Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO POJAZDU MAŁEJ ŁADOWNOŚCI TYPU WYWROTKA

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-02/TZ/2018
wartość: do 221000 euro
termin składania ofert: 20 września 2018  11:00
wynik postępowania: W dniu 12.10.2018 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą, którym jest: Europejski fundusz leasingowy SA Pl.Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław I Dostawca TRUCK NORD CENTER Sp z o.o. ul.Dworcowa 50 B, 09-200 Sierpc  

SOPOT, 10.09.2018  
OGŁOSZENIE DLA  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIŻSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 221 000 EURO  
OGŁOSZENIE DOTYCZY:   NA  DOSTAWĘ W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO POJAZDU MAŁEJ ŁADOWNOŚCI TYPU WYWROTKA
Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10.09.2018 r.   i zarejestrowane pod numerem  615036-N-2018  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563;   Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył prowadzenie postępowania:  
I.1) NAZWA I ADRES    Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie    Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie,  
adres poczty elektronicznej : j.lippert@zdiz.sopot.pl  
strona internetowa  bip.zdiz.sopot.pl;   
nr telefonu  58 551 21 15, nr faksu  58 551 55 34   
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00.
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO :    Administracja samorządowa
I.3) KOMUNIKACJA Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem: http://bip.zdiz.sopot.pl/?app=przetargi
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zdiz.sopot.pl;  
SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO POJAZDU MAŁEJ ŁADOWNOŚCI TYPU WYWROTKA
Postępowanie przetargowe Nr PN-02/TZ/2018   
II.2) Rodzaj zamówienia Dostawy; Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia – SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ .        
1.Przedmiotem zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego    z opcją wykupu fabrycznie nowego (rok produkcji 2018) pojazdu samochodowego o małej ładowności, o wysokiej mobilności do 3,5 t   z wywrotką, na potrzeby pracowników Służby Leśnej.
2. Wymagane warunki leasingu:
Opłata początkowa w wysokości 35% wartości początkowej pojazdu brutto – jako rata pierwsza. Okres leasingu 3 lata – ponad ratę pierwszą 35 równych niezmiennych rat leasingowych, płatnych raz w miesiącu na podstawie harmonogramu.
Raty leasingowe o stałym niezmiennym oprocentowaniu w trakcie trwania umowy leasingowej. Opcja wykupu pojazdu za 1% wartości początkowej brutto pojazdu, po zapłaceniu wszystkich rat leasingowych.
3.   Kryteria oceny ofert i ich waga:
Cena oferty – waga 60% 
Najkrótszy czas  dostawy pojazdu będącego przedmiotem zamówienia określony liczbą dni- waga 40%.
4. Zasady płatności: Faktura VAT aby mogła być uznana za prawidłowo wystawioną musi w swojej treści jako Zamawiającego wskazywać – Gminę Miasta Sopotu, z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563, która winna być dostarczona na adres Zarząd Dróg  i Zieleni w Sopocie Al.Niepodległości 930, 81-861 Sopot, pod rygorem uznania faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią objętych. Płatności za prawidłowo wystawioną fakturę VAT dokonywać będzie Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zarządu Dróg i Zieleni  w  Sopocie.
5.Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanej dostawy.
6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać co najmniej funkcje i parametry przedstawione w załączniku Nr 1 do SIWZ – określone jako parametry graniczne.
7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1   pkt  7.
II.5) Główny kod CPV                  
34136000-9  Samochody półciężarowe
66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66114000-2 Usługi leasingu finansowego
II.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
II.7) Termin składania ofert:Data: 20.09.2018 r. do godz. 11:00 Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Sopocie ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot   i zaadresować zgodnie z poniższym opisem: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Al.Niepodległości 930, 81-861 Sopot „DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO POJAZDU MAŁEJ ŁADOWNOŚCI TYPU WYWROTKA „ Postępowanie Nr PN-02/TZ/2018         
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 20.09.2018 r. o godz. 12:00 "
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot pok.10 , w dniu 20.09.2018 r., o godzinie 12:00.    
SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM   III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy)
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jeżeli dotyczy)
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy)
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak - podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych : nie IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej : nie
IV.1.6) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej : nie IV.1.7) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp nie
IV.2. ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Zamawiający przewiduje – w uzasadnionych przypadkach – możliwość dokonania zmiany umowy   o zamówienie publiczne.
W niniejszym postępowaniu dopuszcza się istotne zmiany umowy:
1)   W przypadku zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy poprzez dostosowanie treści umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2)    Zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji       w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
3)    Uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. W przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego, w miejsce praw   i obowiązków Zamawiającego wstąpi jego następca prawny. IV.3. Termin związania ofertą   okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:   nie  

_Ogłoszenie_ (26kB) word SIWZ_ (72kB) word Zmiana_w_treści_SIWZ_Nr-1 (18kB) word Informacja_o_złożonych_ofertach (63kB) word
_Wybór_oferty (65kB) word Udzielenie_zamowienia (15kB) word

Odpowiada za treść: Jolanta Binkuńska-Lippert
Opublikował: Jolanta Lippert (10 września 2018, 15:20:19)

Ostatnia zmiana: Jolanta Lippert (29 października 2018, 11:39:35)
Zmieniono: Udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 193

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij