Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

DOSTAWA WYROBÓW BETONOWYCH DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-05/DZ/2018
wartość: do 221000 euro
termin składania ofert: 24 października 2018  11:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę: PHU DOM Tomasz Dobkowski, Ul.Chwaszczyńska 168, 81-671 Gdy  
SOPOT, 08.10.2018  
OGŁOSZENIE DLA  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIŻSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 221 000 EURO  
OGŁOSZENIE DOTYCZY:   DOSTAWA   WYROBÓW  BETONOWYCH DO  ROBÓT  DROGOWYCH sukcesywnie od dnia 01.01.2019 r.  do dnia 31.12.2019 r.,
Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 08.10.2018 r.   i zarejestrowane pod numerem  633091-N-2018  
SEKCJA I
ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563;  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył prowadzenie postępowania:  
I.1) NAZWA I ADRES    Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie    Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie,    adres poczty elektronicznej:   j.lippert@zdiz.sopot.pl    strona internetowa  bip.zdiz.sopot.pl;    nr telefonu  58 551 21 15, nr faksu  58 551 55 34    godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00.
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO    Administracja samorządowa
I.3) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem: http://bip.zdiz.sopot.pl/?app=przetargi Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zdiz.sopot.pl;  
SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA   WYROBÓW  BETONOWYCH DO  ROBÓT  DROGOWYCH sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2019 r.  do dnia 31.12.2019 r.,
Postępowanie przetargowe Nr PN-05/TD/2018   Kod CPV:    44113000-5      
II.2) Rodzaj zamówienia Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów betonowych do robót drogowych.
2.  Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu.
Opcja minimum w przedmiotowym postępowaniu polega na zobowiązaniu się Zamawiającego  do zamawiania w zakresie minimum na zasadach określonych  w SIWZ. Opcja maksimum polega na prawie Zamawiającego do zamawiania, ponad ilości determinujące opcję minimum, na zasadach określonych w SIWZ, do zakresu wartości maksimum. Wartością maksymalną zamówienia jest kwota wskazana w ofercie Wykonawcy jako opcja maksimum.
3.  Wyroby betonowe nie mogą pochodzić z rozbiórek, muszą być fabrycznie nowe, spełniać warunki określone przez Polskie Normy i podczas dostawy posiadać Krajową Deklarację Zgodności.
4.  Dostawy  wyrobów betonowych realizowane będą transportem Zamawiającego.  Miejsce wydania musi znajdować się na terenie Polski. Miejsce wydania nie może być zmienione na dalsze od siedziby Zamawiającego, w trakcie trwania Umowy.
5.  Dostawy realizowane będą w ilości stosownej do potrzeb Zamawiającego, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy (faksem, e-mailem, telefonicznie).
6.  Dowodem zrealizowania dostawy będą dowody wydania WZ wystawiane każdorazowo przez Wykonawcę, zgodne ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.
7.  Zapłata następować będzie każdorazowo po wydaniu zamówionej dostawy wraz z krajową Deklaracją zgodności, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę zgodnych         z dowodem WZ w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
8.   Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanej dostawy.
9.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać co najmniej funkcje i parametry przedstawione w załączniku Nr 1 do SIWZ – określone jako parametry graniczne.
10.  Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ
11.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
12.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
13.   Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1    pkt  7.
II.5) Główny kod CPV  44113000-5 Drogowe materiały konstrukcyjne.
II.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
II.7) Termin składania ofert:: Data: 24.10.2018 r. do godz. 11:00
Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Sopocie ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot    i zaadresować zgodnie z poniższym opisem:
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Al.Niepodległości 930, 81-861 Sopot „Oferta w postępowaniu na dostawę     WYROBÓW  BETONOWYCH DO  ROBÓT  DROGOWYCH sukcesywnie od dnia 01.01.2019 r.  do dnia 31.12.2019 r., Postępowanie Nr PN-05/TD/2018         
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 24.10.2018 r. o godz. 12,00 "
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot pok.10 , w dniu 24.10.2018 r., o godzinie 12:00.    
SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM   III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jeżeli dotyczy) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak - podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
SEKCJA IV:
PROCEDURA
IV.1. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych : nie
IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej : nie
IV.1.6) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej : nie IV.1.7) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp nie
IV.2. ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Zamawiający przewiduje – w uzasadnionych przypadkach – możliwość dokonania zmiany umowy    o zamówienie publiczne.
W niniejszym postępowaniu dopuszcza się istotne zmiany umowy:
1)   W przypadku zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy poprzez dostosowanie treści umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2)   Zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji       w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
3) Uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. W przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego, w miejsce praw   i obowiązków Zamawiającego wstąpi jego następca prawny. IV.3. Termin związania ofertą   okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane   nie  
 
Ogłoszenie (24kB) word   SIWZ (106kB) word Informacja_o_złożonych_ofertach (65kB) word Wybór_oferty_ (61kB) word Udzielenie_zamówienia (15kB) word

Odpowiada za treść: Jolanta Binkuńska-Lippert
Opublikował: Jolanta Lippert (8 października 2018, 11:37:19)

Ostatnia zmiana: Jolanta Lippert (20 listopada 2018, 09:04:34)
Zmieniono: Udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 91

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij