Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 36) starsze przetargi »zamówienie na:

ELEKTRYCZNY KARAWAN POGRZEBOWY DO PRZEWOZU TRUMN I URN NA TERENIE CMENTARZA WRAZ Z DOSTAWĄ DO SIEDZIBY CMENTARZA KOMUNALNEGO W SOPOCIE

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastostowania Przepisów PZP art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-31/TC/2019
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 11 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy ZPUH TENSI S.C., ul. Przemysłowa 24 blok 7, 39-300 Mielec do realizacji przedmiotu zamówienia. Cena wybranej oferty spełnia kryteria oceny.  

zamówienie na:

Oczyszczenie i naprawa muru oporowego wzdłuż ulicy Winieckiego na odcinku od ul. Kubacza do ul. Goyki w Sopocie.

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art. 4 pkt 8) Ustawy Pzp, na podst. Regulaminu udzielania zamówień publ. ZDiZ w Sopocie
nr sprawy: ZP-II-TI-06-05/2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 000 euro
termin składania ofert: 10 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane "WABAR" Waldemar Wasiluk z siedzibą w: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Żwirki i Wigury 2/1. Cena wybranej oferty: 108 117,00 zł brutto, termin udzielonej gwarancji 84 miesiące. 

zamówienie na:

Zakup słupków ogrodzenia w ilości 200 szt. z dostawą do siedziby Zamawiającego

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4. ust. 8
nr sprawy: ZP-29/TD/TZ/2019
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 4 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez: „UNI-ARCZ Sp. z o.o.”, ul. Wiolinowa 13m. 32, 02-785 Warszawa do realizacji przedmiotu zamówienia  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na zadanie: „Budowa boiska poliuretanowego na placu gier i sportów w Parku Północnym w Sopocie”

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: TZ/33/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 28 maja 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na zadanie: „Budowa boiska poliuretanowego na placu gier i sportów w Parku Północnym w Sopocie” złożono 2 oferty. Informujemy, iż do realizacji zadania wybrano ofertę nr 1 – firmy INDOM Mieczysław Tkaczyk, 80-297 Banino, ul. Ogrodowa 5 

zamówienie na:

Zakup flag oraz drzewce do flag wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

zamawiający: Gmina miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w inieniu której działa Zarząd Dróg i zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania Przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-28/TD/2019
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 21 maja 2019  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez firmę do ATELIER – Michał Mirończuk, ul. Dembińskiego 84, 81-237 Gdynia do realizacji przedmiotu zamówienia Oferta spełnia wymagania określone w przedmiocie zamówienia oraz spełnia kryteria oceny.  

zamówienie na:

Badanie drzew z zastosowaniem sondy arborystycznej, oceną stopnia uszkodzenia systemów korzeniowych drzew w wyniku porażenia grzybami i innymi patogenami oraz sprawdzenie statyki i wytrzymałości drzew metodą obciążeniową – drzewa przyuliczne oraz na terenach rekreacyjnych na terenie miasta Sopotu

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: TZ/17/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 13 maja 2019  12:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na „Badanie drzew z zastosowaniem sondy arborystycznej, oceną stopnia uszkodzenia systemów korzeniowych drzew w wyniku porażenia grzybami i innymi patogenami oraz sprawdzenie statyki i wytrzymałości drzew metodą obciążeniową – drzewa przyuliczne oraz na terenach rekreacyjnych na terenie miasta Sopotu” złożono 3 oferty. Informujemy, iż do realizacji zadań I-V wybrano ofertę nr 3 – firmy Arboris Sp. z o.o. 

zamówienie na:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego (rok produkcji 2018-2019) pojazdu samochodowego specjalnego z homologacją w wersji karawan pogrzebowy, na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Sopocie.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: PN/02/3/TC/2019
wartość: do 221 000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2019  12:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia 

zamówienie na:

Oczyszczanie Lasów Komunalnych miasta Sopotu w okresie od 29 kwietnia do 31 października 2019 roku.

zamawiający: Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: rozeznanie rynkowe
nr sprawy: TZ/25/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tys euro
termin składania ofert: 12 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na „Oczyszczanie Lasów Komunalnych miasta Sopotu w okresie od 29 kwietnia do 31 października 2019 roku.” złożono 2 oferty. Informujemy, iż do realizacji wybrano ofertę nr 2 – firmy IMAR Sp z o.o, ul. Reymonta 50, 80-290 Gdańsk 

zamówienie na:

Dekoracja kwiatowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sopocie

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: TZ/23/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 10 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano ofertę firmy Chirurgia, Formowanie, Wycinka drzew inż Czesław Hopa 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn. Remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu Al.Niepodległości w Sopocie-Etap II na kierunku Gdynia-Gdańsk wraz z chodnikiem i dojazdami.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu udzielania zam.publ. ZDiZ w Sopocie
nr sprawy: II/TI/01-04-2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 tys euro
termin składania ofert: 10 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą w Baninie ul. Głogowa 9 

zamówienie na:

Sadzenie drzew na terenie miasta Sopotu

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: TZ/18/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 9 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni Sp z o.o 

zamówienie na:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ I W OKRESIE GWARANCJI INWESTYCJI pn: Reorganizacja układu drogowego węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok obejmująca przebudowę ulicy Wejherowskiej i budowę parkingu przy rondzie Obodrzyców oraz przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie tunelu SKM Kamienny Potok

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 05/TI/2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 221 tys euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą w 80-297 Baninie ul. Głogowa 9. 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Zmiana zagospodarowania terenu wokół Stawu Łokietka w Sopocie” wraz z wszelkimi dokumentami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót dla przedmiotowej inwestycji oraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji Robót budowlanych.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku dla zamówienia o wartości poniżej 30000 euro
nr sprawy: ZP-17/ZDiZ-ND/2019
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 25 marca 2019  10:00
wynik postępowania: W świetle kryteriów zawartych w Zapytaniu ofertowym (cena - 70% i termin realizacji zamówienia -30%) za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 2 złożoną przez: PRO – SERVICE Patryk Zalewski z siedzibą 82-300 Elbląg, ul. Chopina 28/1 Cena ofertowa brutto: 43 050,00 PLN Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą ofertę za wykonanie przedmiotu zamówienia w świetle kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. Cena tej oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.  

zamówienie na:

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego liniowego cienkowarstwowego na terenie miasta Sopotu farbą akrylową, rozpuszczalnikową, szybkoschnącą w roku 2019

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-3/EE/2019
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 22 marca 2019  13:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu Al. Niepodległości w Sopocie - Etap II na kierunku Gdynia-Gdańsk wraz z chodnikiem i dojazdami

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 08/TI/2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,225 mln euro
termin składania ofert: 22 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Firmę Budowlano-Drogową MTM SA z siedzibą w 81-061 Gdyni ul. Hutnicza 35. 

zamówienie na:

Budowa placu zabaw przy Alei Wojska Polskiego na wysokości wejścia na plażę numer 33 od strony Lasku Karlikowskiego

zamawiający: Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 03/TZ/2019
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 20 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu, na podst. art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami, wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 7 złożoną przez Ireneusza Konkel, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą handlowo-usługową Auto-Sport Ireneusz Konkel, Cieszenie 7D, 83-334 Miechucino. W postępowaniu oferty złożyło 8 Wykonawców. W postępowaniu odrzucono jedną ofertę: na podstawie art.89 ust. 1 pkt 7b) Ustawy Prawo zamówień publicznych. Z postępowania został wykluczony jeden Wykonawca: na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12 Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO POJAZDU MAŁEJ ŁADOWNOŚCI TYPU WYWROTKA

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN/02/TD/2019
wartość: do 221 000 euro
termin składania ofert: 19 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Europejski fundusz leasingowy SA Pl.Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław i Dostawca TRUCK NORD CENTER Sp z o.o. ul.Jabłoniowa 54 80-175 Gdańsk  

zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn: Budowa ścieżki rowerowej w Alei Wojska Polskiego na odcinku od Molo w Sopocie do granicy Gdańska ( z wyłączeniem zrealizowanego odcinka od ul. Kordeckiego do ul. Chrobrego)

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 03/TI/2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 221 tys. euro
termin składania ofert: 15 marca 2019  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Cięcia sanitarne drzew rosnących na terenie miasta Sopotu

zamawiający: Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: TZ/13/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 15 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na „Cięcia sanitarne drzew rosnących na terenie miasta Sopotu” złożono 3 oferty. W związku z uchylaniem się od zawarcia umowy przez firmę J.K. Ogrody Jacek Kubacki informujemy, że po ponownej ocenie pozostałych ofert, do realizacji zadania I i III wybrano ofertę nr 1, firmy Dendroserwis mgr inż. Robert Porębny, do realizacji zadania II wybrano ofertę nr 3 – firmy Chirurgia, Formowanie, Wycinka Drzew inż. Czesław Hopa 

zamówienie na:

Frezowanie karpin na terenie miasta Sopotu w okresie od 20 marca do 31 grudnia 2019 roku

zamawiający: Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: rozeznanie rynkowe
nr sprawy: TZ/14/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 15 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na „Frezowanie karpin na terenie miasta Sopotu w okresie od 20 marca do 31 grudnia 2019 roku” złożono 5 ofert. W związku z uchylaniem się od zawarcia umowy przez firmę J.K. Ogrody Jacek Kubacki informujemy, że po ponownej ocenie pozostałych ofert, do realizacji zadania wybrano ofertę nr 2 – złożoną przez: ARBOR Wojciech Dźwik, ul. Czechowskiego 2D/4, 64-800 Chodzież. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 36) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij