Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

Montaż, uruchomienie świecenia, demontaż oraz utrzymanie w sprawności w czasie ekspozycji dekoracji świątecznych miasta Sopotu

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-4/EE/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 31 października 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą Sopot ul. Rzemieślnicza 17/19 
Sopot, dnia 17.10.2018r.
 
Gminą Miasta Sopotu
z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
NIP:  585-14-11-941           REGON:  191675563
   w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie
nr telefonu:        058 / 551 52 82
nr faksu:              058 / 551 55 34
strona internetowa  www.zdiz.sopot.pl,
adres poczty elektronicznej : Ambroziak@sopot.pl
godziny urzędowania: od 7,00 do 15,00.

 
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze o zamówienie publiczne (nr ZP – 4/EE/2018) dotyczącej udzielenia zamówienia o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art.4 ust.8. Ustawy na:
 
1.        Opis przedmiotu  zamówienia:  Montaż, uruchomienie świecenia, demontaż oraz utrzymanie w sprawności w czasie ekspozycji dekoracji świątecznych miasta Sopotu.
2.        Termin składania ofert: 31.10.2018r. godz. 13.00
3.        Miejsce składania ofert: sekretariat Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot
4.        Forma składania ofert: pisemnie
5.        Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 02.02.2019r.
6.        Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania (przy czym stawianie warunków udziału w postępowaniu nie jest obowiązkowe) nie dotyczy.
7.        Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych do poszczególnych kryteriów:
kryterium: CENA 100% / pkt*
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Dokonanie oceny ofert nastąpi przez punktowanie w/w kryteriów w skali 0-100 punktów.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
                                   Cm
Ci = --------------------------------------  x 100 (max liczba punktów)
                                   Cb
 
Ci- otrzymana ilość punktów w kryterium ceny zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku
Cm- cena oferty minimalnej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zł
Cb – cena oferty badanej brutto za przedmiot zamówienia w zł

 
 
8.        W załączeniu przekazuje się Wykonawcy Projekt Umowy, w którym określono wszystkie warunki zmian Umowy, jaka zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania.
9.        Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: bip.zdiz.sopot.pl.
10.     Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrą i słownie.
11.     Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.
12.     Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
a)      wypełniony formularz oferty (wzór oferty załączono do niniejszego zapytania ofertowego),
b)      parafowany egzemplarz umowy zał. Nr 1
c)      Wykaz osób posiadających wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, o treści odpowiadającej Zał. Nr 2 Wraz z oświadczeniem potwierdzającym posiadanie tych uprawnień,
d)      Wykaz zamówień zał. Nr 3 potwierdzenie, że prace wykonane zostały należycie
 
13.     Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku przedsiębiorców) oraz zaświadczenia o nadaniu numeru NIP.
14.     Cena ofertowa podana przez Wykonawcę będzie obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Cena ta musi obejmować całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia.
 
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 09 z dnia 12.10.2017r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego.

Projekt umowy (20kB) word
Załącznik nr 1 do umowy - Wykaz dekoracji (55kB) word
Wzór formularza oferty (18kB) word
Wykaz osób (32kB) word
Wykaz zamówień (31kB) word
Wybór oferty (306kB) pdf

Odpowiada za treść: Alicja Ambroziak
Opublikował: Barbara Przybysz (18 października 2018, 14:33:21)

Ostatnia zmiana: Barbara Przybysz (6 listopada 2018, 09:28:17)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 86

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij