Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

DOSTAWY PALIW CIEKŁYCH SILNIKOWYCH OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ Pb 95, SKROPLONEGO GAZU LPG w systemie bezgotówkowym, sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2019 r., do dnia 31.12.2019 r.,

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i zieleni w sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-03/TT/2018
wartość: do 221000 euro
termin składania ofert: 18 października 2018  11:00
wynik postępowania: W świetle kryteriów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę Circle K Polska Sp. z o.o., ul.Puławska 86, 02-603 Warszawa  
SOPOT, 04.10.2018  
OGŁOSZENIE DLA  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIŻSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 221 000 EURO   OGŁOSZENIE DOTYCZY:      
DOSTAWY   PALIW  CIEKŁYCH   SILNIKOWYCH OLEJU  NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ  Pb 95, SKROPLONEGO GAZU LPG     w systemie bezgotówkowym, sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2019 r., do dnia 31.12.2019 r.
SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563;   Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył prowadzenie postępowania:  
I.1) NAZWA I ADRES    Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie    Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie,   
adres poczty elektronicznej:  k.slawek@zdiz.sopot.pl  
strona internetowa  bip.zdiz.sopot.pl;   
nr telefonu  58 551 21 15, nr faksu  58 551 55 34    godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00. I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO    Administracja samorządowa I.4) KOMUNIKACJA Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem: http://bip.zdiz.sopot.pl/?app=przetargi Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zdiz.sopot.pl;  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA   PALIW  CIEKŁYCH   SILNIKOWYCH OLEJU  NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ  Pb 95, SKROPLONEGO GAZU LPG w systemie bezgotówkowym, sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2019 r., do dnia 31.12.2019 r., Numer referencyjny : PN-03/TT/2018
II.2) Rodzaj zamówienia Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa ciekłego – oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb95, oraz skroplonego gazu LPG poprzez tankowanie bezpośrednio na stacjach paliw Wykonawcy, pojazdów Zamawiającego, z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji z Wykonawcą, który dysponuje stacjami paliw, za pomocą  elektronicznej karty paliwowej zabezpieczonej kodem PIN. Przez dysponowanie stacjami paliw rozumie się własność lub posiadanie zależne stacji paliw na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie dopuszcza się udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie posiadają stacji paliw, lecz jedynie dysponują możliwością oferowania kart flotowych do danej stacji paliw.
Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu w następujących granicach szacunkowych:
1) minimalne zapotrzebowanie na:
Olej napędowy ON w ilości 61 700 litrów; 
Benzynę bezołowiową Pb95 w ilości  7 000 litrów; 
Gaz LPG w ilości 240 litrów
2) maksymalne zapotrzebowanie na:
Olej napędowy ON w ilości 80 500 litrów; 
Benzynę bezołowiową Pb 95 w ilości  10 000 litrów; 
Gaz LPG w ilości 1 200 litrów
Opcja minimum w przedmiotowym postępowaniu polega na zobowiązaniu się Zamawiającego  do zamawiania w zakresie minimum na zasadach określonych w SIWZ.
Opcja maksimum polega na prawie Zamawiającego do zamawiania,  ponad ilości determinujące opcję minimum, na zasadach określonych w SIWZ, do zakresu wartości maksimum. Wartością maksymalną zamówienia jest kwota wskazana w ofercie Wykonawcy jako opcja maksimum.
II.5) Główny kod CPV09132100-4  Benzyna bezołowiowa 09134100-8  Olej napędowy 09133000-0  Skroplony gaz ropopochodny (LPG)
II.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie    
II.7) Termin składania ofert: 
Data: 18.10.2018 r. godz. 11:00
Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Sopocie ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot i zaadresować zgodnie z poniższym opisem: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie Al.Niepodległości 930, 81-861 Sopot „ Oferta w postępowaniu na dostawę PALIW  CIEKŁYCH   SILNIKOWYCH, OLEJU  NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ  Pb 95, SKROPLONEGO GAZU LPG w systemie bezgotówkowym, sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2019 r., do dnia 31.12.2019 r.,  nr sprawy: ZP-03/TT/2018 Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 18.10.2018 r. o godz. 12,00 " Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot pok.11 , w dniu 18.10.2018 r., o godzinie 12:00.  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy) Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada : - koncesję, o której mowa w art.32 ust.1 pkt 4) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz.755 z późn. zm.) w zakresie obrotu paliwem objętym niniejszym zamówieniem,
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jeżeli dotyczy) Określenie warunków: - Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy) Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże w postaci wykazu stacji paliw,  że: -  dysponuje siecią stacji  paliw  (minimum 5 stacji) umożliwiającymi całodobowy zakup na tej samej stacji wymaganego paliwa tj. oleju napędowego,  benzyny bezołowiowej Pb95 oraz skroplonego gazu  LPG przez 7 dni w tygodniu, w tym musi wykazać, że posiada co najmniej jedną taką stację paliw w granicach miasta Sopotu (Przez dysponowanie stacjami paliw rozumie się własność lub posiadanie zależne stacji paliw na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie spełni tego warunku Wykonawca, który nie posiada stacji paliw, lecz jedynie dysponuje możliwością oferowania kart flotowych do danej stacji paliw).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak - podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT III.3) -
III.6) 1)  aktualna koncesję na obrót paliwami, o której mowa w ust. 5.1 pkt. 2)  SIWZ, 2)  wykaz stacji paliw spełniających wymagania zawarte w ust. 5.1 pkt. 3) SIWZ,  
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych : nie IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej : nie IV.1.6) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej : nie IV.1.7) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Nie
IV.2. Kryteria OCENY OFERTY Cena Waga %/pkt
ON 20,0
Pb95 30,00
LPG 10,00
Opust 40,00 
IV.3 ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Zamawiający przewiduje – w uzasadnionych przypadkach – możliwość dokonania zmiany umowy  o zamówienie publiczne. W niniejszym postępowaniu dopuszcza się istotne zmiany umowy:
1) W przypadku zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy poprzez dostosowanie treści umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2) Zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
3)  Uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. W przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego, w miejsce praw i obowiązków Zamawiającego wstąpi jego następca prawny. IV.4. Termin związania ofertą   okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Ogłoszenie (28kB) word SIWZ (101kB) word odp_zapytanie_1 (60kB) word Info_o_złożonych_ofertach (59kB) word Wybór_oferty (70kB) word

Odpowiada za treść: Katarzyna Sławek
Opublikował: Katarzyna Sławek (4 października 2018, 11:45:56)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Sławek (29 października 2018, 11:32:38)
Zmieniono: Wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 106

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij