
wartość:
termin składania ofert: 23 października 2012  10:00
wynik postępowania:  

zamówienie na:

SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA SOPOTU

zamawiający: ZDiZ w Sopocie -
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TZ/7/2012
wartość: po 200 tys euro
termin składania ofert: 16 października 2012  11:00
wynik postępowania: W świetle kryteriów zawartych w SIWZ cena 100% za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 2 złożona przez WT BONSAI Sp. z o.o.  

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)