Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2018

zamówienie na:

Sprzedaż drukowanych tablic zewnętrznych informacyjnych, nawigacyjnych, bezpieczeństwa – tablice informacyjne na budowy, oznakowania ścieżek, alejek tabliczki o formacie A4, A3 itp. na podłożu z blachy ocynkowanej lub z tworzywa PCV

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-72/TD/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 9 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: W przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta KAMAR Ul. Al. Niepodległości 733B, 81-754 Sopot 
 Sopot, dnia 29.10.2108 r.
 
Gmina Miasta Sopotu,
ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563;
w imieniu której działa  Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie,
adres poczty elektronicznej : j.lippert@zdiz.sopot.pl
strona internetowa  bip.zdiz.sopot.pl;
 nr telefonu  58 551 21 15, nr faksu  58 551 55 34
 godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00.
                                                                                                                     
 
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze (nr) dotyczącej udzielenia zamówienia o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art.4 ust.8. Ustawy na:
 
1.   Opis przedmiotu  zamówienia :  Sprzedaż drukowanych tablic zewnętrznych informacyjnych, nawigacyjnych, bezpieczeństwa – tablice informacyjne na budowy, oznakowania ścieżek, alejek tabliczki o formacie A4, A3 itp. na podłożu z blachy ocynkowanej lub  z tworzywa PCV wg zestawienia:  
Nazwa przedmiotu zamówienia
1 Tablice na podłożu z blachy ocynk  o grubości 0,7 mm wraz z grafiką – zadruk jednostronny
2 Tablice z tworzywa PCV spienionego zabezpieczeniem antygraffiti   o grubości 6 mm – zadruk jednostronny
3 Tablice z tworzywa PCV spienionego   grubości  6 mm - zadruk jednostronny

Powyższa tabela nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Służyć ma do porównania i oceny złożonych ofert. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa (wzór umowy załączono do niniejszego zapytania ofertowego). Zamawiany asortyment oraz ilości wynikać będą z bieżących potrzeb Zamawiającego
i wykraczać mogą poza zakres  formularza ofertowego. Za asortyment wykraczający poza zakres formularza ofertowego zamawiający zapłaci ceny obowiązujące w dniu zakupu.
 
Zamawiający przewiduje formę  zakupu bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, jeżeli siedziba Wykonawcy znajdować się będzie w odległości nie większej niż 18 km od siedziby Zamawiającego.
W przypadku Wykonawcy, którego siedziba będzie w odległości większej niż 18 km od siedziby Zamawiającego, dostawa zamówionego przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie leżeć będzie po stronie Wykonawcy na jego koszt  i ryzyko.
Wykonawca zobowiązany jest podać odległość w km od miejsca wydania przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot) – odległość należy podawać  w kilometrach wyłącznie według wskazania: https://www.google.pl/maps/ - w opcji najkrótsza trasa). Odległość nie może mieć wartości
0 km .
Szacunkowa wartość umowy nie przekroczy kwoty 61 500,00 zł brutto.
2.  Termin składania ofert: 09.11.2018 r. do godz.11:00
3.   Miejsce składania ofert: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail  (j.lippert@zdiz.sopot.pl) lub fax na nr  58  551 55 34.
4.  Forma składania ofert: scan oferty  z podpisami i pieczątkami .
Oryginał oferty wymagany będzie przed zawarciem umowy.
5. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
6.  Zgłoszenie zapotrzebowania odbywać się będzie telefonicznie, e-mailem lub faksem przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
7.  Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych
do poszczególnych kryteriów:
1) cena waga 60 %/pkt
2) czas realizacji zamówienia w zakresie od 4 do 72 pełnych godzin  waga 40%.
8.  W załączeniu przekazuje się Wykonawcy Projekt Umowy, w którym określono wszystkie warunki zmian Umowy, jaka zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania.
9.  Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: bip.zdiz.sopot.pl;
10. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrą i słownie.
11. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.
12. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
a)    wypełniony formularz oferty (wzór oferty załączono do niniejszego zapytania ofertowego),
13.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli Zamawiający nie będzie mógł uzyskać tych danych za pomocą bezpłatnych  ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352);
14. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę będzie obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Cena ta musi obejmować całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia.
15.  Płatność za dostarczony przedmiot zamówienia dokonywana będzie przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura VAT aby mogła być uznana za prawidłowo wystawioną musi w swojej treści jako Zamawiającego wskazywać – Gminę Miasta Sopotu,  z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563;, która winna być dostarczona na adres Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie Al. Niepodległości 930,            81-861 Sopot, pod rygorem uznania faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią objętych.
16.  Płatności za prawidłowo wystawioną fakturę VAT dokonywać będzie Zarząd Dróg   i Zieleni w Sopocie. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zarządu Dróg i Zieleni  w  Sopocie
 
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2017 z dnia 12.10.2017r., z zastrzeżeniem art. 701 § 3 oraz art. 703 § 2 kodeksu cywilnego, tj. Zamawiający może w każdym czasie zmienić lub odwołać warunki niniejszego postępowania, a także zamknąć (unieważnić) postępowanie bez dokonania wyboru.

 
  Ogłoszenie (29kB) word Formularz_ofertowy (21kB) word Wzór_Umowy (27kB) word Ośw_RODO (22kB) word Wybór_oferty (58kB) word
 

Odpowiada za treść: Jolanta Binkuńska-Lippert
Opublikował: Jolanta Lippert (29 października 2018, 13:22:45)

Ostatnia zmiana: Jolanta Lippert (9 listopada 2018, 13:44:29)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 48

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij