zamówienie na:

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego liniowego cienkowarstwowego na terenie miasta Sopotu farbą akrylową, rozpuszczalnikową, szybkoschnącą w roku 2019

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-3/EE/2019
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 22 marca 2019  13:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

                                     
Sopot, dnia 14.03.2019 r.
 
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SOPOCIE
81-861 Sopot, Al. Niepodległości 930
NIP: 585-10-03-159
REGON: 221209973
nr telefonu: 58 / 551 72 61
nr faksu: 58 / 551 55 34
strona internetowa  www.zdiz.sopot.pl
adres poczty elektronicznej : zdiz@sopot.pl
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00
 
 
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze „Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego liniowego cienkowarstwowego na terenie miasta Sopotu farbą akrylową, rozpuszczalnikową, szybkoschnącą" (nr ZP-3/EE/2019) dotyczącej udzielenia zamówienia o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art. 4 ust. 8 Ustawy na:
 
1.         Opis przedmiotu zamówienia : Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego liniowego cienkowarstwowego na terenie miasta Sopotu farbą akrylową, rozpuszczalnikową, szybkoschnącą w roku 2019.
2.         Termin składania ofert: Do dnia 22.03.2019 r. do godziny 13.00
3.         Miejsce składania ofert: sekretariat Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie 81-861 Sopot, Al. Niepodległości 930
4.         Forma składania ofert:
a) w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego lub,
b) faksem na nr 58 551 55 34 lub,
c) e-mailem na adres zdiz@sopot.pl.
5.         Termin realizacji zamówienia:  do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania kwoty z łącznej opcji maksimum wskazanej w ofercie Wykonawcy (w zależności, co nastąpi wcześniej).
6.         Warunki udziału w postępowaniu :
a) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał prace w zakresie mechanicznego malowania oznakowania poziomego liniowego, wyłącznie na terenie miejskim w ilości, co najmniej 3.000 m2 w każdym z lat kalendarzowych 2018 r., 2017 r., 2016 r. Prace te mogły być wykonane na podstawie dowolnej ilości kontraktów. Dla wykazania czy Wykonawca wykonał te prace należycie Zamawiający wymaga złożenia pisemnego poświadczenia wystawionego przez Inwestora (Inwestorów), rozumianego, jako Zarządcę dróg, o którym mowa w Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz.U.2018.2068 z dnia 2018.10.30 z późniejszymi zmianami), w którym oświadczy on, iż prace wykonano poprawnie z podaniem przedmiotu prac, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy lub usługi zostały wykonane.
c) Dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- Zamawiający nie wymaga w tym zakresie specjalnych wymogów,
d) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych). Zamawiający wymaga złożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych). 
7.         Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena.
8.         Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrą i słownie.
Cena oferty jest ryczałtowa.
Cena ryczałtowa musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę dla zamówienia obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT zgodny ze stawką obowiązującą na dzień składania ofert, określoną w Ustawie o podatku od towarów i usług – dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT).
Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanego zamówienia.
Cena oferty brutto za łączną wartość maksimum z formularza ofertowego posłuży do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu w następujących granicach szacunkowych:
minimalne zapotrzebowanie – 3000 m2
maksymalne zapotrzebowanie - 8500 m2.
Opcja maksimum polega na prawie Zamawiającego do zamawiania do zakresu wartości maksimum. Wartością maksymalną zamówienia jest kwota wskazana w ofercie Wykonawcy jako opcja maksimum. Zamawiający nie jest zobowiązany do osiągnięcia opcji maksimum i jego zamówienia będą wynikały z jego bieżących potrzeb.
9.         Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.
10.      Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
a)      wypełniony formularz oferty (wzór oferty załączono do niniejszego zapytania ofertowego),
b)      parafowany projekt umowy wg załączonego do zaproszenia wzoru,
c)       pisemne poświadczenia wystawione przez Inwestora (Inwestorów), rozumianego, jako Zarządcę dróg, o którym mowa w Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz.U.2018.2068 z dnia 2018.10.30 z późniejszymi zmianami), w którym oświadczy on, iż prace wykonano poprawnie z podaniem przedmiotu prac, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,
d)      potwierdzenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych),
e)      oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11.      Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku przedsiębiorców) oraz zaświadczenia o nadaniu numeru NIP.
12.      Cena ofertowa podana przez Wykonawcę będzie obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Cena ta musi obejmować całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia.
 
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 09/2017 z dnia 12.10.2017 r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego.
umowa (45kB) word
formularz oferty (20kB) word
zaproszenie ofertowe (24kB) word
załącznik nr 1 do umowy (624kB) pdf
Wybór oferty (397kB) jpg

metryczka


Odpowiada za treść: Krystian Rychter
Opublikował: Rychter Krystian (14 marca 2019, 15:10:16)

Ostatnia zmiana: Rychter Krystian (4 kwietnia 2019, 14:30:17)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 364