Strona główna  >  Przetargi  >  W toku  >  2018

zamówienie na:

DOSTAWA MASY BETONOWEJ DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-06/TD/2018
wartość: do 221000 euro
termin składania ofert: 8 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę P.P.H. POLGRAVEL Sp. z o.o. ul.Grunwaldzka 521, 80-320 Gdańsk-Oliwa 
SOPOT, 23.10.2018  
OGŁOSZENIE DLA  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIŻSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 221 000 EURO  
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
DOSTAWA   MASY  BETONOWEJ DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie  od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 23.10.2018 r.   i zarejestrowane pod numerem  639633-N-2018  
SEKCJA I:  
ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563;  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył prowadzenie postępowania: 
I.1) NAZWA I ADRES    Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie    Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie,  
adres poczty elektronicznej:   j.lippert@zdiz.sopot.pl   
strona internetowa  bip.zdiz.sopot.pl;   
nr telefonu  58 551 21 15, nr faksu  58 551 55 34    godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00. I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO  
Administracja samorządowa
I.3) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem: http://bip.zdiz.sopot.pl/?app=przetargi
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zdiz.sopot.pl;  
SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA   MASY  BETONOWEJ DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie  od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Postępowanie Nr PN-06/TD/2018       
Kod CPV-44114100-3 II.2) Rodzaj zamówienia Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa niżej wyszczególnionej masy betonowej do robót drogowych [łącznie zwanej dalej masą betonową].
Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu w następujących granicach szacunkowych:         
L.p Nazwa przedmiotu zamówienia
Jedn. miary Ilość w opcji MINIMUM 
1 Beton zwykły   C-16/20     m3      5 
2 Beton zwykły    C-12/15    m3    75 
3 Podsypka   2,5 MPa          m3   10
4 Podsypka  5,0 MPa           m3   10
5 Podsypka    1 : 4             m3  200
Ilość w opcji MAKSIMUM
1 Beton zwykły   C-16/20     m3       40
2 Beton zwykły    C-12/15    m3      375
3 Podsypka   2,5 MPa          m3     200
4 Podsypka  5,0 MPa           m3      50
5 Podsypka    1 : 4             m3  1 000  
Opcja minimum w przedmiotowym postępowaniu polega na zobowiązaniu się Zamawiającego 
do zamawiania w zakresie minimum na zasadach określonych  w SIWZ.
Opcja maksimum polega na prawie Zamawiającego do zamawiania, ponad ilości determinujące opcję minimum, na zasadach określonych w SIWZ, do zakresu wartości maksimum. Wartością maksymalną zamówienia jest kwota wskazana w ofercie Wykonawcy jako opcja maksimum.
Dostawy  masy betonowej realizowane będą transportem Zamawiającego. Miejsce wydania przedmiotu zamówienia musi znajdować się na terenie Polski. Miejsce wydania nie może być zmienione na dalsze od siedziby Zamawiającego, w trakcie trwania Umowy.
Dostawy  masy betonowej realizowane będą transportem Zamawiającego jeżeli odległość od siedziby Zamawiającego do miejsca wydania przedmiotu zamówienia nie przekraczać będzie 30 km. W przypadku gdy odległość ta będzie większa niż 30 km, transport przedmiotu zamówienia leżeć będzie po stronie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.
Wykonawca zobowiązany jest podać odległość w km od siedziby Zamawiającego (Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot) do miejsca wydania przedmiotu zamówienia  – odległość należy podawać w kilometrach wyłącznie według wskazania: https://www.google.pl/maps/ - w opcji najkrótsza trasa). Odległość nie może mieć wartości 0 km.
II.5) Główny kod CPV      
44114100-3 Gotowa mieszanka betonu
II.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
II.7) Termin składania ofert:: Data: 08.11.2018 r. godz. 11:00
Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Sopocie ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot i zaadresować zgodnie z poniższym opisem: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Al.Niepodległości 930, 81-861 Sopot „„Oferta w postępowaniu na dostawę   MASY  BETONOWEJ DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie  od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Postępowanie przetargowe Nr PN-06/TD/2018
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 08.11.2018 r. o godz. 12:00 "
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot pok.10 , w dniu 08.11.2018 r., o godzinie 12:00.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryteriach:
Lp. KRYTERIA RANGA
1. CENA - Cena brutto przedmiotu Umowy dla opcji maksimum. 60%
2. Najkrótszy czas realizacji zamówienia ( przygotowanie przedmiotu zamówienia do odbioru - od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego określony liczbą pełnych godzin (czas realizacji nie może być mniejszy niż 1 godzina i nie może przekroczyć 24 godzin) 10 %   
3. Odległość od miejsca wydania przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (Al. Niep
odległości 930, 81-861 Sopot) Wykonawca zobowiązany jest podać odległość w km od miejsca wydania przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot) – odległość należy podawać w kilometrach wyłącznie według wskazania: https://www.google.pl/maps/ - w opcji najkrótsza trasa). Odległość nie może mieć wartości 0 km. 30%  
SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM   III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy)
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jeżeli dotyczy)
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy)
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak - podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
SEKCJA IV:
PROCEDURA IV.1. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych : nie
IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej : nie
IV.1.6) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej : nie IV.1.7) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp nie IV.2. ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Zamawiający przewiduje – w uzasadnionych przypadkach – możliwość dokonania zmiany umowy   o zamówienie publiczne. W niniejszym postępowaniu dopuszcza się istotne zmiany umowy:
1)  W przypadku zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy poprzez dostosowanie treści umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2) Zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
3) Uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. W przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego, w miejsce praw i obowiązków Zamawiającego wstąpi jego następca prawny. IV.3. Termin związania ofertą   okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane   nie  

Ogłoszenie (28kB) word SIWZ (96kB) word Inf_o_złożonych_ofertach (63kB) word Wybór_oferty (58kB) word Udzielenie_zamówienia (14kB) word

Odpowiada za treść: Jolanta Binkuńska-Lippert
Opublikował: Jolanta Lippert (23 października 2018, 11:34:15)

Ostatnia zmiana: Jolanta Lippert (29 listopada 2018, 20:23:48)
Zmieniono: Udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 122

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij