Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

zamówienie na:

Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej położonych na terenie Gminy Miasta Sopot w terminie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: ZP – 1/EE/2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 stycznia 2019  13:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postepowaniu, została wybrana oferta nr 2 firmy IMAR Sp. z o.o. Gdańsk 80-290, ul. Reymonta 50.  Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze (nr ZP – 1/EE/2019) dotyczącej udzielenia zamówienia o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art. 4 ust. 8 Ustawy na:
 
1.         Opis przedmiotu  zamówienia :  Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej położonych na terenie Gminy Miasta Sopot w terminie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.
2.         Termin składania ofert: do dnia 18.01.2019 r. godz. 13.00
3.         Miejsce składania ofert:  Sekretariat Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot.
4.         Forma składania ofert:
a)         w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego lub,
b)         faksem na nr (58) 551 55 34 lub,
c)                emailem na adres zdiz@sopot.pl
5.         Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.02.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
6.         Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
a)  Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b)  Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał przynajmniej jedno zadanie o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto związane z całorocznym utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej. Dla wykazania czy Wykonawca wykonał te prace należycie Zamawiający wymaga złożenia pisemnego poświadczenia wystawionego przez Inwestora (Inwestorów) z podaniem ich wartości, dat wykonania  oraz potwierdzenia, że były wykonane należycie.
c)  Dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania – Zamawiający nie opisuje w tym zakresie specjalnych wymogów.
d)  Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych). Zamawiający wymaga złożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych). 
7.         Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych do poszczególnych kryteriów: cena waga 100%
8.         W załączeniu przekazuje się Wykonawcy Projekt Umowy, w którym określono wszystkie warunki zmian Umowy, jaka zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania.
9.         Inne postanowienia:
Z zastrzeżeniem szczegółowych zapisów zawartych w projekcie umowy przystanki oczyszczane będą następująco:
- w okresie od 01.02.2019 r. do 30.04.2019 r. oraz od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. 3 razy w tygodniu (w poniedziałek, środę i piątek),
- w okresie od 01.05.2019 r. do 31.05.2019 r. 5 razy w tygodniu (w poniedziałek, środę, piątek, sobotę i niedziele),
- w okresie od 01.06.2019 r. do 30.09.2019 r. 7 razy w tygodniu (codziennie).
 
Prace związane z harmonogramowym opróżnianiem koszy należy zakończyć najpóźniej do godziny 8.00 tj. do wskazanej godziny wszystkie kosze winny zostać opróżnione oraz winny posiadać nowe wkłady foliowe.
Dodatkowo zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia przez cały okres umowy  do 10% ilości przystanków do sprzątania w stosunku do ilości podanej w załączniku nr 1 do Umowy, które będą objęte Umową.
10.    Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 7
11.     Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrą i słownie.
12.     Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.
13.     Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
a)       wypełniony formularz oferty wraz z załącznikiem cenowym (wzór oferty załączono do niniejszego zapytania ofertowego),
b)      parafowany projekt umowy wg załączonego do zaproszenia wzoru, załącznik Nr 2,
c)       potwierdzenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych),
d)      pisemne poświadczenia wystawione przez Inwestora (Inwestorów) w którym oświadczy on, iż Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał przynajmniej jedno zadanie o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto związane z całorocznym utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej.  Poświadczenie winno zawierać  informację o wartości prac, dat wykonania oraz potwierdzenia, że prace były wykonane należycie.
e)      oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu
15.      Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli Zamawiający nie będzie mógł uzyskać tych danych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352);
16.      Cena ofertowa podana przez Wykonawcę będzie obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Cena ta musi obejmować całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia.
 
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2017 z dnia 12.10.2017 r. z zastrzeżeniem art. 701 § 3 oraz art. 703 § 2 kodeksu cywilnego, tj. Zamawiający może w każdym czasie zmienić lub odwołać warunki niniejszego postępowania, a także zamknąć (unieważnić) postępowanie bez dokonania wyboru.
W załączeniu:
1.       Wzór formularza oferty z załącznikiem
2.       Projekt Umowy wraz z załącznikiem

Zapytanie ofertowe (25kB) word
Formularz oferty (19kB) word
Załącznik do oferty (36kB) word
Umowa (41kB) word             
Załącznik do umowy (46kB) excel    
Rozstrzygnięcie (363kB) pdf                                                 

Odpowiada za treść: Bartłomiej Ellwardt
Opublikował: Tomasz Kamiński (10 stycznia 2019, 14:54:07)

Ostatnia zmiana: Tomasz Kamiński (25 stycznia 2019, 08:09:56)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 138

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij