Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

DOSTAWA ASFALTU DROGOWEGO D 20/30 W BECZKACH sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-04/TD/2018
wartość: do 221 000 euro
termin składania ofert: 6 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: W świetle kryteriów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez BITUMER Sp. z o.o., ul. Lęborska 3 B, 80-386 Gdańsk.  SOPOT, 19.10.2018 
OGŁOSZENIE DLA  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIŻSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 221 000 EURO  
OGŁOSZENIE DOTYCZY: DOSTAWA   ASFALTU DROGOWEGO D 20/30 W BECZKACH  sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2019 r.  do dnia 31.12.2019 r.,
Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 19.10.2018 r. i zarejestrowane pod numerem  638808-N-2018   SEKCJA I:  
ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563;   Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył prowadzenie postępowania:  
I.1) NAZWA I ADRES    Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie    Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie,    adres poczty elektronicznej: k.slawek@zdiz.sopot.pl    strona internetowa  bip.zdiz.sopot.pl;    nr telefonu  58 551 21 15, nr faksu  58 551 55 34    godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00.
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO    Administracja samorządowa I.3) KOMUNIKACJA Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem: http://bip.zdiz.sopot.pl/?app=przetargi Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zdiz.sopot.pl; SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA  ASFALTU DROGOWEGO D 20/30 W BECZKACH  sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2019 r.  do dnia 31.12.2019 r., Numer referencyjny : PN-04/TT/2018
II.2) Rodzaj zamówienia Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3.1.   Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa asfaltu drogowego D 20/30 w beczkach, przeznaczonego do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych na gorąco i wykonywania z nich warstw nawierzchni drogowych.
3.2.   Oferowany asfalt drogowy D 20/30 musi odpowiadać wymaganiom jakościowym dla asfaltów drogowych zgodnie z normą PN-EN 12591 i posiadać Krajową Deklarację Zgodności.   3.3.   Dostawy asfaltu (około 25 ton jednorazowo) będą realizowane transportem  Zamawiającego. Miejsce wydania asfaltu musi znajdować się na terenie Polski. Miejsce wydania asfaltu nie może być zmienione na dalsze od siedziby Zamawiającego, w trakcie trwania Umowy.
3.4.   Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu w następujących granicach szacunkowych: -      minimalne zapotrzebowanie na asfalt drogowy D 20/30 w ilości 35 ton, -      maksymalne zapotrzebowanie na asfalt drogowy D 20/30 w ilości 85 ton.
3.5.   Opcja minimum w przedmiotowym postępowaniu polega na zobowiązaniu się Zamawiającego  do zamawiania w zakresie minimum na zasadach określonych w SIWZ.
3.6.   Opcja maksimum polega na prawie Zamawiającego do zamawiania, ponad ilości determinujące opcję minimum, na zasadach określonych w SIWZ, do zakresu wartości maksimum. Wartością maksymalną zamówienia jest kwota wskazana w ofercie Wykonawcy jako opcja maksimum.
II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie    
II.6) Termin składania ofert:
Data: 06.11.2018 r. godz. 11:00
Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Sopocie ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot i zaadresować zgodnie z poniższym opisem: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie Al.Niepodległości 930, 81-861 Sopot „ Oferta w postępowaniu na dostawę ASFALTU DROGOWEGO D 20/30 W BECZKACH  sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2019 r.  do dnia 31.12.2019 r., ZP-04/TD/2018
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 06.11.2018 r. o godz. 12,00 "
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot pok.11 , w dniu 06.11.2018 r., o godzinie 12:00. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy) Określenie warunków: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jeżeli dotyczy) Określenie warunków: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy) - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak - podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych : nie
IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej : nie IV.1.6) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej : nie
IV.1.7) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Nie IV.2. KRYTERIA OCENY OFERTY KRYTERIUM Waga %/pkt
CENA 60,00
ODLEGŁOŚĆ OD MIEJSCA WYDANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO 40,00  
IV.3. ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Zamawiający przewiduje – w uzasadnionych przypadkach – możliwość dokonania zmiany umowy               
o zamówienie publiczne. W niniejszym postępowaniu dopuszcza się istotne zmiany umowy: 1)   W przypadku zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy poprzez dostosowanie treści umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2)   Zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
3)   Uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. W przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego, w miejsce praw i obowiązków Zamawiającego wstąpi jego następca prawny. IV.4. Termin związania ofertą   okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.5. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane  nie  

Ogłoszenie (25kB) word SIWZ (76kB) word inf_o_złożonych_ofertach (65kB) word Wybór_oferty (70kB) word

Odpowiada za treść: Katarzyna Sławek
Opublikował: Katarzyna Sławek (19 października 2018, 13:31:33)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Sławek (9 listopada 2018, 14:08:45)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 87

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij