Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

Usługa polegająca na naprawie zniszczonych, uszkodzonych oraz nie świecących elementów dekoracji świątecznej w celu ich montażu w okresie świąt Bożego Narodzenia.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: 8/EE/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 31 października 2018  13:30
wynik postępowania: W wyniku postępowania wybrano ofertę złożona przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot ul. Rzemieślnicza 17/19 
Sopot, dnia 23.10.2018r.
 
Gminą Miasta Sopotu
z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
NIP:  585-14-11-941           REGON:  191675563
   w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie
nr telefonu:        058 / 551 72 61
nr faksu:              058 / 551 55 34
strona internetowa  www.zdiz.sopot.pl, www.sopot.pl
adres poczty elektronicznej : ………………………..
godziny urzędowania: od 7,00 do 15,00.  
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze o zamówienie publiczne (nr ZP – 8/EE/2018) dotyczącej udzielenia zamówienia o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art.4 ust.8. Ustawy na:
 
1.        Opis przedmiotu  zamówienia : Usługa polegająca na naprawie zniszczonych, uszkodzonych oraz nie świecących elementów dekoracji świątecznej w celu ich montażu w okresie świąt Bożego Narodzenia.
2.        Termin składania ofert: 31.10.2018r. godz. 13.30
3.        Miejsce składania ofert: sekretariat Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot
4.        Forma składania ofert: pisemnie
5.        Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 26.11.2018roku
6.        Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania (przy czym stawianie warunków udziału w postępowaniu nie jest obowiązkowe): nie dotyczy
7.        Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych do poszczególnych kryteriów:
kryterium: CENA waga 100% / pkt*
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Dokonanie oceny ofert nastąpi przez punktowanie w/w kryteriów w skali 0-100 punktów.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
                                   Cm
Ci = --------------------------------------  x 100 (max liczba punktów)
                                   Cb
 
Ci- otrzymana ilość punktów w kryterium ceny zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku
Cm- cena oferty minimalnej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zł
Cb – cena oferty badanej brutto za przedmiot zamówienia w zł
 

8.        W załączeniu przekazuje się Wykonawcy Projekt Umowy, w którym określono wszystkie warunki zmian Umowy, jaka zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania.
9.        Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: bip.zdiz.sopot.pl
10.     Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrą i słownie.
11.     Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.
12.     Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
a)      wypełniony formularz oferty (wzór oferty załączono do niniejszego zapytania ofertowego),
b)      parafowany egzemplarz Umowy
15.     Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli Zamawiający nie będzie mógł uzyskać tych danych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352);
16.     Cena ofertowa podana przez Wykonawcę będzie obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Cena ta musi obejmować całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia.
17.     Płatność za przedmiot zamówienia dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, odebranej osobiście przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w chwili odbioru zakupionej partii asortymentu. Faktura VAT aby mogła być uznana za prawidłowo wystawioną musi   w swojej treści jako Zamawiającego wskazywać – Gminę Miasta Sopotu, z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot,  NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563;, której odbiorcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, pod rygorem uznania faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią objętych.
18.     Płatności za prawidłowo wystawioną fakturę VAT dokonywać będzie Zarząd Dróg   i Zieleni w Sopocie. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zarządu Dróg i Zieleni  w  Sopocie
 
 
 
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2017 z dnia 12.10.2017r., z zastrzeżeniem art. 701 § 3 oraz art. 703 § 2 kodeksu cywilnego, tj. Zamawiający może w każdym czasie zmienić lub odwołać warunki niniejszego postępowania, a także zamknąć (unieważnić) postępowanie bez dokonania wyboru.

Projekt umowy (25kB) word
Załącznik nr 1 do umowy i do oferty - Wykaz dekoracji do naprawy (42kB) word
Wzór formularza oferty (18kB) word
Wybór oferty (313kB) pdf

Odpowiada za treść: Alicja Ambroziak
Opublikował: Barbara Przybysz (23 października 2018, 12:31:35)

Ostatnia zmiana: Barbara Przybysz (6 listopada 2018, 09:15:37)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 84

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij