zamówienie na:

Przebudowa placu zabaw w ul. Kolberga w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-90/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 24 września 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ZDiZ w Sopocie nr 9/2017 z dnia 12.10.2017r., uprzejmie informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty bud.pn.:Przebudowa placu zabaw w ul. Kolberga w Sopocie zostaje unieważnione.