zamówienie na:

"Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania: przebudowa układu drogowego w ul. 3 Maja w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 71/NZ/2020/PJ
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 000 EURO
termin składania ofert: 13 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez firmę: Polska Inżynieria Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 62B lok. 19, 02-002 Warszawa