Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

DOSTAWA ZNAKÓW, TABLIC DROGOWYCH, OZNAKOWAŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH sukcesywnie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-60/TD/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 23 października 2018  11:00
wynik postępowania: W przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy CZMUDA Group Sp. z o.o. ul. Spichrzowa 1, 11- 040 Dobre Miasto  
Sopot, dnia 05.10.2018 r.
 
Gmina Miasta Sopotu,
ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563;
w imieniu której działa  Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie,
adres poczty elektronicznej : j.lippert@zdiz.sopot.pl
strona internetowa  bip.zdiz.sopot.pl;
nr telefonu  58 551 21 15, nr faksu  58 551 55 34
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00.
 
 
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze (nr ZP-60/TD/2018) dotyczącej udzielenia zamówienia o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art.4 ust.8. Ustawy na:
 
1.        Opis przedmiotu  zamówienia : 
DOSTAWA   ZNAKÓW, TABLIC  DROGOWYCH, OZNAKOWAŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ   ELEMENTÓW   MOCUJĄCYCH  sukcesywnie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Formularz ofertowy nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Służyć będzie do porównania  i oceny złożonych ofert oraz wyboru Wykonawcy. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa (wzór umowy załączono do niniejszego zapytania ofertowego).
Zamawiany asortyment oraz ilości wynikać będą z bieżących potrzeb Zamawiającego i wykraczać mogą poza zakres formularza ofertowego. Za asortyment nie wymieniony w formularzu ofertowym Zamawiający zapłaci cenę obowiązującą w dniu zakupu. 
Szacunkowa wartość umowy nie przekroczy kwoty 123 000,00 zł brutto.
1)    Tarcze znaków powinny być  wykonane z blachy ocynkowanej grubości min. 1,2 mm foliowane folią odblaskową I generacji. Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenia lica z tarczą znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne przez cały czas trwałości znaku, określony przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.
Tarcza znaku musi być równa i gładka, bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, lokalnych wgnieceń lub nierówności. Folie odblaskowe użyte do wykonania znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały czas wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejenia, złuszczenia czy odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
2)    Wszystkie znaki powinny mieć krawędzie podwójnie gięte z profilem stalowym. Krawędzie znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi znaku, pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza była poddawana, muszą być usunięte. Krawędzie znaku powinny być zabezpieczone przed korozją.
3)    Znak panoramiczny oznacza, że jego powierzchnia jest zakrzywiona i jest on czytelny w obrębie skrzyżowania.
4)    Znaki powinny być wykonane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2015 r.    w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.  z 2015 r. poz.1314 ze zm.)
5)    Wymienione wyżej znaki, tablice drogowe, oznakowania uzupełniające oraz elementy mocujące muszą być fabrycznie nowe i spełniać warunki odpowiednich norm oraz posiadać aprobatę techniczną na znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, potwierdzającą jakość produkowanych wyrobów i niezbędne certyfikaty CE lub Krajową Deklarację Zgodności.
6)    Dostawy   realizowane  będą transportem Wykonawcy, bądź transportem wynajętym na koszt  i ryzyko oraz staraniem Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego w  Sopocie,  Al. Niepodległości 930.
7)    Dostawy realizowane będą stosownie do potrzeb Zamawiającego, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy (faksem, e-mailem, telefonicznie). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę znaków, tablic drogowych, oznakowań uzupełniających oraz elementów mocujących będących przedmiotem Umowy zgodnie z zamawianą przez Zamawiającego ilością.
8)  Najkrótszy czas realizacji zamówienia od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego określony liczbą godzin stanowi kryterium oceny
2.     Termin składania ofert:      23.10.2018 r. do godz. 11:00
3.      Forma składania ofert:
Wykonawcy składają oferty w formie pisemnej, z wyceną przedmiotu zamówienia opisanego w zaproszeniu do składania ofert oraz z zachowaniem wyznaczonego terminu. Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
Oferty należy składać w Sekretariacie Jednostki, tj. Sekretariat Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie,  Al. Niepodległości 930,  81-861 Sopot.
4.    W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego przed upływem terminu określonego w ogłoszeniu o zamówieniu, zamieszczonym na stronie internetowej Jednostki.
5.     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Jednostki, tj. w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot w pok.10 w dniu 23.10.2018 r. o godz. 12:00
6.     Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
7.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania (przy czym stawianie warunków udziału w postępowaniu nie jest obowiązkowe): nie dotyczy.
8.    Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych do poszczególnych kryteriów:
1)      Cena – waga 80%/pkt
2)      Najkrótszy czas realizacji zamówienia od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego określony liczbą godzin – waga 20%/pkt
Realizacja dostawy nie może przekraczać 96 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
9.      W załączeniu przekazuje się Wykonawcy Projekt Umowy, w którym określono wszystkie warunki zmian Umowy, jaka zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania.
10.    Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: bip.zdiz.sopot.pl;
11.    Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrą i słownie. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.
12.    Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
        a)  wypełniony formularz oferty (wzór oferty załączono do niniejszego zapytania ofertowego),
14.    Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli Zamawiający nie będzie mógł uzyskać tych danych za pomocą bezpłatnych  i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352);
15.    Dowodem zrealizowania dostawy będą dowody wydania WZ wystawiane przez Wykonawcę, dostarczane jednocześnie z  dostawą zamówień częściowych. 
16.    Zapłata następować będzie każdorazowo po wydaniu przedmiotu zamówień częściowych wraz odpowiednim certyfikatem CE lub Krajową Deklaracją Zgodności, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, zgodnych z dowodem WZ  .
17.    Cena Znaków określanych w formularzu ofertowym w m2, na fakturze i dokumencie wydania zewnętrznego powinna figurować w przeliczeniu na sztukę o określonym wymiarze.
18.    Cena ofertowa podana przez Wykonawcę będzie obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Cena ta musi obejmować całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia.
19.    Płatność za dostarczony przedmiot zamówienia dokonywana będzie przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura VAT aby mogła być uznana za prawidłowo wystawioną musi w swojej treści jako Zamawiającego wskazywać – Gminę Miasta Sopotu,  z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563;, która winna być dostarczona na adres Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, pod rygorem uznania faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią objętych.
20.    Płatności za prawidłowo wystawioną fakturę VAT dokonywać będzie Zarząd Dróg   i Zieleni w Sopocie. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zarządu Dróg i Zieleni  w  Sopocie .
 
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2017 z dnia 12.10.2017r., z zastrzeżeniem art. 701 § 3 oraz art. 703 § 2 kodeksu cywilnego, tj. Zamawiający może w każdym czasie zmienić lub odwołać warunki niniejszego postępowania, a także zamknąć (unieważnić) postępowanie bez dokonania wyboru .

Ogłoszenie (640kB) word Formularz_ofertowy (1065kB) word Wzór_Umowy (27kB) word Ośw_RODO (22kB) word   Wybór_oferty (60kB) word
 

Odpowiada za treść: Jolanta Binkuńska-Lippert
Opublikował: Jolanta Lippert (5 października 2018, 10:38:53)

Ostatnia zmiana: Jolanta Lippert (24 października 2018, 13:22:01)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 103

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij